Vaše doučování může začít do 2 dnů. ⌛ Minulý týden této příležitosti využilo 151 klientů. Konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod O nás Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Aby všechno fungovalo tak, jak má. Abychom věděli, co od sebe můžeme čekat. K tomu slouží obchodní podmínky. Ve většině případů se snažíme našim klientům vyjít vstříc. Omlouváme neomluvitelné, prodlužujeme výuku, zkracujeme výuku, měníme, přehazujeme, staráme se. Základy spolupráce je ale nutné přesně definovat, a k tomu slouží obchodní podmínky. Věřte, že s námi se dá domluvit skoro na všem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran a práva třetích osob, v jejichž prospěch se smlouva uzavírá. Na jedné straně vždy stojí jeden z poskytovatelů níže specifikovaných a na straně druhé zákazník, jenž je označován před uzavřením smlouvy jako „zájemce“. Třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, není smluvní stranou a je dále označována jako „uživatel“. Pokud zde není třetí osoby, tak se za uživatele služby považuje zákazník, který je smluvní stranou. Lektorem je myšlena fyzická osoba, zpravidla zaměstnanec poskytovatele, který fakticky vykonává smluvenou službu.

I. ÚDAJE O PROVOZOVATELI A POSKYTOVATELÍCH SLUŽEB

 1. Provozovatelem stránek www.skolapopulo.cz je spolek Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected] (dále jen „provozovatel“).
 2. Poskytovatel služeb (dále zejména jen jako „poskytovatel“) níže specifikovaných je spolek Vzdělávací centrum Populo, z. s., IČ: 06746551, sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected].

II. CHARAKTER POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

 1. Předmětem plnění je možnost zákazníka/uživatele využít služby v oblasti nezávislého a neformálního vzdělávání v ujednaném termínu (případně ujednaném během trvání smluvního vztahu), a to zejména v oblastech (dále také jen jako „služby“):
  • doučování předmětů základních a středních škol,
  • výuka jazyků pro jednotlivce,
  • výuka jazyků pro právnické osoby – obchodní společnosti aj.,
  • vzdělávací kurzy pro právnické osoby – obchodní společnosti aj.
 2. Další informace jsou poskytnuty na stránkách provozovatele www.skolapopulo.cz a bližší informace v samotné nabídce zaslané poskytovatelem zájemci o uzavření smlouvy.
 3. V případě zásahu vyšší moci, případně v případě jiné překážky, která má za následek nemožnost poskytovatele poskytnout službu (výuku) prezenční formou, je poskytovatel oprávněn poskytnout službu elektronicky prostřednictvím internetu – online výuka, přičemž online výuka je považována za plnohodnotnou náhradu její prezenční formy. Pro tyto účely se za zásah vyšší moci považuje jakákoliv mimořádná a neodvratitelná okolnost, která znemožňuje uskutečnění prezenční formy služby (výuky) nezávisle na vůli poskytovatele, a kterou nemůže poskytovatel jakýmkoliv způsobem ovlivnit, tj. zejména, nikoliv však výlučně, živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, výskyt pandemie, uložení plošného zákazu státními orgány nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
 4. Poskytovatel těchto služeb neposkytuje záruku a nepřebírá odpovědnost za to, že uživatel či zákazník vykoná jakékoli testy či zkoušky úspěšně. Předmětem plnění je tedy pouze poskytnutí možnosti využít činnosti spočívající ve vzdělávání a doučování.

III. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

 1. Služby uvedené na stránkách www.skolapopulo.cz jsou pouze orientační a nepovažují se za nabídku v právním smyslu. Stejně tak není nabídkou či přijetím nabídky odeslání „nezávazného formuláře“ zájemcem, v tomto případě se jedná pouze o výzvu zájemce k podání nabídky poskytovatelem.
 2. Smlouva se uzavírá:
  1. Vyjádřením souhlasu, resp. přijetím nabídky, která byla poskytovatelem zaslaná v elektronické podobě či poskytnuta v listinné podobě zájemci a obsahuje alespoň tyto náležitosti: určení předmětu plnění (zvolený předmět), frekvence výuky, ujednání, jak se určí místo a čas výuky, určení ceny a vyjádření vůle poskytovatele být v případě přijetí nabídky vázán. Tento souhlas lze udělit:
   • jednoduchou telefonickou nebo e-mailovou odpovědí zájemce (např.: souhlasím, přijímám) na e-mailovou zprávu, která obsahuje nabídku poskytovatele,
   • podpisem listinné nabídky v provozovně poskytovatele,
   • v případě, kdy nedojde k přijetí nabídky jedním z předchozích způsobů, je souhlas s nabídkou udělen okamžikem připsání celé ceny za službu na bankovní účet poskytovatele nebo byla-li smluvena splatnost jednotlivých lekcí ve formě splátkového kalendáře, tak připsáním první splátky na bankovní účet poskytovatele.
  2. Nabídku lze přijmout, a založit tak smluvní vztah ve lhůtě 7 dnů. Nabídka je v této lhůtě 7 dnů odvolatelná, a to do doby, než ji zájemce přijme.
  3. Po uzavření smlouvy pomocí dálkové komunikace následně poskytovatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o uzavřené smlouvě.

IV. AKČNÍ BALÍČKY A POUKAZY

 1. Akční balíček je zvláštní nabídka poskytovatele a jeho zakoupením získá zákazník možnost absolvování stanoveného počtu lekcí v určitém časovém období za zvýhodněnou cenu za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.
 2. Akční balíček lze zakoupit pouze jako celek a odstoupit lze v souladu s těmito obchodními podmínkami, ovšem pouze tehdy, pokud dosud nebylo zahájeno plnění ze strany poskytovatele (tím nejsou dotčena práva z vadného plnění).
 3. V případech, kdy zákazník nevyužije částečně nebo zcela lekce zakoupené v rámci akčního balíčku z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele, uhrazená cena za nevyužité lekce propadá ve prospěch poskytovatele.
 4. Poukaz je poukázka prokazující oprávnění zákazníka nebo uživatele využít službu ve stanovené hodnotě blíže specifikované v informacích přímo na poukazu a na internetových stránkách www.skolapopulo.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 5. Poukaz vždy obsahuje údaj o lhůtě k uplatnění poukazu (uplatněním se rozumí zahájení doučování) a jeho výměna za protihodnotu ve formě peněz je vyloučena.
 6. Pokud nebyl poukaz uplatněn ve lhůtě k uplatnění, ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.

V. ZRUŠENÍ SMLOUVY

 1. Zrušit smlouvu lze:
  • písemnou dohodou zákazníka a poskytovatele,
  • písemným úkonem (odstoupením od smlouvy) dle a/nebo za podmínek těchto VOP či smlouvy (objednávky),
  • v případě, že se po uzavření smlouvy vyskytnou na straně poskytovatele či zákazníka závažné a neodstranitelné překážky bránící splnění závazku (závažnost a neodstranitelnost je zákazník povinen prokázat - např. potvrzení od lékaře),
  • z důvodů uvedených ve smlouvě, v těchto VOP a/nebo v právním předpise, kterým se smluvní vztah řídí.

