874 rodičů si v dubnu vybralo Školu Populo. Děkujeme ❤️. V květnu zbývají poslední volná místa a konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Cizí jazyky

Cizí jazyky blog

Minulý a předpřítomný čas – který z nich použít a jak se tvoří?
2. 4. 2024
Cizí jazyky

Angličtina má 12 různých časů. Při takovém množství není divu, že studentům není vždy jasné, který je kdy vhodné použít. Jak jsme si ve Škole Populo všimli, jedním z častých problémů bývá rozlišit minulý čas prostý (past simple) od předpřítomného času (present perfect). Proto si jejich tvoření, používání a vzájemný rozdíl vysvětlíme v dnešním článku. Tvorba minulého času Zde si slovesa nejprve rozdělíme na pravidelná a nepravidelná. U pravidelných sloves tvoříme minulý čas tak, že k nim přidáme koncovku -ed (u sloves končících na -e přidáváme jen -d). Například: Přítomný čas: I play tenis every week. – Každý týden hraji tenis. Minulý čas: I played tenis last week. – Minulý týden jsem hrál tenis. Minulý čas nepravidelných sloves se netvoří pomocí této koncovky, protože každé z těchto sloves má v minulém čase jiný tvar. Ten si můžeme vyhledat v tabulce nepravidelných sloves (bývá uvedena například v učebnicích). Příklady nepravidelných sloves: Understand – understood (rozumět); be – was/ were (být); eat – ate (jíst). Otázky tvoříme pomocí modálního (pomocného) slovesa did (minulý tvar slovesa do). Když je ve větě did, plnovýznamové sloveso už nedáváme do minulého času. Zápor tvoříme pomocí did not (didn't). Například: Did you play tenis? – Hrál jsi tenis? I didn’t play tenis. – Nehrál jsem tenis. Použití minulého času Minulý jednoduchý čas používáme k vyjádření dějů, které se staly v minulosti a již skončily. Často jsou ve větách s ním spojená slova: yesterday (včera), last month (minulý měsíc), a year ago (před rokem). Čas je tedy vždy přesně určen. Chcete efektivní doučování angličtiny? Vyzkoušejte individuální výuku ve Škole Populo a uvidíte rychlé výsledky. Lektor se bude věnovat pouze vám a přizpůsobí se na míru vašim potřebám. Výuka je možná prezenčně na pobočkách nebo také online z pohodlí vašeho domova. Mám zájem! Tvorba předpřítomného času Předpřítomný čas tvoříme pomocí slovesa have (ve třetí osobě jednotného čísla has) a slovesa v takzvaném třetím tvaru. Třetí tvar se tvoří u pravidelných sloves opět pomocí přípony -ed a u nepravidelných sloves si jej musíme vyhledat ve stejné tabulce, v jaké je uveden jejich minulý čas (minulý čas je uveden ve druhém sloupci a předpřítomný ve třetím). Například: We have been to Italy twice. – Dvakrát jsme byli v Itálii. Mary has watched the documentary. – Marie se podívala na dokumentární film. Otázky tvoříme také pomocí have/has (zde však plnovýznamové sloveso zůstává ve třetím tvaru) a zápory pomocí have not, has not (haven't, hasn't). Například: Have you ever been to Turkey? – Byl jste někdy v Turecku? We haven’t been to Turkey. – Nebyli jsme v Turecku. Použití předpřítomného času Minulý děj s efektem v přítomnosti – něco začalo v minulosti, ale důsledky můžeme vidět v přítomnosti. He has eaten spoiled yoghurt. – Snědl zkažený jogurt. (A teď ho z něj bolí břicho.) Minulý děj bez časového určení ve spojitosti s přítomností, neuzavřený děj.  I have never been to London. – Nikdy jsem nebyla v Londýně. Tady to znamená, že do Londýna ještě můžu jet. Pokud by v této větě byl místo předpřítomného času čas minulý, znamenalo by to, že už tam jet nemůžu, že děj je již ukončen. Použití tohoto času ve větách se slovy for a since. We have lived in this house since 2010. - Bydlíme v tomto domě od roku 2010. She has traveled around Europe for five years. – Cestuje po Evropě pět let. "Co se týče času, přemýšlíme o něm trochu jinak než Angličané. Jelikož v češtině a slovenštině nepoužíváme předpřítomný čas tak, jako v angličtině, studenti bývají nejistí, kdy ho mají požít." — Lektorka Školy Populo Bohdana B. Použití s příslovcemi never (v otázkách ever), yet, just, recently, so far, already. They have never seen the sea. – Nikdy neviděli moře. Mia has just finished her homework. – Mia právě dokončila svůj domácí úkol. You have not heard it yet. – Ty jsi to ještě neslyšel. Použití ve větách s příslovcemi označujícími úsek dne (this morning, this afternoon, this evening). I have not eaten the breakfast this morning. – Dnes ráno jsem ještě nejedla snídani. (Ale stále je ráno a můžu se nasnídat. Pokud bych to samé tvrdila odpoledne, věta by už byla v minulém čase.) Autor: Mgr. Bohdana B. Lektorka anglického jazyka ve Škole Populo Bohdana je absolventka Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici, kde vystudovala angličtinu v oboru překladatelství a tlumočnictví v kombinaci s filozofií. Ve Škole Populo působí od září 2023 jako lektorka anglického jazyka. K jejím zájmům patří procházky v přírodě, čtení knih a koučink, který ji ohromil díky absolvování dvou koučinkových kurzů. Koučovací přístup využívá někdy iv rámci lekcí. Učí srdcem a vyučování vnímá jako spolupráci žáka a lektora na společném cíli. Odměnou je pro ni možnost přispět ke spokojenosti žáků a ukázat jim, že hodiny mohou být zábavné – právě proto pro ni učení představuje smysluplnou práci. Rada se podílí na pozitivních změnách, k nimž patří i podpora žáků a lidský přístup v rámci učení.  Zdroj: Osobní zkušenosti lektorky Učíme sa cez net Cambridge Dictionary

Lámete si hlavu nad předložkami v angličtině? Od teď v nich budete mít jasno!
7. 3. 2024
Cizí jazyky

Jelikož jsou čeština a slovenština velmi podobné jazyky, když chceme přeložit větu z jednoho jazyka do druhého, nemusíme si moc lámat hlavu nad gramatikou. Angličtina je však germánský jazyk, ne slovanský, proto je zde markantní rozdíl patrný již na první pohled. Tento rozdíl se mimo jiné projevuje také při používání předložek.  Aby článek nebyl vyčerpávající, shrnuli jsme několik nejpoužívanějších předložek v angličtině ze slovníku Cambridge Dictionary a ty jsme rozdělili do kategorií - předložky místa, pohybu a času. Jelikož jejich rozdílné používání je často závislé právě na kontextu, vysvětlíme si postupně každou kategorii i s příklady. Nakonec se podíváme na pár výjimek. Tak pojďme na to! Chcete se perfektně naučit anglicky? Vyzkoušejte individuální doučování anglického jazyka. Ve Škole Populo se lektor věnuje pouze vám, což zajišťuje maximální efektivitu a rychlé výsledky. Mám zájem Předložky místa – Prepositions of Place ON (NA) – používáme, když je něco na povrchu (na stěně, na stole). Například: Picture is on the wall. – Obraz je na zdi. IN (V) – používáme, když se něco nachází v ohraničeném prostoru. Například: There are many flowers in the garden. – V zahradě je mnoho květin. BETWEEN (MEZI) – používáme, když je něco mezi dvěma lidmi, skupinami či předměty. Například: There is friendship between your and my family. – Mezi tvojí a mojí rodinou je přátelství. AMONG (MEZI) – používáme, když je něco mezi více lidmi či předměty. Například: The ball is among football players. – Míč je mezi fotbalisty. OPPOSITE (NAPROTI) – používáme, když jsou dvě místa, předměty či lidé naproti sobě (pozor, ne opposite to). Například: The market is opposite the pharmacy. – Trh je naproti lékárně. BEHIND (ZA) – používáme při popisu předmětu či osoby, které se nacházejí za něčím, například za budovou. Například: Children are standing behind the tree. – Děti stojí za stromem. IN FRONT OF (PŘED) – používáme při popisu někoho či něčeho nacházejícího se před něčím/někým jiným. Například: I waited in front of the bank. – Čekal/a jsem před bankou. Pozor! Neplést si s předložkou BEFORE. Ta sice také znamená před, používá se však jen k vyjádření času. NEAR (BLÍZKO) – používáme při vyjádření toho, že objekty jsou blízko sebe (pozor, ne near to. Existuje ještě CLOSE TO, které má má stejný význam). Například: The cat is sleeping near the fireplace. – Kočka spí blízko topeniště.  Studenti často potřebují systematicky vysvětlit jejich používání, protože spontánně je překládají doslova z češtiny či slovenštiny do angličtiny. Co však platí v češtině nebo slovenštině, neplatí vždy i v angličtině. — Lektorka Bohdana B. Předložky pohybu – Prepositions of Movement THROUGH (PŘES) – typicky používáme, když jdeme přes prostor, který je ohraničený i nad naší hlavou. Například: Go through the door. – Jdi přes dveře. OVER (PŘES) – používáme, když jdeme přes prostor, který není ohraničený i nad naší hlavou. Například: Jump over the fence. – Přeskoč přes plot. TOWARDS (SMĚREM K) – používáme, když jdeme směrem k něčemu, například k budově, ale do budovy nevcházíme (pokud do budovy vcházíme, pak použijeme předložku TO). Například: Go towards the gallery. – Jdi ke galerii. Předložky času – Prepositions of Time IN – obvykle používáme při velkých časových úsecích. Například: in the 21. century – ve 21. století; in 2004 – v roce 2004; in June – v červnu. ON – používáme obvykle ve spojitosti s dny, specifickými daty. Například: on Easter – na Velikonoce (vztahuje se pouze na Velikonoční pondělí); on the last day of May – poslední květnový den; on the 24. October – 24. října; on Fridays – v pátky. AT – používáme obvykle ve spojitosti s konkrétním časem. například: at midnight – o půlnoci; at 3 P.M. – ve tři odpoledne; at lunchtime – na oběd. Pár výjimek: At the weekend – o víkendu (pokud jde o specifikovaný víkend, použijeme předložku ON. Například: On the last weekend in January. – V poslední lednový víkend). In the night – v noci (jedná se o konkrétní noc). Například: He travelled in the night. – Cestoval v noci. At night – v noci (jedná se o noc obecně). Například: Is it safe to travel at night? – Je bezpečné cestovat v noci? In the picture – na obrázku (znamená to, že na obrázku je něco zobrazeno. Kdybychom řekli on the picture, znamenalo by to, že něco je položeno na obrázku). We are below the mountain – Jsme pod horou (below používáme, když je něco na nižší úrovni, například v souvislosti s nadmořskou výškou. Když řekneme „under the mountain“, znamená to, že něco je zakopáno v zemi pod horou). Somebody is at the door – Někdo je za dveřmi (zde jde o to, že někdo je za dveřmi, klepe a chce vejít dovnitř. Kdybychom místo předložky „at“ použili předložku „behind“, znamenalo by to, že někdo se za dveřmi záměrně skrývá). Zdroje: Osobní zkušenosti lektora Cambridge Dictionary Autor: Mgr. Bohdana B. Lektorka anglického jazyka ve Škole Populo Bohdana je absolventkou Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici, kde vystudovala angličtinu v oboru Překladatelství a tlumočnictví v kombinaci s Filozofií. Ve Škole Populo působí od září 2023 jako lektorka anglického jazyka. K jejím zájmům patří procházky v přírodě, čtení knih a koučink, který ji ohromil díky absolvování dvou kurzů. Koučovací přístup využívá někdy i v rámci lekcí. Učí srdcem a vyučování vnímá jako spolupráci žáka a lektora na společném cíli. Odměnou je pro ni možnost přispět ke spokojenosti žáků a ukázat jim, že hodiny mohou být zábavné – právě proto pro ni učení představuje smysluplnou práci. Rada se podílí na pozitivních změnách, k nimž patří i podpora žáků a lidský přístup v rámci učení.