VI. CENA SLUŽEB A ÚHRADA CENY

 1. Cena služby je vždy určena individuálně v nabídce.
 2. Poskytovatel Vzdělávací centrum Populo, z. s. není plátcem daně z přidané hodnoty, a tudíž cena v jeho nabídce je bez této daně.
 3. Cenu služby lze uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet poskytovatele uvedeném ve faktuře,
  • hotově v provozovně poskytovatele, při úhradě v hotovosti bude plátci vystaven doklad o zaplacení.
  1. V případě bezhotovostní platby se cena služby považuje za zaplacenou buď připsáním částky na účet poskytovatele, nebo prokázáním provedené platby (např. výpisem z účtu).
  2. Zákazník se zavazuje nést náklady, které by mohly vzniknout v souvislosti s úhradou ceny služby.
 4. Zákazník je povinen uhrazovat cenu služby s uvedením variabilního symbolu, který mu byl přidělen v zaslaných platebních údajích.
 5. Zákazník je povinen uhradit cenu služby řádně a včas podle zaslaných platebních údajů, a to před zahájením poskytování služeb. Neuhradí-li zákazník cenu služby před prvním termínem výukové lekce, je poskytovatel oprávněn odepřít plnění ze smlouvy a rovněž vzniká poskytovateli právo na odstoupení od smlouvy.
 6. V případě, že zákazník nesplní svou povinnost uhradit cenu za služby řádně a včas a nemá právo zrušit závazek ze zákonných důvodů nebo důvodů vyplývajících z ujednání stran, nezbavuje jej jeho prodlení povinnosti uhradit cenu služby, která spočívá v poskytnutí možnosti využití služeb doučování či lekcí. Důvodem k takovému ujednání je zamezení možnosti vzniku újmy poskytovatele spočívající v ušlém zisku, kdy by musel odmítnout nové zákazníky z důvodu nedostatku lektorů pro ujednané termíny. Právo na využití již proběhlých termínů doučování/lekcí zaniká bez náhrady, pokud se poskytovatel služeb se zákazníkem nedomluví jinak.
 7. V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy z důvodu prodlení zákazníka s úhradou ceny služby vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši ceny služby.
 8. V případě čerpání služby zákazníkem v den připadající na den státního svátku je poskytovatel oprávněn účtovat 100% příplatek. Za poskytnutí služby v den státního svátku, tj. za každou odučenou lekci v rozsahu 1 x 45 minut, budou klientovi strženy ze zakoupeného balíčku lekcí dvě lekce (2 x 45 minut).

VII. PRO SPOTŘEBITELE

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem, tedy za použití prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (internet – přijetím nabídky e-mailem), má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy.
 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě úplatné smlouvy toto právo na odstoupení od smlouvy nemá, pokud v přijaté nabídce je po výslovném souhlasu zákazníka služba plněna dříve, nežli 14denní lhůta uplynula. Za výslovný souhlas se považuje přijetí nabídky, která obsahuje první termín plnění v této lhůtě, nebo pokud termín prvního plnění byl domluven mezi stranami či uživatelem po uzavření smlouvy.
 3. Odstoupení od smlouvy a poučení pro spotřebitele
  1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, a to jakýmkoli prokazatelným způsobem (např. e-mailem, přes který proběhlo uzavření smlouvy, více v bodě 7.3.3.).
  2. Pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy a odstoupí od této smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu platby, vztahující se k neposkytnutým službám, včetně nákladů na dodání, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovateli došlo oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud nebylo výslovně určeno jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat poskytovatele služeb, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na [email protected]). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí přílohy č. 1 těchto obchodních podmínek, není to však povinnost.
 4. Poučení spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu, a to podáním stížnosti dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele § 20d, subjektem, který je oprávněn spor řešit, je dle stejného zákona § 20e písmene d) Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 – Nové Město. Více informací je k nalezení na http://www.coi.cz./.

Tím není dotčeno zákazníkovo právo uplatnit svůj nárok u příslušného orgánu veřejné moci (soudu).

VIII. REKLAMACE POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

 1. Zákazník má právo uplatnit vady u poskytovatele služby. Blíže o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, dostupné v příloze č. 2 těchto obchodních podmínek – reklamační řád.
 2. Poskytovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Poskytovatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení nápravy.
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

IX. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Poskytovatel není povinen poskytnout službu, nebyla-li dle ujednání řádně a včas zaplacena.
 2. Služby lze využít jen ve smluvených termínech. Platnost lekcí je 12 měsíců. S Populo Premium je platnost lekcí neomezená. Pokud nejsou služby využity do tohoto termínu z důvodu na straně zákazníka či uživatele, tak plnění poskytnuté zákazníkem se nevrací a zákazník je stále povinen uhradit smluvenou cenu.
 3. Při výuce v provozovně poskytovatele může výuka probíhat v místnosti s probíhající paralelní výukou jiného zákazníka a lektora, avšak u oddělených pracovních stolů.
 4. Plánování lekcí se řídí pokyny zákazníka. Při skončení lekce sdělí zákazník svůj požadavek na termín následující lekce svému lektorovi, který termín zapíše do zápisu z lekce. Zápis z lekce, který obsahuje hodnocení proběhlé lekce a termín následující lekce, budou zveřejňovány v portálu poskytovatele určeném zákazníkům (dále jen “PopuloEdu”). V případech, kdy zákazník nebude uživatelem PopuloEdu, obdrží tyto informace e-mailem. Termín je následně zákazníkovi potvrzen systémovou SMS. V ostatních případech může zákazník plánovat lekce prostřednictvím koordinátorů lekcí (kontakty na koordinátory lekcí jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele).
 5. Zákazník/uživatel má právo omluvit se z výuky (konkrétní lekce), nejpozději však 12 hodin před jejím začátkem s tím, že poskytovatel je povinen zajistit náhradní adekvátní výuku (lekci) v co možná nejbližším možném termínu. Pokud tak zákazník/uživatel do 12 hodin před začátkem výuky neučiní, propadá mu daná výuka (lekce) bez náhrady a je stále povinen ji uhradit. Z tohoto pravidla je výjimka, prokáže-li zákazník nepochybně, že se uživatel/zákazník nemohl omluvit včas z důvodu spočívajícího v události vyšší moci či nemoci, v případě nemoci je přitom potřeba doložit lékařské potvrzení.
 6. Poskytovatel je oprávněn v průběhu kurzu vyměnit lektora, avšak pouze za takového, který je schopen vyučovat látku, jež byla předmětem probíhající lekce.
 7. V případě, že poskytovatel, resp. lektor, se nedostaví na danou lekci, a absence lektora či nemožnost poskytnout službu nebyla oznámena 12 hodin před konáním lekce oprávněnému nebo lektor nebyl adekvátně nahrazen, má zákazník právo na náhradní lekci zdarma nebo vrácení poměrné části (připadající poměrně na danou lekci k celku) smluvené ceny zpět.
 8. Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku na služby vyplývající z uzavřené smlouvy na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele.
 9. Výuka může být nahrávána a může z ní být pořízen audiovizuální záznam, a to za účelem ochrany studenta a zlepšení kvality výuky. Záznam není a nebude nikdy zveřejněn či dlouhodobě uchováván.

X. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Poskytovatel shromažďuje a vede aktuální evidenci svých zákazníků (uživatelů), kterým je i zákazník obsahující osobní údaje (včetně data narození a rodného čísla, bylo-li přiděleno). Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje manuálně i automatizovaným způsobem sám nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovenými a/nebo dovolenými, pro účely plnění smlouvy, ochrany svých zájmů a pro další dohodnuté účely.
 2. Zákazník předložením objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel zpracuje jeho osobní údaje, příp. osobní údaje třetích osob jím poskytnuté, v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytovatel zpracovává pouze ty osobní údaje zákazníka (uživatele), které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo v materiálech určených k poskytnutí služby a/nebo ve kterém je zákazník v rámci plnění smlouvy poskytovateli následně poskytne.
 3. Tyto údaje budou poskytovatelem využity k jeho oprávněným zájmům a za účelem plnění smlouvy.
 4. Zákazník zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel je v přiměřené míře oprávněn zasílat obchodní sdělení a informovat jej o produktech ze své nabídky a z nabídky svých sesterských a spolupracujících společností, tyto produkty mu nabízet a případně zjišťovat jeho spokojenost se stávajícími produkty.
 5. Zákazník bere na vědomí, že může kdykoliv bez udání důvodů zrušit zasílání obchodních sdělení a je seznámen se svými právy, především pak
  • právem na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou poskytovatelem zpracovávány,
  • právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
  • právem vznést u poskytovatele námitku týkající se zpracování osobních údajů,
  • právem podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Zákazník zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Pravidly zpracování osobních údajů poskytovatelem na stránkách poskytovatele.
 7. Zákazník bere na vědomí, že má v případě dotazů ke zpracování osobních údajů poskytovatelem možnost kontaktovat poskytovatele na e-mailové adrese [email protected].

XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Zákazník nesmí bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele v obchodních záležitostech, zejména týkajících se aktuálně poskytované služby, kontaktovat přímo lektora.
 2. Při kontaktu mezi zákazníkem a lektorem s ním nesmí zákazník projednávat záležitosti týkající se finančních a obchodních podmínek služby a je povinen neodkladně informovat poskytovatele o jakémkoliv novém sjednaném ujednání s lektorem.
 3. Zákazník nesmí bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele vstupovat do jakýchkoliv obchodních či obdobných právních vztahů s lektorem poskytovatele, se kterým přišel do styku v souvislosti s plněním smlouvy, činit sám či prostřednictvím třetích osob u lektora poptávky služeb či využívat nabídky lektora zahrnující služby nezávislého a neformálního vzdělávání, kontaktovat lektora poskytovatele, popř. předávat kontaktní údaje lektora poskytovatele třetím osobám, to vše po dobu účinnosti smlouvy uzavřené s poskytovatelem a po dobu 12 měsíců od ukončení této smlouvy. Zákazník není dále oprávněn činit jakékoliv kroky, které by vedly k přímému či nepřímému porušení tohoto odstavce z jeho strany či ze strany jiné třetí osoby. Zákaz dle tohoto odstavce se nevztahuje na toho lektora poskytovatele, který zákazníkovi již před zahájením spolupráce s poskytovatelem prokazatelně poskytl službu shodnou s předmětem podnikání poskytovatele.
 4. Zákazník je povinen vyvarovat se vůči poskytovateli všech dalších případných forem nekalé soutěže a jakéhokoliv jednání, které by bylo na újmu poskytovatele.
 5. V případě, že zákazník některou povinnost uvedenou v tomto článku VOP poruší, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu v maximální výši až 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. Poskytovatelem zákazníkovi vyúčtovaná smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího vyúčtování. V případě, kdy způsobená škoda převyšuje sjednanou výši smluvní pokuty, vzniká poskytovateli nárok na náhradu takové škody co do výše rozdílu mezi výší způsobené škody a výší smluvní pokuty.

XII.PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICH SPRÁVA, ZPRACOVÁNÍ A POUČENÍ O PRÁVECH)

 1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“). Správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytnutých přes „nezávazný formulář“ na stránkách www.skolapopulo.cz je jejich provozovatel, a to spolek Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected]. V případě osobních údajů poskytnutých přes výše uvedené stránky za účelem vyhotovení nabídky je správce oprávněn poskytnout tyto údaje poskytovateli služeb (doučování) pro vyhotovení nabídky. Těmito poskytovateli („příjemci osobních údajů“) jsou:
  • Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, e-mail: [email protected],
  • Coadiuvare, s.r.o., IČ: 05933528, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, e-mail: [email protected],
  • Collocutio, s.r.o., IČ: 05933633, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, e-mail: [email protected],
  • Consecutio, s.r.o., IČ: 05928311, sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, e-mail: [email protected],
  • Demonstratio, s.r.o., IČ: 05937426, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected],
  • Doučování Populo, s.r.o., IČ: 04948661, sídlem Tylova 1136/6, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected],
  • ETIAM group, s.r.o., IČ: 03870677, sídlem Přívozská 892/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, e-mail: [email protected],
  • Exercitatio, s.r.o., IČ: 05937591, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected],
  • Exhoratio, s.r.o., IČ: 05933579, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, e-mail: [email protected],
  • Gingylymos, s.r.o., IČ: 05937744, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected],
  • Opitulor, s.r.o., IČ: 05933471, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, e-mail: [email protected],
  • Scriptulum, s.r.o., IČ: 05933323, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected].
 2. V jiném případě, kdy jsou osobní údaje poskytnuty jiným způsobem, je správcem a zpracovatelem ten subjekt, který je uveden v listinném poučení či uveden v nabídce jako poskytovatel služby. Zájemce (zákazník) a případně uživatel, který není stranou smlouvy (dále také jako „subjekt údajů“):
  • Bere na vědomí zpracování osobních údajů a v případě, že je jeho souhlas vyžadován, tak i souhlasí se zpracováním těchto svých a případně osobních údajů třetí osoby „uživatele“ služeb, který není stranou smlouvy v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mailová adresa), telefonní číslo a případně i identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále vše vyjmenované jen jako „osobní údaje“).
  • Poskytnutím údajů o třetí osobě má poskytovatel za to, že je zákazník oprávněn tyto údaje poskytnout a případně udělit souhlas s jejich užitím. Předpokládá se, že zákazník jedná zpravidla v rámci zákonného zastoupení. Bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a potvrzuje správnost a pravdivost uvedených údajů. Bere na vědomí zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb, realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy a pro dodržení právní povinnosti správce. Souhlasí s využitím e-mailové adresy pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a nabídek zákazníkovi (zájemci). Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, a to prostou odpovědí na e-mail, ze kterého mu obchodní sdělení přišlo, případně na kontakt, který je v obchodním sdělení uveden. Souhlasí s využitím telefonního čísla a e-mailové adresy ke komunikaci s poskytovatelem ohledně plnění služby plynoucí ze smlouvy.
 3. Pokud se zájemce (zákazník, uživatel) domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má tato práva:
  • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména těmito způsoby: blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, je-li žádost subjektu údajů podle výše uvedených bodů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 4. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (občanského zákoníku).
 5. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů o vysvětlení a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
 6. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, příjemci, případně kategoriích příjemců.
 7. Subjekt údajů má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný orgán veřejné moci k uplatnění a domožení se ochrany svých práv. Údaje mohou být zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům poskytovatele za účelem uskutečnění práv a povinností ze smlouvy, tito zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí, případně třetím osobám na základě zákona. Údaje a dokumenty s nimi spojené budou uchovány a zpracovány nanejvýše po dobu 5 let od uzavření smlouvy, resp. po dobu nutnou ke splnění zákonných povinností a ochraně svých práv.
 8. Toto se netýká e-mailu, který slouží k zasílání obchodních sdělení, zde je tento údaj uchován a zpracováván do doby, než subjekt údajů odvolá souhlas.
 9. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 10. Poskytovatel zajistí takovou ochranu dat, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů nebo náhodnému zpřístupnění.
 11. Poskytovatel může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, o čemž uživatele vyrozumí.