Jak správně použít oslovení Mr, Mrs, Ms a Miss v angličtině?
30. 6. 2023
Cizí jazyky

Ptali jsme se našich lektorů angličtiny, která témata dělají jejich studentům největší potíže, a máme tu vítěze. Potřebujete v angličtině rozlišit formální a neformální komunikaci, ale nevíte, jak na to? Pojďte si s námi zopakovat anglická formální oslovení Mr, Mrs, Ms a Miss.  V minulosti se v anglickém jazyce sloučilo oslovení “ty” a “vy” a nyní se již pro oba významy využívá pouze “you”. Proto je třeba komunikaci rozdělit na tykání a vykání jinými způsoby a k tomu nám poslouží právě oslovení Mr, Mrs, Ms a Miss. Co tato jednotlivá oslovení znamenají, jak je psát a kdy je používat? To si představíme v našem článku na blogu Školy Populo.  Co znamená Mr, Mrs, Ms a Miss? Nejste si jistí, kdy které oslovení použít? U mužů je to jednoduché, tam máme pouze jeden titul pro všechny. Oslovení pro ženy se naopak v průběhu let neustále formuje a mění se i cílová skupina. Pokud tedy nechcete ženu omylem urazit, pořádně si přečtěte následující pravidla pro oslovení Mrs, Ms a Miss. Mr / Mr. - [mistr] - Mister - Pan Oslovení Mr označuje všechny muže, bez ohledu na jejich rodinný stav.  Mrs / Mrs. - [missis] - Mistress - Paní Titul Mrs se používá pro vdané ženy, nezávisle na tom, zda jsou vdané v současnosti či v minulosti. Použít tedy lze i pro rozvedené ženy a vdovy. Ms / Ms. -  [miz] - Mistress - Paní / Slečna Oslovení Ms patří ženám, u kterých si nemůžete být jistí jejich aktuálním rodinným stavem, tzn. jestli jsou nebo nejsou vdané, nebo obecně pro ženy starší 30 let. Některé ženy dokonce preferují neutrální oslovení Ms, aby nepoukazovaly na svůj rodinný stav ve společnosti. Pokud si tedy nejste jistí, oslovení Ms je tou nejlepší možností.  Miss - [mis] - Mistress - Slečna Titul Miss označuje neprovdané ženy a velmi často se používá v souvislosti s mladým děvčetem, dívkou, studentkou nebo ženou do 30 let.  Potřebujete poradit s angličtinou? Individuální kurz anglického jazyka čeká právě na vás. Zajistěte si své místo ve Škole Populo ještě dnes. Chci zaslat poptávku na kurz angličtiny Jak se správně píše anglické oslovení? Stejný jazyk, jiná pravidla. Už jste si asi všimli, že tak jako se Velká Británie a USA značně liší přízvukem, občas se nemohou dohodnout ani na stejném názvosloví. Je mnoho příkladů českého slova, které má různá slovíčka v angličtině. Z nejznámějších jsou to třeba hranolky (VB: chips, USA: fries), výtah (VB: lift, USA: elevator) nebo film (VB: film, USA: movie). A jak je to právě s oslovením Mr, Mrs, Ms a Miss? I zde rozdíl mezi anglickou a americkou angličtinou existuje, není však tak znatelný. Jedná se pouze o interpunkci. Zatímco v Anglii se tyto zkratky používají bez tečky (“Mr & Mrs Smith”), v USA ji naopak do textu přidají (“Mr. & Mrs. Smith”). Jediná výjimka je u oslovení “Miss” (slečna), zde tečku nebudeme psát ani v případě americké angličtiny.  Nejste si jistí, jestli v písemné komunikaci tečku použít? Zde se neshodnou ani naši zkušení lektoři. Ať už tečku přidáte nebo vynecháte, oslovení bude vždy gramaticky správně. Stačí, když dodržíte pravidla toho, kdy a jaké oslovení použít. Chcete se naučit mluvit anglicky? Přečtěte si 10 zaručených způsobů, jak se naučit anglicky.  Kdy používáme oslovení Mr, Mrs Ms a Miss? Rozdíly i pravopis již známe, ale jak můžeme anglická oslovení Mr, Mrs, Ms a Miss využít v praxi? Jak již bylo řečeno, toto oslovení se používá většinou k formální komunikaci. Při vykání v zásadě nepoužíváme za oslovením pouze křestní jméno. Za formálním oslovením by vždy mělo být příjmení adresáta, popř. jeho jméno a příjmení (Good morning Mr. Smith, Dear Mr John Smith, …). Výjimkou je opět oslovení Miss, které můžeme použít i se jménem a běžně se tak oslovují třeba studentky ve škole.  Příklady oslovení Mr, Mrs, Ms a Miss Používáme je jak v mluvené, tak písemné formě komunikace a jedná se o přímé vyjádření respektu dané osobě.  Obchodní e-mail: Dear Mr Black, I'm glad that our business is closer to a successful goal. > Vážený pane Blacku, jsem rád, že náš obchod je blíže ke zdárnému cíli.  Vzkaz pro paní učitelku o prázdninách: Dear Mrs. White, I hope you enjoy your holidays and I look forward to seeing you again in September. > Drahá paní Whitová, doufám, že si užíváte prázdniny a těším se, až se v září uvidíme.  Otázka pro novou kolegyni v práci: Good afternoon Ms Sparkle, it’s nice to have you join us for lunch. > Dobré odpoledne, paní Sparklová, jsem rád/a, že jste se k nám přidala na oběd.  Ptáte se děvčete, kolik je hodin: Excuse me Miss, could you tell me what time it is?  > Promiňte, slečno, můžete mi říct, kolik je hodin? Jaká další oslovení v angličtině můžeme použít? Mimo oslovení Mr, Mrs, Ms a Miss můžeme pro formální komunikaci použít také výrazy Sir a Madam. Tato dvě oslovení se používají pokud neznáte příjmení osoby, se kterou komunikujete. Pokud neznáte ani pohlaví, např. když píšete e-mail nebo dopis do nějaké cizí firmy, můžete použít oslovení” “Dear Sir or Madam, …”. Další oslovení lze odvodit v návaznosti na funkci nebo akademický titul. Tato oslovení většinou poslouží ve stejném tvaru pro oba rody (muže i ženu) a jsou jimi například Dr. (doktor/ka), Prof. (profesor/ka) nebo Cpt. (kapitán/ka). Za takové oslovení opět patří příjmení dané osoby.  Poté už máme pouze neformální oslovení, kdy používáme jméno našeho známého společně s pozdravem, ale o těch zase někdy jindy… Uvítali byste pomoc s výukou angličtiny? Ve Škole Populo vám vybereme vhodného lektora a výuka anglického jazyka může začít.. Stačí vyplnit poptávkový formulář.   Zdroje informací:  Dictionary.com, Lektoři anglického jazyka ve Škole Populo, vlastní zkušenosti  Autor:  Kateřina Hrbková Social specialist a copywriter Kateřina vystudovala Rekreologii na Univerzitě Palackého, díky které mimo jiné získala široký přehled v marketingu a managementu. Je kreativní duší Školy Populo. Připravuje obsah na naše sociální sítě tak, aby byli klienti o všem informováni. Zároveň píše články pro blog plné zajímavostí ze světa školství nebo cizích jazyků.    

10 zaručených způsobů, jak se naučit anglicky
23. 6. 2023
Cizí jazyky

Že “žádný učený z nebe nespadl”, už asi víte. Ale umíte to říct anglicky? Jste věčný začátečník nebo se ještě stále odhodláváte s anlickým jazykem začít?  Přesně pro vás tu máme 10 zaručených způsobů, jak se naučit mluvit anglicky. Ať už proto, že se konečně chcete dorozumět na dovolené, nebo proto, že se vám nechce čekat, až vaše oblíbené filmové novinky nadabují do češtiny.  Pokud se chcete naučit rychle anglicky, existují 4 jazykové dovednosti, které vás k vysněnému cíli postupně přiblíží.  Poslech, mluvení, čtení, psaní.  Jak využít tyto jazykové dovednosti v různých kombinacích a naplno? To si přečtěte v následujících deseti bodech: 1. Slovní zásoba jako základ I když anglický jazyk dle asociace Global language monitor obsahuje již více než 1 milion slov, vám bude stačit ke každodenní komunikaci a porozumění pouze 3-5 tisíc slovíček. Zdá se vám to stále moc? Nevěste hlavu! Stačí vám jen 600 anglických slov, abyste zvládli základní konverzaci na úrovni A1. Vždyť i rodilý mluvčí využívá zhruba jen 20 000 slov v průběhu celého svého života.  A jak se správně učit slovíčka? Nejdříve si je přečtěte nahlas, tím je zároveň uslyšíte, a poté si je několikrát po sobě napište na papír. Takto zapojíte všechny výše zmíněné jazykové dovednosti a tím si slovíčka s větší pravděpodobností zapamatujete. Pokud si zapsaná slovíčka pravidelně zopakujete, máte zčásti vyhráno a jen tak je nezapomenete. Vždy je také důležité začít se základními slovíčky a postupně přidávat další, často používaná. Například naši lektoři na prvních hodinách angličtiny začínají vždy jednoduššími tematickými okruhy (jídlo a pití, každodenní činnosti, dopravní prostředky) a později k tomu přidají složitější slovíčka (nakupování, volný čas, cestování). Let's study! Chcete začít s výukou angličtiny ihned? Ve Škole Populo máme zkušený tým lektorů pro všechny věkové kategorie a úrovně jazyka. Přihlaste se nyní a během pár měsíců budete schopni komunikovat s lidmi po celém světě.  Mám zájem o kurz angličtiny 2. Učebnice angličtiny na míru Slovní zásoba je sice velmi důležitá, ale bez gramatiky to prostě nepůjde. Dost možná si pomocí slovíček zvládnete v restauraci v zahraničí objednat, ale nebylo by příjemnější přijít, být schopný popřát personálu dobrý den, objednat si ve větách a ještě ke všemu poděkovat? A jak se lépe naučit gramatiku cizího jazyka, než pomocí učebnice angličtiny.  V knihkupectví i na internetu najdeme nepřeberné množství učebnic angličtiny, ale která je ta nejlepší? Při výběru té správné učebnice záleží hlavně na vaší úrovni znalostí. Pokud nejste přímo začátečník, který si samozřejmě koupí učebnici pro začátečníky, doporučujeme nejdříve si otestovat svou úroveň anglického jazyka. Toto testování lze provést bezplatně například na stránkách Cambridge English. Výsledek testu odhalí vaši aktuální úroveň angličtiny (A1-C2), podle které si vyberete učebnici přímo pro vás. Let's choose!  A jaké má Škola Populo doporučení pro výběr učebnice angličtiny?  Angličtina pro každého, učebnice, úroveň dle potřeby (Harding Rachel, Bowen Tim, Barduhn Susan) - Přehledně zpracované učebnice angličtiny s velmi pěknou grafikou. Angličtina pro začátečníky a samouky (Štěpánka Pařízková) - Ideální učebnice pro samouky. K učebnici jsou ke stažení zdarma i nahrávky slovíček a cvičení, namluvené přímo rodilými mluvčími. Essential Grammar in Use pro začátečníky nebo English Grammar in Use pro pokročilejší (Raymond Murphy) - Nejlepší učebnice na procvičení anglické gramatiky.  3. Mluvte anglicky  Když už umíme slovíčka i gramatiku, je potřeba se rozmluvit. Určitě jste někdy slyšeli větu “Já anglicky rozumím, ale nemluvím”. Touto fází si při výuce cizího jazyka projde snad každý, ale jak ji překonat? Ano, tušíte správně. Mluvit, mluvit, mluvit. Pokud anglický jazyk nebudete pravidelně trénovat v praxi, neposunete se dále na cestě za vaším cílem naučit se mluvit anglicky a budete pouze získané vědomosti postupně zapomínat.  Chcete si zlepšit svůj mluvený projev, ale nemáte s kým mluvit anglicky? V takovém případě je ideální přihlásit se na kurz anglické konverzace. Na konverzačních hodinách probíhají rozhovory na různá témata, kdy lektor rovnou může opravit vaše chyby a poradit vám se správnou výslovností. Let's talk!  4. Jazykové kurzy s lektorem Největší překážkou pro člověka s touhou naučit se mluvit anglicky je jeho vlastní morálka. Naučit se anglicky doma lze samozřejmě i vlastním úsilím, ale s lektorem angličtiny to vždy půjde o něco lépe. Lektor vám vše vysvětlí, takže si nebudete muset hodiny lámat hlavu s výslovností různých slovíček nebo gramatikou, kterou se sice naučíte, ale nebudete umět použít v praxi.  Víte, že? Jazykový kurz s lektorem je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak se rychle naučit anglicky. A jestli nemáte čas docházet na lekce angličtiny prezenčně, můžete si kurz zajistit on-line, z pohodlí domova.    Vyzkoušejte jazykový kurz se zkušeným lektorem angličtiny!  Ve Škole Populo vám zprostředkujeme jazykový kurz na míru, prezenčně nebo online, pro všechny věkové kategorie i úrovně znalostí. Zavolejte nám na telefonní číslo 730 701 601 nebo nám napište pomocí chatu v pravém spodním rohu této stránky a my vás co nejdříve kontaktujeme. Let's call! 5. Vyjeďte do světa Bez teorie to samozřejmě nepůjde, ale praxe je ta nejúčinnější cesta, jak se naučit anglicky. Učte se slovíčka a gramatiku, jakmile však budete mít příležitost vyjet do zahraničí, chyťte se jí. A když už tam budete, nebojte se mluvit. Vždy je lepší říci něco špatně, nežli vůbec.  Můžete jet na dovolenou, pracovat do ciziny nebo si zaplatit jazykový kurz v zahraničí. Vše se počítá. Samozřejmě, čím déle tam budete, tím pro vás bude komunikace v angličtině přirozenější a postupně ztratíte všechny zábrany, které by vás od mluvení cizím jazykem odrazovaly.  Jako bonus poznáte cizí kulturu, ochutnáte tradiční kuchyni a získáte nové přátele, se kterými můžete angličtinu trénovat i po návratu do Česka. Let's go! 6. Mobilní výukové weby a aplikace Pokud jsou pro vás jazykové kurzy a výjezdy do zahraničí nemyslitelné, ať už z časových či finančních důvodů, vždy tu máme další možnosti, jak se naučit anglicky doma. Jednou z předností 21. století jsou webové stránky a mobilní aplikace, kde si můžete angličtinu procvičovat bez ohledu na to, zda jste doma na gauči nebo právě třeba na cestě do školy nebo do práce.  Webových stránek a aplikací s výukovým obsahem můžeme najít spoustu, ale co opravdu můžeme za Školu Populo doporučit, je web a aplikace News in Levels. Najdete zde gramatiku, knihy, videa a hlavně také články s novinkami z celého světa, včetně výběru úrovně anglického textu, který se vám zobrazí. Ke každému článku je navíc poslech a vysvětlení složitějších slovíček.  Nejznámější aplikace na výuku jazyků je Duolingo. Výhodou této aplikace je, že vás Sovička vždy upozorní, že je čas na denní dávku výuky a základní verze je dokonce zdarma. Mezi další aplikace na výuku angličtiny pak patří např. Memrise, Quizlet nebo třeba BBC Learning English. Ačkoliv je velká část výukových aplikací placených, částka nebývá nijak závratná a většinou si můžete po nějakou dobu zdarma vyzkoušet, zda vám daný produkt bude či nebude vyhovovat. Let's download! Chcete mluvit anglicky snadno a rychle? Začněte svou anglickou výzvu již dnes! Zkuste náš jazykový kurz a získejte osvědčené strategie a učební materiály, které vám pomohou dosáhnout plynulé angličtiny. Individuální kurz anglického jazyka 7. Knihy v angličtině a zrcadlová četba Rádi čtete? Nebojte se sáhnout po knize v anglickém jazyce. Sice vám čtení možná zabere více času, ale pokud si dáte tu práci a přeložíte si vše, čemu nebudete rozumět, uvidíte, že vás to v angličtině neskutečně posune vpřed. Knihy vám rozšíří slovní zásobu tím nejpřirozenějším způsobem, jaký existuje. Ať už jste fanda románů, detektivek nebo třeba pohádek, není žádného špatného žánru, pokud je kniha v angličtině.  Pro ty z vás, co si netroufnou na knihu v angličtině, doporučují naši lektoři využít tzv. zrcadlovou četbu. Jedná se o dvojjazyčné knihy, kdy na jedné straně je text v angličtině a na té druhé se zrcadlí ten samý text v češtině. Pokud se tedy stane, že nerozumíte některému z anglických slovíček, stačí se podívat na druhou stranu a hned vám to bude jasné. Pro větší efektivitu si nová slovíčka vždy zapište a přečtěte nahlas. Let's read! 8. Filmy a seriály s titulky Pro milovníky popcornu a času stráveného u obrazovky máme další skvělý tip na to, jak se naučit anglicky doma. Sledujte vaše oblíbené filmy a seriály v originále s českými titulky. Ačkoliv se váš mozek tváří, že se soustředí na pouze čtení titulků, ve skutečnosti vnímá i mluvený projev herců. Pokročilejší angličtináři si mohou zapnout titulky rovnou v angličtině.  A pokud chcete takto strávený čas ještě zefektivnit, doporučujeme nachystat si papír, tužku a každou novou frázi nebo slovíčko, které se vám líbí nebo by se vám mohlo hodit, si poctivě zapište. To samé platí samozřejmě i v předchozím a následujícím bodě. Let's watch! 9. Zahraniční podcasty a audioknihy  Pokud nejste fanoušci četby ani sledování televize, nebo na to prostě jen nemáte čas, máme pro vás další možnost, jak se dá naučit anglicky, a to právě poslechem podcastů nebo audioknih, které vám stejně jako dva předchozí body pomohou s anglickým jazykem přirozenou cestou. Je možné, že nebudete rozumět všemu, i zde však platí, že pokud něčemu nerozumíte, stačí si to přeložit, zapsat a příště, až danou frázi uslyšíte, budete již vědět, co znamená.  U audioknih je asi jasné, že si každý opět vybere žánr, který je mu nejbližší, ale co podcasty? Samozřejmě i zde je velké množství témat a možností, co si k poslechu vybrat. Věděli jste však, že jsou i výukové podcasty právě pro studium anglického jazyka? Z podcastů v češtině jsou to BroňaCast a Kubova English. V angličtině máme samozřejmě větší množství titulů a pokud si do vyhledávání na vaší oblíbené platformě pro podcasty zadáte “Learn English”, nemůžete minout. Let's listen! 10. Využijte sociální sítě a zahraniční chaty Po čínštině a španělštině je angličtina třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě, a je považován za globální komunikační prostředek. Proč tedy nevyužít sociální sítě, na kterých stejně trávíme denně několik hodin, k tomu naučit se mluvit anglicky.  Abyste mohli trénovat angličtinu v praxi, nemusíte kvůli tomu ani hned vyrazit do světa. Na sociálních sítích najdeme různé skupiny, které lze přímo k tomuto účelu využít. Například na Facebooku je to English Speaking Group, English Learning & Speaking Group, English Speaking Practise Partner a mnoho dalších. Další možností, jak si potrénovat angličtinu je stáhnout si aplikaci Speaky nebo Tandem. V takových aplikacích se lidé z celého světa scházejí, právě aby mezi sebou mohli zdarma komunikovat cizími jazyky. Let's chat! Závěrem je třeba říci, že těchto 10 způsobů, jak se naučit anglicky, sice vychází z letitých zkušeností, ale nikdy nedosáhnete vysněného cíle bez správné motivace, svědomitého učení a pravidelné praxe. Vytvořte si harmonogram učení, stanovte si dosažitelné cíle a hlavně je dodržujte. Buďte trpěliví a nebojte se chyb. Vždyť přece “there is no shame in not knowing”.  Zdroje informací:  Global language monitor, Wikipedia, Cambridge English, News in Levels Autor:  Kateřina Hrbková Social specialist a copywriter Kateřina vystudovala Rekreologii na Univerzitě Palackého, díky které mimo jiné získala široký přehled v marketingu a managementu. Je kreativní duší Školy Populo. Připravuje obsah na naše sociální sítě tak, aby byli klienti o všem informováni. Zároveň píše články pro blog plné zajímavostí ze světa školství nebo cizích jazyků.  

Jak učit předškoláky angličtinu a další cizí jazyky
22. 5. 2023
Cizí jazyky

Přemýšlíte nad tím, kdy začít s výukou cizího jazyka u vašeho dítěte? Jestli už ve školce nebo až ve škole? Výuka cizích jazyků u předškoláků má sice svá úskalí, ale také spoustu výhod. Kdy začít s výukou u dětí Psychologové se v současné době shodují, že výuka angličtiny nebo jiného cizího jazyka by neměla začít před třetím rokem života dítěte. V tomto období mívá dítě už dostatečně osvojený mateřský jazyk, takže nebude výukou přetížené a může se začít učit další řeč. U každého dítěte by měl být tento začátek nastavený individuálně.Ve Škole Populo se již několik let věnujeme individuálnímu doučování dětí tak, abychom na základě jejich znalostí a požadavků nastavili průběh výuky a po celou dobu lekce se věnovali pouze jednomu žákovi. Jaký cizí jazyk vybrat pro předškoláka Nejčastějším prvním cizím jazykem u dětí bývá angličtina, která je povinným cizím jazykem na základních školách. Spousta rodičů však také vybírá mezi němčinou, španělštinou nebo francouzštinou.  Tyto důležité světové jazyky děti mohou v budoucnu využít nejen během cestování, ale také při studiu nebo své práci. Jelikož se malé děti rychle učí novým věcem a mezi osmým až desátým rokem života je pro ně učení nejsnadnější, nemusí pro ně být problémem ani náročnější jazyk, jako je čínština. Jak by měla vypadat výuka Dítě by nemělo během výuky ztratit pozornost U předškoláků by měla lekce cizího jazyka trvat maximálně 45 minut. Doporučujeme tuto délku lekce z toho důvodu, že malé děti ztrácí rychleji pozornost. Učte dítě to, co vidí ve svém okolí Výuka cizích jazyků u malých dětí by neměla být náročná. Děti by se měly učit jednoduchá slovíčka, díky kterým dokáží pojmenovat věci svém okolí nebo výrazy, kterým ve svém věku rozumí a dokáží je správně použít. Výuka by měla být efektivní a interaktivní Pro předškoláka je ideální interaktivní a zábavná forma výuky cizího jazyka. Pexeso, písničky, omalovánky, sledování pohádek ve vybraném cizím jazyce, ukazování na konkrétní předměty či osoby... Na základě těchto i dalších efektivních způsobů výuky mohou děti snadněji najít cestu k naučení se cizího jazyka. Chci své dítě naučit cizí jazyk Přemýšlíte nad výukou cizího jazyka pro vašeho předškoláka? Neváhejte nás kontaktovat. Naši lektoři mají mnoho zkušeností s výukou dětí v předškolním věku. Mám zájem o výuku cizího jazyka Online nebo offline forma výuky? Vždy záleží na preferenci rodičů. Z naší zkušenosti však u předškoláků doporučujeme výuku cizího jazyka offline formou. Tedy osobně například na některé z našich poboček Školy Populo. Pokud je dítě v přímém kontaktu s lektorem, dokáže udržet větší pozornost, protože sám lektor se snaží eliminovat množství podnětů, které by mohly dítě rozptylovat. Ve Škole Populo však máme dlouholeté zkušenosti s vedením online výuky jakéhokoliv předmětu úplně bez starostí. V případě, že by se rodiče rozhodli pro výuka cizího jazyka online formou, zařídíme vše tak, aby se předškolák zcela koncentroval na výuku. Jak a kde začít s výukou cizích jazyků u dětí  V případě, že skutečně uvažujete nad výukou angličtiny nebo jiného cizího jazyka u svého předškoláka, určitě neváhejte. Možností, jak začít je opravdu spousta. V České republice jsou populární například anglické školky, kterých již v roce 2013 bylo přes 60 %. Vaše dítě můžete být v neustálém kontaktu s cizím jazykem díky naučným videím či obrázkům. Věříme, že nejefektivnějším způsobem je individuální výuka vedená zkušeným lektorem.Ve Škole Populo můžete s výukou cizích jazyků u dětí v předškolním věku začít kdykoliv. Stačí vyplnit poptávkový formulář, my vám vybereme vhodného lektora a výuka může začít. Zdroje informací:  ČT24iDnes.cz Autorka článku:  Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Jak se rychle naučit cizí jazyk
12. 8. 2022
Cizí jazyky