XIII. COOKIES

 1. Cookie je malý datový soubor tvořený písmeny a číslicemi, které navštívená stránka ukládá do počítače prostřednictvím prohlížeče. Slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti, tedy k identifikaci vašeho prohlížeče nebo zařízení.
 2. Kromě vlastních souborů cookie (soubory cookie první strany), používáme v některých případech také soubory cookie třetích stran. V případě souborů cookie třetích stran je správa cookies realizována na jejich straně. Udělením souhlasu dáváte souhlas k ukládání cookies první (provozovateli stránek) i třetí strany a jejich využití.
  1. Na internetových stránkách www.skolapopulo.cz používáme nástroje a služby poskytované společnostmi Google, Inc., a to Google Universal Analytics a Google AdWords, včetně remarketingu/retargetingu, a přehledů o demografii a zájmech uživatelů a od společnosti Seznam.cz, a.s. využíváme Sklik.
 3. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, tato možnost však může omezit funkčnost našich stránek.

XIV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V souladu s všeobecnými obchodními podmínkami je správcem a zpracovatelem provozovatel stránek www.skolapopulo.cz: Vzdělávací centrum Populo, z.s. Horní lán 1257/45 779 00 Olomouc zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem, IČ: 06746551. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje poskytovatelům služeb uvedených v odst. 12.1.
 2. Dnem 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“). GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností. Jde o čl. 2 odst. 2 písm. c) GDPR.
 3. Jako další zpracovatel osobních údajů byla určena Mgr. Kristýna Hořanská, advokát se sídlem Dolní náměstí 22/43, Olomouc 779 00, IČO: 07938802.
  Mgr. Kristýna Hořanská
  tel: +420 776 718 215
  e-mail: [email protected]
  adresa: Dolní náměstí 22/43, Olomouc 779 00

XV. SHROMAŽĎOVÁNÍ

 1. Podle čl. 6 GDPR shromažďujeme tyto osobní údaje fyzických osob a toto shromažďování provádíme na základě níže uvedených právních předpisů.
  1. Splnění právních povinností podle právních předpisů (čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR)
   • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
   • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
   • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
   • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
   • zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti,
   • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

  Tento výčet zákonných předpisů není konečný. Pokud právní předpis ukládá shromažďování údajů, musí být námi shromažďovány.