Potřebujete se rychle naučit anglicky, německy nebo třeba španělsky? Možná vás čeká zahraniční pracovní cesta, možná na vás tlačí v práci nebo se třeba už na příští dovolené nechcete červenat, až si na letišti nebudete umět domluvit odbavení zavazadel.  Nejlehčím a nejkrásnějším jazykem je italština, nejtěžším čínština Kladete si otázku, jak se naučit jazyk za 6 měsíců a zda je to vůbec možné? Abyste se cizí jazyk naučili opravdu rychle, je třeba mít dobrý plán. Do jakého jazyku se pustíte? Říká se, že mezi nejlehčí jazyky patří italština, španělština, dánština či norština. Navíc italština a španělština zároveň už několikrát vyhrály anketu o „nejkrásnější jazyk” na světě. Mezi nejtěžší jazyky naopak patří podle výzkumů čínština, arabština, japonština nebo třeba finština, která má v porovnání s češtinou dokonce 14 pádů. Pro Čechy je snadné naučit se ruštinu, polštinu nebo třeba chorvatštinu. A nebojte, ani angličtina pro nás Čechy není těžká. Jen do toho!  Jak se rychle naučit cizí jazyk? Ve Škole Populo můžete s výukou cizího jazyka začít hned. Naši lektoři učí světové jazyky začátečníky i pokročilé. Napište nám, jaký cizí jazyk jste si vybrali a my pro vás vybereme toho nejlepšího lektora. Chci se naučit cizí jazyk Jak se rychle naučit cizí jazyk? Potřebujete plán Odborníci se dělí na dvě skupiny. Jedna z nich radí, že pokud se chcete rychle naučit cizí jazyk, měli byste co nejdříve začít mluvit – ideálně od prvního dne. Druzí říkají, že ke konverzaci v cizím jazyce potřebujete tzn. jazykové minimum, tzn. ovládnout základní set slovíček. Jak tedy začít? Vytvořte si seznam slovíček – od začátku se učte jen slovíčka, která skutečně potřebujete, což je zároveň největší trik polyglotů.  Začněte se samostudiem – naučte se sami základní číslovky a pár základních slovíček. Tento proces vám může trvat 1 den nebo třeba týden.  Najděte si parťáka na konverzace – mluvit, mluvit a zase mluvit. S konverzací začněte co nejdříve, ale pozor. Pokud se budete bavit s kamarádem, který je “o lekci napřed”, moc toho neprocvičíte. Raději se spojte se zkušeným lektorem, se kterým bude učení nejen zábava, ale hlavně progres. Ve Škole Populo vám pomůžeme.  Denně věnujte 20 minut samostudiu a týdně konverzujte s lektorem – Nejlepší kombinace, jak se rychle naučit cizí jazyk, je 1–3× týdně konverzovat s lektorem a každý den doma mluvit, opakovat si slovíčka nebo trénovat psaní.  Koukejte na oblíbené seriály v cizím jazyce – Máte nějaký seriál, který znáte nazpaměť? Oblíbení Přátelé, Teorie velkého třesku, Hra o trůny… všechny tyto seriály si můžete pustit s dabingem či titulky ve vašem vybraném jazyce. Při sledování si dělejte poznámky a dohledávejte si slovíčka, která neznáte.  Stanovte si cíl a vizualizujte si ho – Kdy reálně chcete začít používat cizí jazyk? Napište si datum na papír a každý den si své přání vizualizujte. Představte si, jak v cizím jazyce konverzujete s pracovními kolegy, jak přednášíte nebo jak si objednáváte jídlo v restauraci. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Jak vybrat druhý jazyk na střední škole?
5. 5. 2022
Cizí jazyky

Jak je to s cizími jazyky na základních a středních školách v České republice? Je druhý cizí jazyk povinný? A podle čeho si cizí jazyk vybrat, aby pro něj studenti našli uplatnění i po škole a jazyk je bavil?  Na základních školách je druhý jazyk povinný Od roku 2013 je druhý cizí jazyk povinný pro děti na základních školách, a to nejpozději od 8. třídy – tedy nejméně na 2 roky. Aktuálně Ministerstvo školství (duben 2022) jedná o tom, že by povinnost učit se druhý cizí jazyk na ZŠ, zrušilo od roku 2024.  Na středních školách je druhý jazyk volitelný  Na středních školách druhý cizí jazyk povinný není. Obecně se dá říct, že druhý cizí jazyk na střední škole vyžadují hlavně gymnázia a střední školy s humanitním či právě jazykovým zaměřením. Naopak např. u oborů středního vzdělávání s výučním listem se často studenti bez druhého cizího jazyka obejdou. První otázka, kterou si položte, zní: „Má moje střední škola povinnost / možnost studovat druhý cizí jazyk“? Pokud ano, poradíme vám, jak vybrat druhý cizí jazyk.  Z jakých druhých cizích jazyků si mohu vybrat? Nejčastěji mají studenti na výběr z němčiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny. Pro které obory je využitelný konkrétní jazyk? A jak druhý cizí jazyk vybrat? Podívejte se na výhody a nevýhody jednotlivých cizích jazyků.  Doučování cizích jazyků Ve Škole Populo doučujeme cizí jazyky děti i dospělé. Nezáleží na tom, zda jste začátečník nebo pokročilý. Náš zkušený lektor povede individuální výuku dle vaší úrovně a požadavků. Mám zájem o doučování   Němčina jako druhý cizí jazyk Výhody Rakousko i Německo patří mezi naše sousední země, jazyk tedy využijete při cestování přes hranice ČR.  Znalost němčiny vám usnadní hledání práce v Německu či Rakousku. Německé firmy (v Česku) často dávají přednost kandidátům, kteří mluví německy.  Německy se domluvíte také ve Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Lichtenštejnsku a na severu Itálie.  Nevýhody Němčina má poměrně těžkou gramatiku (skloňování, předložky, výslovnost).  Na rozdíl od španělštiny či francouzštiny není němčina na poslech tak libozvučná.  Francouzština jako druhý cizí jazyk Výhody Francouzsky se domluvíte ve Francii, Švýcarsku, v Belgii, Kanadě, v některých zemích Afriky a v několika zemích ve Střední a Jižní Americe.  Pokud vás do táhne do evropských institucí, které sídlí ve Štrasburku a Bruselu, francouzština se vám bude hodit.  Francouzština se krásně poslouchá, někdy se jí říká jazyk lásky.  Francouzi neradi mluví anglicky, znalost francouzštiny se vám při častých návštěvách Francie bude hodit.  Nevýhody Pro někoho může být výslovnost ve francouzštině problematická, stejně tak francouzská gramatika.  Španělština jako druhý cizí jazyk Výhody Španělsky mluví až 500 milionů lidí. Španělsky se domluvíte v Evropě (Španělsko) a v Jižní Americe (Argentina, Kolumbie, Bolívie, Kuba, Dominikánská republika, Mexiko…) Pokud rádi cestujete, v Jižní Americe se bez znalosti španělštiny téměř neobejdete, hlavně v menších městech a vesnicích.  Španělština má poměrně snadnou gramatiku a hezky se poslouchá.  Španělština je velmi podobná italštině, v lecčem se podobá i francouzštině a portugalštině.  Budete rozumět oblíbeným seriálům a písničkám (Narcos, Casa de Papel, Despacito). Nevýhody Pokud necestujete a nechystáte se na Erasmus či pracovat v zahraničí, španělštinu asi nevyužijete.  Ruština jako druhý cizí jazyk Výhody Ruština patří do slovanských jazyků, a češtině je tedy velmi podobná.  Naučíte se azbuku, která vám otevře cestu k dalším cizím jazykům, například bulharštině či ukrajinštině.  Patří do TOP 5 nejrozšířenějších jazyků na světě.  V kombinaci s angličtinou vám dá ruština skvělý jazykový základ, se kterým si vystačíte po celém světě.  Nevýhody Pro hodně studentů nemusí být znalost ruštiny tak přitažlivá jako jiné, „modernější“ jazyky.  Kdo vám pomůže s doučováním cizích jazyků? Ať už vás trápí gramatika či výslovnost v němčině, španělštině, francouzštině či ruštině, obraťte se na nás. Naši zkušení, trpěliví a empatičtí lektoři ve Škole Populo vám pomohou překlenout všechny těžkosti v cizím jazyce. Těšíme se na vás. Autor:  BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Využijte předsevzetí na rok 2022 a naučte se cizí jazyk
11. 1. 2022
Cizí jazyky

Rádi byste se rozmluvili v cizím jazyce, ale chybí vám motivace? Kdy jindy začít než úderem nového roku 2022? Využijte přelom roku k předsevzetí a prolomte strach z mluvení cizí řečí, ve Škole Populo vám pomůžeme. Předsevzetí na rok 2022? Naučit se cizí jazyk Představte si, jaké bylo to bylo, kdybyste plynně ovládali angličtinu, a na příští dovolené už jste byli schopni s letištním personálem u check-inu prohodit více slov než jen YES/NO.  Kdybyste se v práci nebáli, že vás někdo osloví anglicky.  Kdybyste dohnali své děti, které umějí anglicky lépe než vy.  Kdybyste se naučili německy a mohli se vydat za prací do Rakouska či Německa.  Kdybyste vypilovali španělštinu ještě před odjezdem na Erasmus.  Z jaké další situace máte strach vy? Jaké cíle vás při výuce cizích jazyků ženou dopředu? Pokud vás napadlo, že nový rok 2022 využijete k předsevzetí naučit se cizí jazyk, nejste jediní. Proč nás tolik láká dávat si předsevzetí zrovna na přelomu nového roku? Z psychologického hlediska je to díky tomu, že úderem silvestrovské půlnoci máme pocit nového začátku. Tlusté čáry. Zrodu něčeho nového.  Mám zájem o výuku cizího jazyka Začněte ihned s výukou cizího jazyka. Ve Škole Populo se cizí jazyky učí děti i dospělí, pokročilí i začátečníci. Naši zkušení lektoři vám zcela přizpůsobí individuální lekce dle vaši požadavků. Chci doučování Funguje lidem předsevzetí do nového roku? Možná si říkáte, zda předsevzetí do nového roku stačí. Ano i ne. Záleží, jak se k tomu postavíte. Jedna věc je říct si, „chtěl bych umět anglicky“ a druhá věc je skutečně se přihlásit na lekce angličtiny. Aby se váš sen proměnil ve skutečnost doporučujeme následujících 5 kroků: 1. Vizualizovat si sen obrázkem, fotkou nebo motivačním citátem (např. na nástěnku snů, na lednici, k posteli).  2. Poptat lekce cizího jazyka. 3. Domluvit si s lektorem pravidelné lekce (např. jednou týdně). 4. Určit si konkrétní cíl při výuce cizího jazyka (např. na letní dovolené už si objednám v restauraci sám).  5. Držet se původního plánu a nevynechávat lekce z nahodilých důvodů (např. bolí mě trochu hlava, nechce se mi, jsem unavený, nemá to cenu).  Jak si nastavit plán naučit se cizí jazyk na celý rok? Nastavit si přesný plán na doučování cizího jazyku není jednoduché. Je třeba znát vaši počáteční jazykovou úroveň a vědět, na jakou specifikaci se chcete zaměřit (psaní, čtení, mluvení). S nastavením dlouhodobého plánu na doučování na celý rok 2022 vám moc rádi pomůžeme ve Škole Populo.  Konverzace v cizím jazyce? Ve Škole Populo žádný problém  Naše lekce doučování jsou individuální, vždy je formou 1 lektor na 1 studenta. Pokud si tedy přejete především konverzovat v cizím jazyce, u nás to není problém. Neváhejte nás oslovit. Pomůžeme vám splnit sen naučit se v roce 2022 cizí jazyk. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Jak na výuku jazyka online
5. 7. 2021
Cizí jazyky

Je červenec, začaly prázdniny a období dovolených neodbytně klepe na dveře. Je to čas, kdy se mnoho lidí nezávisle na sobě rozhoduje začít s novým cizím jazykem nebo se zdokonalit v jazyku, se kterým už zkušenosti mají. Jaké jsou důvody začít se učit cizí jazyk online? Důvodem jsou mnohdy právě dovolené v cizině, které si všichni chceme užít se vším všudy, třeba i s rozhovory s místními. Stejně tak by si možná vaše děti přály cizí jazyk procvičovat i o prázdninách mimo školu. Zvažujete-li tedy výuku cizích jazyků online z jakýchkoli důvodů, jsme tu pro vás. V dnešním článku vám proto dáme několik rad a tipů, pro koho je taková výuka vhodná, jak probíhá a třeba i jak zvolit vhodného lektora. Mám zájem o online výuku Online výuku ve Škole Populo zprostředkováváme již několik let a máme s ní výborné zkušenosti. Díky našemu propracovanému systému je online výuka snadná, efektivní a maximálně interaktivní. Podívejte se, jak naše online výuka probíhá. Chci online doučování  Ve chvíli, kdy se pro nový jazyk rozhodnete, vyvstává otázka kde a jak se začít cizí jazyk učit. Možností je jistě několik: existuje nepřeberné množství odborné literatury, učebnic pro samouky, knih a pracovních listů, které seženete v každém dobrém knihkupectví. Vždy ale podstupujete riziko, že vám daná učebnice nesedne nebo zkrátka pro samostudium ztratíte motivaci. Někteří by možná naopak raději docházeli na lekce k rodilým mluvčím či lektorům do škol či jiných výukových center. Taková nabídka je však často omezená především v menších městech, dojíždění navíc musíte věnovat spoustu svého volného času. Výhody online výuky Stále častější a smysluplnější volbou se proto stává online výuka cizích jazyků, která se plně přizpůsobí vašim časovým možnostem i studijním potřebám. I uplynulé měsíce v lockdownu přispěly k tomu, že je online komunikace stále dostupnější a snazší, a proto online výuka není žádný problém. Navíc je stejně, ne-li více, efektivní, protože šetří váš čas i peníze. Ty byste jinak museli věnovat nákupu knih, které možná ani nevyužijete, či svým cestám za lektorem. Všechny své finance tedy plně investujete pouze do samotného vzdělávání. Online výuka je vhodná doslova pro každého. I mezi klienty Školy Populo najdeme všechny věkové kategorie. Cizí jazyky učíme děti v první třídě, klienty, kteří potřebují jazyk v zaměstnání, ale také klienty v důchodovém věku, kteří se chtějí neustále vzdělávat. Na věku ani úrovni vašich jazykových dovedností tedy opravdu vůbec nezáleží. Důležitá je především chuť a motivace se vzdělávat. A právě období letního cestování může být tím pravým nábojem pro věc! Online výuka jazyků se Školou Populo Cizí jazyky učíme ve Škole Populo už dlouhé roky. Máme tedy mnoho zkušeností s tím, jaké postupy zvolit pro to, abychom vyšli našim klientům vstříc a zároveň brali ohled na jejich jazykovou pokročilost. Řídíme se tím, že  každý člověk potřebuje při výuce individuální přístup, který odráží jeho způsob učení i přemýšlení nad danou problematikou. Naše online výuka včetně online výuky jazyků probíhá vždy v poměru 1:1, tedy jeden lektor se při lekci věnuje pouze jednomu klientovi. To zaručuje plně individuální přístup, dostatek času pro dotazy, opakování i dodatečné vysvětlení, pokud je to třeba. K online výuce navíc nepotřebujete žádné speciální vybavení. Bude vám stačit počítač a mobilní telefon, díky kterým dokážeme plně nahradit osobní kontakt v učebně z pohodlí vašeho domova. Největší zájem ze strany našich klientů je pochopitelně o konverzaci, ať už se jedná o anglický, německý, ruský nebo třeba španělský jazyk. A k tomu je online výuka jako stvořená, protože povídat si přes obrazovku jde velmi jednoduše. Co nejvíce se tedy při výuce snažíme zapojovat právě konverzaci. Chceme, aby byla výuka zábavná a ne jednotvárná. Nezapomínáme ale ani na gramatiku, která je nepostradatelná. Především u dětí na prvním a druhém stupni trénujeme gramatiku i slovíčka a díky možnosti snímání obrazovky pak vyplňujeme nejrůznější gramatická a poslechová cvičení. Avšak překonat strach z mluvení nahlas bývá často tím největším problémem. Vždy však výuku plně přizpůsobujeme klientovi - maturanti potřebují natrénovat poslech a správné odpovědi, pracující klienti zase ocení rady, jak uspět u pohovoru či na obchodním jednání v cizím jazyce. Jiný zase potřebuje procvičit slovní zásobu pro cestování. Je to velmi individuální, proto žádní dva klienti Školy Populo nikdy nemají stejný studijní plán. Rádi a často také spolupracujeme s rodilými mluvčími, které ocení pokročilejší klienti nebo například firmy, které si u nás objednávají výuku jazyků pro své zaměstnance. Tam už je to především o konverzaci, porozumění a rychlé reakci, kterou zaměstnanci potřebují při komunikaci se svými obchodními partnery či kolegy v zahraničí. Jak začít? Pokud máte zájem o online výuku jazyků se Školou Populo, kontaktujte nás na našich webových stránkách skrze kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme zpět. Naše kolegyně vám připraví individuální plán na míru vašim možnostem i potřebám a můžete začít třeba hned! To vše navíc zcela nezávazně až do chvíle, než se rozhodnete s námi začít spolupracovat. Jsme si jisti, že dokážeme pomoci všem žákům pochopit základy, všem maturantům uspět u zkoušky a všem dospělým překonat pracovní i cestovatelské výzvy. Těšíme se na nové tváře a možná i na vás. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.    

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem
7. 7. 2020
Cizí jazyky

Tak zní známé přísloví. A zřejmě na tom něco bude. Při tomto přísloví se nám vybaví scény ze známého filmu, ve kterém Julia Roberts objevuje Itálii. Aby si ji ale dokázala naplno užít, učí se italsky gestikulovat, jíst, myslet, mluvit. Až teprve potom je schopna naplno poznat zemi, kterou navštívila. Jak lépe byste poznali Itálii než s kouskem pizzy v ruce a rozhovory s místními? Začalo léto a chuť cestovat je větší než kdy jindy. Znovuotevřené hranice a tomu předcházející několikaměsíční zákaz cestování tomu nahrávají. Chystáte se vyjet do zahraničí, ale máte strach, jestli si budete umět poradit v hotelu nebo v restauraci? Začínáte se potit při představě, že vás na ulici v cizí zemi někdo osloví a vy nebudete vědět co odpovědět? Jsme si vědomi, že strach z aktivního používání cizího jazyka může mít mnoho důvodů. Možná, že máte pocit, že se vám rodilí mluvčí budou smát. Možná se bojíte, že vám nebudou rozumět nebo že řeknete něco nevhodného. Pravděpodobně jedna z těchto situací nastane. Je to totiž běžné a stalo se to snad každému, kdo s cizím jazykem někdy začínal. Možná se to pro vás zdá teď nemožné, ale bez toho, aniž byste podstoupili riziko nepříjemné nebo trapné situace se jazyk naučíte jen stěží.  Věřte, že po několika málo pokusech zjistíte, že používat angličtinu, němčinu, španělštinu nebo třeba čínštinu není tak těžké jak se ze začátku zdálo. Učení se ve škole, z učebnic nebo s lektorem je nicméně nutné pro kvalitní základ vědomostí o jazyku. Je nutné pochopit systém gramatiky a naučit se základní slovíčka. Se znalostí těchto základů už můžete směle vyrazit za hranice. Je ale více než jisté, že slovní zásobu si budete obohacovat pravděpodobně celý život. Pro intenzivnější vstřebávání jazyka vám možná pomůže jeden z našich tipů: Sledujte filmy a seriály v původním znění. Čtěte v cizím jazyce. Nemusí to být nutně knihy, stačí krátké články. Začněte na sociálních sítích sledovat zahraniční účty, které vás svým obsahem baví. Nebojte se výzev. Poraďte na ulici turistovi s cestou. Přeložte si texty svých oblíbených písní. Vytvořte si zápisník se slovíčky, na které narazíte. Stáhněte si do mobilu překladač, který můžete používat kdykoli narazíte na slovíčko či frázi, kterou neznáte. Nastavte si jazyk vašeho mobilu do cizí řeči. Nezlobte se na sebe za svoje chyby. Učte se z nich! Tyto a další tipy vám mohou pomoci se s novým jazykem lépe sžít a opustit od strachu, a nejistoty, která vás svírá. A jestli máte pocit, že byste přeci jen chtěli svoje pokroky konzultovat s odborníkem, naši lektoři z Jazykového centra jsou vám plně k dispozici i během letních prázdnin. Na dovolenou tak můžete odjet s dobrým pocitem, že se neztratíte. Co naše Jazykové centrum Populo nabízí Jazykové centrum Populo několik služeb spojených s cizími jazyky. Ať už jde o překlady, tlumočení, korektury nebo firemní výuku pro vaše zaměstnance. Tyto jazykové kurzy jsou určeny nejen pro dospělé, ale například i pro čerstvé absolventy, kteří by si rádi uchovali svoje jazykové znalosti v živé paměti. Je jedno, jestli jazyk potřebujete pro svoje zaměstnání nebo z důvodu osobního růstu. Výuka u nás je vždy individuální, proto se vám plně přizpůsobíme. Vybírat můžete z celkem 12 cizích jazyků včetně japonštiny nebo hebrejštiny. Na své si tedy přijde opravdu každý. Na začátku naší spolupráce absolvuje každý student vstupní test, podle kterého lektor zjistí, kde jsou studentovy slabiny a v čem si je naopak jistý. Zároveň bereme na vědomí vaše požadavky, je tedy možné výuku zaměřit spíše na slovíčka nebo naopak na gramatiku, popřípadě se věnovat určité oblasti jako je technická nebo například ekonomická slovní zásoba. Ať už se tedy chystáte za hranice a chcete danou zemi poznat se vším všudy nebo jazyk potřebujete k práci či studiu, jsme tu pro vás.