  Ve shromažďovaných údajích se z osobních údajů objevuje jméno, příjmení, sídlo firmy nebo bydliště včetně PSČ, IČ, DIČ, ve kterém je zjistitelné rodné číslo. Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5 až 10 let.

 2. Oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR)
  1. Fyzické osoby, které zastupují vaši firmu

   V rámci naší činnosti mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, vašim zaměstnancům, příp. spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby a produkty.

   Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresa, e-mail. Tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete.

   Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších 2 let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

  2. Sledování vaší obchodní aktivity – fyzických osob

   V rámci naší činnosti jsou sledovány údaje, které se váží na odběry služeb, a to v množství i čase, abychom mohli lépe vystihnout vaše potřeby, a tak lépe určili směr našeho podnikání. Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu 2 let.

  3. Cookies

   Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat na webu preference návštěvníků a abychom mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. Vedou k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači. Používání cookies máte právo deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

  4. Marketing – zasílání newsletterů

   Vaše osobní údaje (e-mail, telefon) využíváme za účelem přímého obchodního sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky. Kdykoli můžete zrušit zasílání těchto newsletterů, a to e-mailem i telefonicky. Za zákazníka je považován každý, kdo zakoupil náš produkt, službu nebo využil naše produkty zdarma.

  5. Reference – zpětný názor

   Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme za účelem zjišťování spokojenosti zákazníků, zasílání dotazníků spokojenosti, žádostí o referenci a jiných způsobů, na základě kterých získáváme informace, které poté slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

 3. Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy – fyzické osoby (čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR)

  V návaznosti na naši smlouvu shromažďujeme osobní údaje fyzických osob, které jsou kontaktními osobami (dále jen „fakturační kontakt“) a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby (dále jen „student“).

  Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail fakturačního kontaktu, příp. i studenta. Telefonní a e-mailový kontakt si určujete sami, a je třeba zvažovat, zda nám poskytnete tato data pouze na fakturační kontakt nebo i na studenta.

  1. Telefon

   U fakturačního kontaktu, příp. studenta evidujeme telefon, na který odesíláme informativní SMS, případně voláme.

  2. E-mail

   U fakturačního kontaktu evidujeme e-mail, na který odesíláme, mimo jiné, platební údaje k uzavření smlouvy, zápisy z jednotlivých lekcí a upomínky o dlužných platbách.

  3. Odběry služeb

   Dále shromažďujeme údaje o odběrech služeb, abychom mohli vyčíslit bonusy za čerpání našich služeb a případné další slevy, které poskytujeme.

   Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších 2 let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

 4. Zájem, který je podrobený souhlasu – fyzické osoby (čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR)

  Jako zájem, který je třeba podrobit souhlasu, je fotografování a natáčení fyzické osoby takovým způsobem, že lze osobu identifikovat. Fotografie slouží pro reklamní účely, tedy propagování daného produktu nebo Školy Populo, mohou být umístěny do reklamních produktů, na web, v prostoru firmy na zdech.

  Natáčení slouží jako reklama produktu, může být použito v reklamních rozesílkách nebo přímo na webu Školy Populo.

  Fotografie a natočené spoty budeme uchovávat po dobu 5 let.

XVI. MLČENLIVOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

K vašim datům se dostanou jen naši zaměstnanci, kteří pracují buď na hlavní pracovní poměr nebo na dohody konané mimo pracovní poměr. Všichni zaměstnanci jsou podrobeni prohlášení o mlčenlivosti, a to po celou dobu trvání pracovního poměru, resp. dohod konaných mimo pracovní poměr a dále pak tato mlčenlivost trvá i po ukončení pracovního poměru/dohod konaných mimo pracovní poměr. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o povinnostech ochrany osobních údajů, a to minimálně jednou ročně.

Každá osoba, která se dostane k osobním údajům, musí být zaměstnancem podle zákoníku práce, nebo s ní musí být sepsána Zpracovatelská smlouva.

XVII. PRÁVO NA INFORMACE

Upozorňujeme, že podle GDPR, zejména celé kapitoly III., máte jako subjekt údajů svoje práva. Níže uvádíme zjednodušené citace vašich práv z GDPR.