Jazykové centrum Populo: řešení cizích jazyků pro dospělé a firmy
5. 5. 2020
Cizí jazyky

Jazykové centrum Populo je řešením všeho, co se týká jazyků. Klienti se na nás mohou obrátit s překlady, tlumočením, korekturami textů a nebo s výukou cizích jazyků, a to jak prezenční, tak online formou. Každý požadavek řešíme s klientem individuálně. Pečlivě si vyslechneme zadání a navrhneme varianty řešení podle odbornosti, časové náročnosti a předchozích zkušeností. Chtěli bychom vám ukázat, jakým způsobem pracujeme s klienty a s rozdílnými požadavky na výuku cizího jazyka. Jazykový kurz nejen individuálně, ale vždy i na míru Nabízíme individuální kurzy cizích jazyků, firmám však nabízíme i skupinovou výuku.  Individuální výuka:  přizpůsobíme se jazykové úrovni studenta, zvolíme blízká témata pro výuku tempo výuky během lekcí přizpůsobíme studentovi  zaměříme se na problematické a přeskočíme pro vás jednoduché  celkově přizpůsobíme každou lekci vaší aktuální náladě a stavu mysli  “domácí úkoly” řešíme dle požadavků klienta, jde to i bez nich v průběhu studia je možné měnit frekvenci i intenzitu výuky  Skupinová výuka: vhodná pro skupinu klientů na stejné jazykové úrovni menší finanční náročnost  vhodné pro firemní klienty Mám zájem o výuku cizího jazyka Začněte ihned s výukou cizího jazyka. Ve Škole Populo se cizí jazyky učí děti i dospělí, pokročilí i začátečníci. Naši zkušení lektoři vám zcela přizpůsobí individuální lekce dle vaši požadavků. Chci doučování Nejčastější důvody studia cizího jazyka: Chci se vzdělávat při práci, ale nemám čas... Potřebujete cizí jazyk v zaměstnání, ale od skupinového kurzu vás odrazuje nutnost časově se přizpůsobit ostatním? V případě individuálního kurzu jsou na prvním místě pouze vaše požadavky na plánování lekcí s možností lekce předem omluvit, aniž by propadly nebo dokonce kurz pozastavit, pokud například odjíždíte na dovolenou. Zbožňuji cestování, ale bojím se promluvit... Plánujete vycestovat do zahraničí, ale při spojení “cizí jazyk” vám naskočí husí kůže a vybaví se vám středoškolské fádní drilování gramatických časů bez náznaků konverzace?  S individuální formou výuky se tohoto scénáře obávat nemusíte. Před cestou do zahraničí vám pomůžeme s osvojením slovní zásoby a prostřednictvím konverzačních témat vás připravíme na každou běžnou situaci, se kterou se při svých cestách setkáte.  Vaše vysněná dovolená nemusí být zatížena strachem pokaždé, když se budete chtít zeptat na cestu nebo když se budete snažit vybrat si tamní kuchařskou specialitu. Konečně mám čas se vzdělávat, ale jsem věčný začátečník... Individuální jazykový kurz vám umožňuje vhodné vyplnění vašeho volného času. Jazykové centrum Populo pro vás připraví výuku cizího jazyka, který vás vždy zajímal, ale nikdy jste neměli možnost, odvahu nebo čas se mu věnovat. Lektor se zcela přizpůsobí vašim dosavadním jazykovým znalostem, kterým uzpůsobí jak výběr studijních materiálů, tak tempo celé výuky.  Hledáme efektivní pracovní benefit pro naše zaměstnance... Jak již bylo zmíněno, Jazykové centrum Populo nabízí jazykové kurzy nejen pro jednotlivé zájemce, ale také pro firmy, pro které může představovat zajímavý a ze strany zaměstnanců také žádaný pracovní benefit, který by měl dosahovat určité úrovně. Řada zaměstnavatelů bude mít jistě zkušenost s tím, jak obtížné je zvolit ten správný typ kurzu, který bude vyhovovat jak zaměstnancům, tak právě samotnému zaměstnavateli. I v tomto ohledu vychází Jazykové centrum Populo prostřednictvím individuálně realizovaných kurzů firmám vstříc.  Zatímco zaměstnanci mají možnost se při práci vzdělávat, průběh kurzu je pro potřeby zaměstnavatele po celou dobu evidován. Po ukončení kurzu je zaměstnavateli doloženo potvrzení o absolvování kurzu a výstupní hodnocení studenta ze strany lektora.  Nespornou výhodou je také možnost realizovat kurz přímo ve firmě. Nemusíte se tak obávat problematického plánování lekcí v souladu s pracovní docházkou zaměstnance. Nečekejte a přestaňte hledat, začít můžete ještě dnes. Pokud jste tedy marně hledali kurz odpovídající přímo vašim nárokům, nyní je vaše hledání zcela jistě u konce. Svůj jazykový kurz můžete začít plánovat ještě dnes. Jazykové centrum Populo vám nabízí realizaci jakéhokoliv cizího jazyka podle vašich představ a požadavků.  Více než kdy jindy tak máte příležitost proměnit sny o znalosti cizího jazyka ve skutečnost, případně překvapit a motivovat své zaměstnance benefitem, na který by u jiného zaměstnavatele čekali marně. Neváhejte nás kontaktovat. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Nemtudum aneb jak vyzrát na jazyky
11. 12. 2019
Cizí jazyky

Už jste se někdy vypravili do nějaké cizí země? A jaký to byl pocit, když jste místním obyvatelům nerozuměli? Když jste po nich něco potřebovali a neuměli jste si o pomoc nebo danou věc říct? Každému z nás v tu chvíli proletí hlavou moře myšlenek, jednou z nich je například i něco ve smyslu: „Proč já jsem se neučil cizí jazyky.“ Odpovědí může být hned několik, stejně tak jako způsobů, jak se cizímu jazyku naučit. V tomto článku sice neprobereme úplně všechny, avšak několik z nich vám představíme. 1. Metoda, usednu do letadla a až z něj vystoupím, budu cizí jazyk perfektně ovládat Také byste si přáli znát tuto metodu? Nejste sami. Avšak v tomto případě Vás musíme zklamat. Nikdo zatím nevymyslel nic, co by se alespoň vzdáleně této metodě podobalo. Přesto s troškou času a špetkou úsilí přeci jen můžete nějaké té znalosti dosáhnout. Cíl spočívá v tom, že si doma před cestou vyhledáte základní výrazy a fráze v daném jazyce. Jedete do Itálie? Najděte si tedy tyto fráze v italštině. Cestujete do Francie? Neváhejte si najít základní fráze ve francouzštině.  Každý jazyk má svá specifika, avšak s internetovými slovníky, které dokáží přednést i výslovnost by slova jako dobrý den, na shledanou, prosím a děkuji, nemusely být žádný problém. Ta chvilka, kterou přípravou strávíte, se vám v cizí zemi určitě vyplatí. Nejenže budete mít dobrý pocit, i místní Vaše ochota naučit se jejich jazyku jistě potěší. Chcete se naučit cizí jazyk? Ve Škole Populo doučujeme desítky světových jazyků. Vyberte si ten váš a objednejte si doučování. Chci výuku 2. Cizí jazyk za několik měsíců Myslíte si, že k naučení se jazyku je potřeba let nebo desetiletí? Pokud se chceme cizí jazyk naučit opravdu důkladně, sezení ve škole a doplňování cvičení nebo „biflování“ se slovíček nám moc nepomůže. Nejlepším způsobem, jak se jazyku doopravdy naučit je být s ním v každodenním kontaktu. Odletět do země, kde se jím mluví a mluvit. Ne každý však má tuhle možnost. A od toho jsou tady jazykové kurzy, které naučí nejen gramatice, ale i konverzaci. Jako první se naučte nejpoužívanější výrazy v daném jazyce, slovíčka skládejte do vět a nebojte se udělat chybu. Navykněte si pravidelné rutině a výrazy nebo věty opakujte. Stačí několik minut denně, díky kterým se viditelně zlepšíte. 3. Stanovujte si cíle Stanovte si cíl, kterého chcete v jazyce dosáhnout. Je to umět si objednat kávu? Nebo se ubytovat v hotelu? A co takhle seznámit se s někým místním a vést s ním několikaminutový rozhovor? Podle svého cíle si rozvrhněte učení. K tomu, abyste se ubytovali v hotelu, nepotřebujete umět všechny časy používané v jazyce. Naopak ke zvládnutí zkoušky a získání certifikátu vám určitě základní fráze stačit nebudou. Nebojte se proto stanovovat si postupně větší a větší cíle. 4. Dívejte se na filmy, poslouchejte hudbu a rozebírejte texty To se nám řekne, vždyť filmy dnes sleduje každý, každý se už někdy setkal s nějakým tím textem písně a články na internetu – vždyť jeden takový čtete právě teď. Chápeme Vás, přesto tohle není ten typ článku, který jsme měli na mysli. Pokud se chcete jazyku naučit porozumět, jsou nejlepší filmy a seriály. Pokud tedy máte chuť se na nějaký podívat, zvolte raději originál s českými titulky. Až si začnete být jisti tím, co postavy říkají, změňte titulky na cizojazyčné a až film uvidíte po několikáté, vypněte titulky úplně. Nezoufejte, když něčemu hned napoprvé neporozumíte, pokud to bude možné, pozastavte video a podívejte se o kousek zpátky, napodruhé už mu budete rozumět daleko lépe. Obdobně je tomu s články nebo písničkami. Najděte si text písničky a zkuste jej přeložit, říct, o čem interpret zpívá a zazpívejte si s ním. Je jednoduché zpívat si česky, tak proč to nezkusit v jiném jazyce. Vždyť i našemu jazyku jsme se museli v dětství naučit a zpěv, i když jen sám pro sebe, bereme mnohdy za samozřejmost. 5. Hrajte si a nechte se odměňovat Myslíte si, že si z vás děláme legraci? Ani náhodou. Například o Duolingu jste už určitě slyšeli, pokud ne, rádi vás s ním seznámíme. Duo je sova, která je vaším společníkem v cestě za naučením se jazyka. Aplikace je skvělá k opakování slovíček. Hra vás zkouší a za správnou odpověď uděluje body. Překládáte, posloucháte, doplňujete nebo vybíráte z obrázků. Za chybu se nevyhazuje, a protože je chyba vaše kamarádka, aplikace vás nechá větu napsat znovu a opakovat její psaní tak dlouho, dokud nebude správně. Kromě toho se každý týden účastníte týdenního žebříčku a soutěžíte s ostatními hráči o postup do vyšší ligy. Hra se vám také každý den připomene, máte tak jistotu, že nezapomenete slovíčka denně procvičovat. Při pohledu na dobu, po kterou studujete – ve dnech, budete sami na sebe pyšní. A co máte z těch minut, kdy jen tak bez cíle brouzdáte po internetu? 6. Povídejte si, klidně sami se sebou Už jste si někdy při nějaké činnosti nahlas opakovali, co je třeba udělat? Jaký je následující krok? Třeba při vaření orestovat cibuli, přidat na kostky nakrájené maso, okořenit a podusit? Nebo vyvrtat dírku, natlouct hmoždinku, nasadit šroubek, zasádrovat a pověsit obraz? Povídejte si, je jedno, že vás nikdo neslyší, je důležité, že se slyšíte vy. Opakujte si postup v cizím jazyce. Je jedno, zdali to budou suroviny do polévky nebo nákup v obchodě, napište si nákupní seznam jinak a místo češtiny používejte cizí jazyk. Rozšíříte si tím slovní zásobu a přestanete se bát mluvit. Můžete také pojmenovávat věci, které vidíte kolem sebe. Jdete po ulici a vidíte auto, řekněte auto a přidejte i jeho barvu. Slyšíte zpívat ptáky, cítíte vítr, vidíte, že prší, pojmenujte to. Když si nebudete vědět rady, je tady slovník, který vám s hledáním vhodného slovíčka pomůže. 7. Motivujte se Motivace je v učení se čemukoli tím nejúčinnějším učitelem. Zamyslete se nad tím, čeho chcete dosáhnout a také nad tím, jak toho dosáhnout. Základem je rozhodnutí, jak získám informace, kde je získám a jak s nimi naložím.Přetransformujme to tedy do jazyka – jak se naučím jazyk, kde se naučím jazyk a jak s danými znalostmi naložím Budu jen sedět doma a už nikdy cizím jazykem nepromluvím, nebo si koupím letenku a poletím do dané země?Rozhodnutí je samozřejmě na vás, přesto nejlepším učitelem je praxe. Proto seberte odvahu, sedněte na letadlo a vyrazte. Nebojte se dát si právě tuto cestu za cíl a nechejte motivaci, jako svůj hnací motor, ať vám v učení pomůže. 8. Vyhněte se klišé Znáte to, věty, které vás brzdí. Myšlenky, které vás přesvědčují o něčem, co nemusí být úplná pravda. Tady je několik z nich: Neříkejte si, že jste moc staří. Učit se jazykům můžete v každém věku. Jazyky mi nejdou. Je pravdou, že některým lidem jde lépe matematika, jiným naopak jazyk. Avšak nehledejte překážky, hledejte způsoby, jak je překonat. Pokud si například nejste jisti, že se jazyk naučíte sami bez pomoci, najděte si kurz. Bojím se, že se mi budou ostatní smát. Nebojte se, vždyť ostatní návštěvníci onoho kurzu jsou na tom úplně stejně jako Vy. Pokud se bojíte chyby v zahraničí, nebojte se. Místní se vám budou snažit porozumět a pomoci, a pokud se před nimi ztrapníte, nevadí, vždyť je jen malá pravděpodobnost, že je ještě někdy znovu potkáte. 9. Nehledejte důvody, proč to nejde, ale možnosti, jak by to mohlo jít Sedněte si k internetu a hledejte. Metod, jak se jazyk naučit je spousta. Přesto tou úplně nejefektivnější je lektor. Najděte proto agentury ve vašem městě, zjistěte, jakou metodou jazyk učí a vyzkoušejte si ukázkovou lekci (některé agentury ji nabízí zdarma, jiné za poplatek). Pokud se vám metoda zalíbí, neváhejte se pustit do učení. Velmi brzy zjistíte, jak je důležité míti lektora. Pokud vám i přes veškeré úsilí žádná z agenturami používaných metod nevyhoví, nezoufejte. Lidé musejí obejít nejrůznější místa, vyzkoušet řadu lektorů, než najdou toho, který jim vyhovuje. Je také rozdíl mezi individuální a skupinovou výukou, podrobně jsme je rozebírali v organizačních formách výuky. Pokud informace shrneme, jednoznačnou výhodou individuální výuky je to, že máte lektora sami pro sebe, že se věnuje pouze vám a nic vám neuteče. Lekci můžete přeplánovat a říct, co konkrétně vám vadí nebo co potřebujete bez ohledu na zbytek skupiny. Vhodným místem, kde takového lektora hledat je Škola Populo. Koordinátorky na informační schůzce zjistí váš cíl a najdou vám lektora na míru. Celá výuka bude tak jen ve vaší režii a nemusíte se bát, že se vám lektor bude smát. Jen si to představte, vždyť on byl před pár lety ve stejné situaci, jako jste teď vy – neuměl vůbec nic a teď může sedět před vámi a pomoci vám docílit toho, čeho v tuto chvíli docílit chcete. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Díky cviku zvládnu angličtinu v mžiku
30. 7. 2019
Cizí jazyky

Jak jsme již psali v minulém článku věnovaném matematice, dříve nebo později se ke zkoušce dospělosti dostane každý student či studentka maturitního oboru nebo gymnázia. Je to jakási meta, kterou musí každý z vás překonat. Strach, obavy a nevědomost, to je něco, s čím se zřejmě potýkáte. A víte co? Nejste sami! Mezi maturanty je vás, „angličtinářů“ tolik, že na spočítání všech studentů by nám nestačily stovky prstů. Ale jak se ani z této zkoušky dospělosti  „nezbláznit“ a úspěšně prokličkovat všemi nástrahami? Na dalších řádcích Vám nabízíme několik tipů. Maturita z angličtiny  Každoročně absolvují střední školu nebo gymnázium stovky studentů a každý z nich je specifický. Někteří pokračují ve studiu na vysokých školách, jiní si raději zvolí školy vyšší odborné a řada z nich rovnou zaměstnání. Mezi nimi se najdou také ti, kteří si zvolí docela jinou cestu. Jako třeba Aneta, jazyky jí nikdy nešly, vždy s nimi „bojovala“. Přála si však obletět svět, poznat jiné kultury a seznámit se s tamními obyvateli. Maturita z angličtiny pro ni byla i přesto, že ji příliš neovládala, jasnou volbou. Jednou jí totiž jeden učitel řekl: „Nepotřebujete znát desítky jazyků, nemusíte umět jazyk každé země, kam poletíte. Vždyť anglicky dnes hovoří i ten německý senior.“ Potřebujete pomoct s přípravou k maturitě?  Neváhejte se obrátit na Školu Populo. Každý rok úspěšně zvládne maturitu 96 % studentů, kteří se připravovali s našimi zkušenými lektory. Chci doučování 1. Slovník, váš nejlepší kamarád A právě tohle Anetu zaujalo, jednoduchým výrazům díky vylepování lístečků na všechna místa svého pokoje, opisování, poslouchání a vytváření příběhů rozuměla. Avšak mluvení jí stále dělalo problém. Když něčemu nerozuměla, vzala si do ruky slovník a hledala fráze. To ale při mluveném projevu nešlo, tady jí pomohl slovník v mobilním telefonu. A to je naše první rada: Pokud budete potřebovat vyhledat nějaké slovíčko, vezměte si do ruky slovník a hledejte. Jistě, internetové slovníky Vám dokáží v mžiku najít konkrétní výraz, avšak u maturity z angličtiny je mít nebudete, proto se raději naučte s tištěným slovníkem pracovat. 2. Učte se pravidelně, každý den Naší druhou radou je klást si před sebe malé úkoly, například učit se 45 minut denně. Stejně jako u maturity z matematiky, je i u maturity z anglického jazyka důležité se nepřepínat. Je dokázáno, že lidský mozek dokáže přijímat nové informace jen dvacet minut, zbývající čas můžete využít k opakování, procvičování nebo konverzaci. 3. Aplikace, které Vás naučí slovíčka K opakování Vám kromě učebnic také může pomoci i některá z mobilních aplikací. Nepleťte si ji však s učitelem, aplikace Vás sice opraví, napíše Vám počet získaných procent, donutí ke cvičení a přiměje Vás je třeba i několikrát zopakovat. Nikdy s Vámi však nebude konverzovat ani se nepřizpůsobí rozmanitosti jazyka. Mobilní aplikace nebo webová stránka Vám však velmi dobře poslouží v případě, že se slovíčka potřebujete naučit. Na trhu jich existuje celá řada, od těch placených až po ty zdarma. Příkladem placené aplikace jsou třeba online jazyky, kde si zakoupíte balíček lekcí. Existuje jich celá řada, od obecných jazykových úrovní A1 až C2, přes lekce určené konkrétním oborům, až po 1000 anglických slovíček nebo angličtinu na cesty. Neplacenou nebo částečně placenou, pokud si tedy přikoupíte offline verzi, je aplikace Duolingo. Po vyplnění krátkého vstupního testu se Vám zobrazí vzdělávací okruhy, každý z nich má pět úrovní. Aplikace se Vám navíc každý den připomene. Máte tak jistotu, že nezapomenete procvičovat. 4. Pracovní sešity, učebnice, zrcadlové texty Mezi další možnosti, jak se učit anglicky, můžeme určitě zařadit učebnice a různé pracovní sešity. Ty jsou často koncipovány jako materiál určený přímo k maturitní zkoušce. Například nakladatelství INFOA nabízí knihy jako Anglicko-česká maturitní témata, Maturitní slovní zásoba, Maturitní příprava, Maturitní testy  nebo Poslechy k maturitě. Při jmenování učebnic nesmíme opomenout ani pětidílnou řadu Maturita Solutions od firmy Oxford University Press, nabízející mnoho témat a možností procvičování. V případě, že se slovíčky a frázemi nemáte problém, zkuste se zaměřit na texty v psané podobě. Pokud si netroufáte na překlad anglicky psaného článku, zkuste zrcadlové texty. Řada příběhů je převyprávěná tak, aby jim porozuměl i čtenář s menší jazykovou znalostí. Slohovka, první strašák u maturity Důležitou součástí maturitní zkoušky jsou dvě slohové práce, jedna kratší a jedna delší. To, že ji musí student napsat, mu často nahání strach. Slovíčka v kombinaci s gramatikou a ještě na konkrétní téma mohou znít opravdu strašlivě. Pravdou je, že tu stejnou práci musíte napsat i v češtině, jen ta anglická je kratší. I tady, v českém jazyce, jste se nejdříve jako děti museli naučit slova, potom jste po rodičích opakovali věty, občas se přitom spletli, ale někdo Vás vždy opravil. Stejně tak je to i v angličtině. Je to jenom o tom naučit se výrazy a opakovat a opakovat. Pokud se tedy naučíte řadu ustálených slovních spojení, která při psaní můžete použít, budete mít zase o krok blíže k úspěchu. Gramatika se některým může zdát komplikovaná a nesrozumitelná, ale ono tomu tak ve skutečnosti není. Určitě znáte vzoreček O = a + b + c, pro obvod trojúhelníku, sečtete délky stran a dostanete výsledek. Podobně je tomu i u gramatiky. Představte si ji jako vzorec, pokud bychom měli uvést příklad, tak vzorec pro kladnou větu přítomného času průběhového by mohl vypadat například takto: Podmět + am/are/is + sloveso + koncovka –ing + předmět + příslovečné určení času. Do tohoto vzorečku poté dosadíme: I am reading a book at the moment. Takto si můžete utvořit „vzorečky“ pro všechny časy, jejich používání Vám pomůže právě při psaní slohové práce nebo při doplňování některých gramatických cvičení. Poslech součástí didaktického testu Součástí maturitní zkoušky je také poslech. Na začátku se zaměřte na kratší texty, zkuste si je poslechnout a přeložit je. Na internetu najdete mnoho pomocníků, jedním z nich je i webová stránka státní maturita angličtina, kde si můžete poslechnout zadání poslechové části maturitních testů z minulých let. Stejně tak se zde můžete podívat i na didaktické testy nebo zadání slohových prací. Druhou možností jsou stránky Nová maturita, kde se dozvíte nejen aktuální informace k maturitní zkoušce, ale naleznete zde i vzorová zadání. Lektor Pokud Vám domácí a školní příprava nestačí a pořád tápete, může Vám pomoci lektor. Nemyslíme tím společné jazykové kurzy, ale výuku jeden na jednoho. Při tomto typu výuky se učíte vlastním tempem, stylem jaký Vám vyhovuje a v čase, který si sami určíte. Nikdy se Vám nestane, že skupina pokročí a Vy se látku budete muset sami doučit. Pokud lekci zrušíte nebo přesunete, navážete po odmlce tam, kde jste skončili. Tohle všechno jsou výhody individuální výuky angličtiny. Další možností je výuka angličtiny online. Nemáme tím na mysli online aplikace, o nichž jsme již psali výše, ale výuku přes skype, což je další možnost, kterou vzdělávací agentury nabízejí. Jednou z nich je Škola Populo. Lektor i student se ve stejnou dobu připojí online, výuka tak může probíhat vlastně odkudkoli, kde je přístup k internetu, a student a lektor se ani nemusejí nacházet ve stejném městě. A právě tuto možnost využila Aneta. Kombinací učebnice angličtiny k maturitě, poslechů a vyplňováním testů z minulých let, které si zakládala pro lepší přehlednost do eurosložek, aplikací se slovíčky a samozřejmě díky lektorovi se jí podařilo maturitu zvládnout na výbornou. Teď objevuje svět a zdokonaluje se nejenom v angličtině. Nemusíte se bát toho, že tuto zkoušku nezvládnete. Pokud zvolíte správný přístup a přípravě se budete opravdu věnovat, stejně jako řada studentů před Vámi, maturitu zvládnete. Největší strach přichází několik hodin před zkouškou, u samotné maturity není na strach čas. Přijďte k ní, „vysypte ze sebe“ všechno, co víte a už jen čekejte na výsledky. Doučování a příprava na maturitu Jednou z možností, kde hledat vhodného lektora je Škola Populo. Koordinátorky Vám poradí i s optimální frekvencí, délkou lekcí a nabídnou několik variant řešení. Ať už se rozhodnete pro rychlou pomoc nebo dlouhodobé doučování, díky široké databázi lektorů najdou každému studentovi lektora „na míru“. Neváhejte a objednejte si své doučování k maturitě. Pobočky má Škola Populo v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a Ostravě. Působí ale po celé České republice, takže koordinátorky najdou vhodného lektora i studentovi či studentce, kteří nemohou na některou ze jmenovaných z poboček dojíždět. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Jak poznáte, že je Vaše dítě talent na jazyky?
24. 9. 2018
Cizí jazyky

Často se říká, že mnoho z toho, co se naučíme ve škole, nám k ničemu nebude. A skutečně je to pravda. Ti, co se v rámci své profese nebudou nikdy věnovat technice, nebudou potřebovat složitější matematiku, fyziku nebo chemii. A naopak, ti, které nebude živit psaní, nebudou muset nutně ovládat interpunkci a gramatiku. Ano, je fajn to umět, ale k tomu, abyste prováděli dobře svou profesi, za kterou budete placeni, to není potřebné. Výuka cizích jazyků Naši lektoři učí světové jazyky začátečníky i pokročilé. Napište nám, jaký cizí jazyk jste si vybrali a my pro vás vybereme toho nejlepšího lektora. Chci výuku cizího jazyka Jeden okruh vědomostí se však hodí každému – cizí jazyky. Kdo se ve škole naučí obstojně alespoň anglicky nebo německy, má otevřenou cestu do celého světa, včetně pracovních příležitostí. Samozřejmě, abyste získali nějaké manuální zaměstnání, nepotřebujete umět cizí jazyk na vysoké úrovni, stačí i nižší úroveň, ale i tu je pro mnohé docela fuška si osvojit. Pokud se tedy do něčeho u dětí vyplatí investovat, jsou to cizí jazyky. Ve vyšším věku se jim totiž již učí obtížně, protože čím je člověk starší, tím má méně času, trpělivosti a příležitostí, kde se jazyk naučit. Ke studiu jazyků nemá však nadání každý. Ne vždy je to samozřejmě potřeba, protože jazyk se učí pílí, pamětí, nasloucháním a racionální úvahou. A protože chceme pomoci našim dětem a usnadnit jim start do života, musíme i dbát na to, jak se budou cizí jazyky učit. Jak ale poznat, která metoda je nejlepší právě pro vaše dítě? Níže si zkusíme uvést několik modelových případů, jak se děti jazyky učí a jaké problémy je čekají. 1) Mé dítě se dobře učí Být třídním šprtem není vždy příjemná pozice. Šprt bývá miláčkem paní učitelky a často sedí v první lavici, aby co nejlépe slyšel její výklad látky. Většina dětí se však obvykle nerada učí a ty, co se takto přehnaně snaží, nemají rády. Mnohé z těchto dětí jsou však doma k podobně intenzivnímu studiu vedeny. Nemusí jej vždy milovat, ale vytvoří si studijní návyky pomocí drilu, což může, i přes všechnu nechuť, kterou dítě často cítí, mít sem tam i pozitivní efekt. V hodinách jazyků se to projevuje tak, že takové dítě vždy umí nazpaměť všechna zadaná slovíčka. Slovíčka jsou samozřejmě zásadní věc, protože bez nich se nelze v jazyce mluvit ani mu rozumět. Jsou to takové cihly, které se vám do hlavy samy úplně nenalijí, nelze je znát jen tak intuitivně a je potřeba se je často “nadrtit”. Ale pozor! Dítě by se nikdy nemělo drtit slovíčka tak, že si je otrocky dokola opakuje. Výsledkem tohoto nešvaru poté je, že je neumí použít ve větě. Proto je naopak potřeba si je vždy nějak asociovat a navázat na jeho mateřštinu. K tomu často pomáhají obrázky, ale mnohem častěji i nějaké slovní hříčky, kterou mohou být i nelogické. Ano, zní to možná absurdně, ale náš mozek je do naší paměťové stopy ochoten raději zapsat něco, co nedává logický smysl, než něco, co je racionální a kauzální. Nutit dítě, aby se vše šprtalo otrocky je proto neefektivní, nemluvě o tom, že mu to může jazyk znechutit. 2) Mé dítě má dobrou paměť Dobrá paměť je dalším ze základních pilířů pro úspěšné studium jazyků. Opět však pozor, schopnost pamatovat si dlouhé seznamy věcí nemusí vždy souviset s výše zmíněnou studijní pílí, protože často je tomu právě naopak! Existuje několik typů paměti, které jsou pro studium obvykle považovány za nejvýhodnější. Korunovaným králem je bezpochyby fotografická paměť. Ta samozřejmě nemusí znamenat, že dítě, které ji má, látce, jež si takto “vyfotí”, doopravdy rozumí, nicméně během zkoušení mu to pomůže. To, co šprta stojí nesmírnou dřinu, dítě s fotografickou pamětí stojí minimální námahu. Bohužel ani u jednoho z těchto typů studia není záruka, že bude dítě látce skutečně rozumět. Druhou je sluchová paměť, kdy si dotyčný pamatuje vše, tedy i to, co nevědomky slyšel, a je schopen to slovo od slova reprodukovat. Děti, které ji vlastní, mívají hudební sluch a díky němu si jsou schopny zapamatovat zvukovou stopu cizí řeči a reprodukovat ji. Jejich přístup je méně analytický a více celostní, kdy do sebe cizí jazyk doslova nasávají. Mnohdy totiž není potřeba jazyk hned rozumět, ale chytit jeho rytmus a tón, který je odrazem jeho gramatické stavby. Takové děti se mohou učit cizím jazykům velmi rychle, je ale potřeba v nich tento talent podchytit, aby nebyl zadušen přílišnými nároky pedagoga, který vyžaduje memorování a otrocké opakování slovíček. 3) Mé dítě je racionální Děti, o kterých se říká, že jsou takzvaně “chytré” nebo spíše racionálně přemýšlející, nebývají úplně vždy dobrými studenty. Jednak je to tím, že jsou mazané a nechce se jim učit, jednak je to tím, že na ně naše školství není moc připraveno. Pedagogové si totiž rádi šetří práci a jako ideální model žáka považují malý chodící stroj s dokonalou pamětí a maximální pílí. Racionálně přemýšlející dítě navíc nemá často ani onu sluchovou paměť, která vyžaduje jistou míru zasněnosti a pasivity, kdy dotyčný vypíná myšlení a naslouchá. Je to nicméně paradox, protože studium i výuka cizích jazyků jsou postaveny na teoretických a velmi racionálních disciplínách pocházejících z oboru, kterému se říká lingvistika. Ta studuje například stavbu slova (morfologie) nebo věty (syntax), díky čemuž je schopna nalézt charakteristické rysy jednotlivých jazyků, postupy, jakými se tvoří jejich jednotlivé prvky a vidět i jejich vzájemné odlišnosti. Jazyk je tedy velmi racionální věc, při jeho studium jsou však preferovány postupy, které pracují více s podvědomými danostmi. Pokud je vaše dítě racionální typ, nejvíce mu bude vyhovovat analýza cizí věty a je dobré jej učit ji rozebírat a zase skládat dohromady. Tato analytická metoda je také tou jedinou, která člověku zabrání dělat v příslušném cizím jazyce chyby. Praxe ukazuje, že lidé, kteří odjeli někam do ciziny jazyk “nasát”, nikdy dokonale neodhalili jeho gramatickou strukturu a nenaučili se správně používat gramatické časy nebo správně časovat slovesa. Ještě hůře jsou na tom ti, kdo spoléhají jen na svou fotografickou paměť nebo se jazyk učí otrocky. Takoví sice jako cvičená opička vyjmenovávají před tabulí paní učitelce všechna zadaná slovíčka, ale netuší, jak správně je použít. Často jsou to i lidé, kteří se cizímu jazyku nikdy nenaučí. Jak se tedy mé dítě naučí cizí jazyk? Pokud si myslíte, že vaše dítě nemá ve škole kvalitního a rozumného učitele, který sám jazyk dobře umí a umí jej i naučit, pak je potřeba hledat jinde. Učit jej samozřejmě můžete i vy, ale ne vždy na to máte čas, talent a vědomosti. Jste-li tedy rodič, který má zájem, aby se jeho dítě naučilo cizím řečem, najděte mu doučování. Ale pozor, cizí jazyky doučuje kde kdo! U malých dětí se navíc spoléhá na to, že toho moc neumí a že je stačí učit slovíčka jako barvy, zvířátka nebo pohádkové postavičky, což je látka pro předškolní přípravku z mateřské školy. Najděte si tedy raději profesionální služby, u nichž je záruka, že vaše dítě jazyk skutečně naučí. Takovou službou je například Škola Populo. Dítě je zde nejprve prověřeno testy, aby se zjistila jeho úroveň. Následně je mu přidělen vhodný lektor a dítě do školy pravidelně dochází. Výuka není skupinová, ale vždy individuální. Jedině tak se vaše dítě totiž něco skutečně naučí! Výuku je navíc možno nasměrovat na to, co potřebuje dítě probrat – tedy slovíčka, gramatiku, psaný nebo mluvený projev. Znalost jazyků není jen důležitá investice do života, ale i nutnost k absolvování dalšího vzdělání. Oslovte proto Školu Populo a my vám rádi pomůžeme. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář
Zavolejte nám
Aktuálně nejsme u telefonu. Vyplňte kontaktní formulář a ozveme se vám co nejdřív.
Konzultace zdarma – Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.