 1. Právo odvolat udělený souhlas – čl. 7 odst. 3 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který́ byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
 2. Informace a přístup k osobním údajům – čl. 13 GDPR
  1. Právo na informace znamená, že máte právo obdržet informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Tato fakta se dozvíte v tomto sdělení, nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání.
 3. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům – čl. 15 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 4. Právo na opravu – čl. 16 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – čl. 17 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.
 6. Právo na omezené zpracování – čl. 18 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování ve vyjmenovaných případech.
 7. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování – čl. 19 GDPR
  1. Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
 8. Právo na přenositelnost údajů – čl. 20 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci podle uvedeného článku.
 9. Právo vznést námitku – čl. 21 GDPR
  1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování v souladu s tímto článkem. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 10. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – čl. 22 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 11. Právo vznést stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – čl. 77 GDPR
  1. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

XVIII. NÁŠ KODEX – ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje shromažďujeme výhradně:
  • od fyzických osob, které u nás zakoupily produkt,
  • od fyzických osob, které se u nás zaregistrovaly z důvodů, že chtějí v budoucnu zakoupit nějaký produkt nebo od osob, které chtějí využít nějakého našeho zdarma poskytovaného produktu nebo služby,
  • od fyzických osob, které uvedete jako svoje kontaktní osoby v rámci našeho smluvního vztahu, který vzniká úhradou zakoupeného produktu,
  • od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů, jiných třetích stran.
 2. Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou, jako například kupováním databází.
 3. Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně postupovat.
 4. Osobní údaje budou ochraňovat naši zaměstnanci, kteří mají podepsanou dohodu o mlčenlivosti a jsou pravidelně proškolováni i naši zpracovatelé, kteří pro nás pracují na základě zpracovatelských smluv.
 5. Data nebudou předávána mimo EU a nejsou zpracovávána mimo EU.
 6. Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.
 7. Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizována.
 8. Budeme respektovat Vaše přání zůstat našimi klienty, ale neodebírat naše newslettery.
 9. Plníme dle čl. 13 GDPR informační povinnost.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud smlouva a tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy se zákazníkem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními platnými právními předpisy a dále bez ohledu na to, zda jsou ke smluvnímu textu připojeny těmito obchodními podmínkami, které jsou k dispozici v sídle poskytovatele a na internetových stránkách www.skolapopulo.cz.
 2. Odsouhlasením nabídky či jiným uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami v aktuálním znění a že s těmito souhlasí. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a smlouvou či nabídkou poskytnutou poskytovatelem zákazníkovi, má přednost smlouva či nabídka.
 3. V případě, že se kterékoli ustanovení obchodních podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
 4. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné a tvoří nedílnou součást objednávky či každé jednotlivé smlouvy uzavřené mezi účastníky dle čl. III těchto obchodních podmínek.
 5. Zákazník podpisem a/nebo uzavřením smlouvy potvrzuje, že obsah všech výše uvedených materiálů, jakož i jinde v těchto obchodních podmínek označených materiálů, je mu znám.
 6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění platných a účinných obchodních podmínek pro zákazníka jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele. Jakékoliv změny či doplnění těchto obchodních podmínek nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních obchodních podmínek a jejich zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

  Změní-li poskytovatel VOP, informaci uveřejní nejméně třicet dnů přede dnem nabytí účinnosti změn na našich webových stránkách www.skolapopulo.cz. Spotřebitel má právo takovou změnu VOP odmítnout a Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení změny VOP spotřebiteli. Výpověď smlouvy je účinná k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém nám bylo odstoupení od smlouvy doručeno. Výpovědní lhůta se stanoví v délce 2 měsíce, která běží ode od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 7. Dojde-li ke změně obchodních podmínek, je poskytovatel povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat zákazníka, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména:
  1. zveřejnění na internetových stránkách poskytovatele www.skolapopulo.cz,
  2. oznámení o jejich zveřejnění na e-mailovou adresu zákazníka,
  3. zaslání jejich aktuální verze na e-mailovou adresu zákazníka,
  4. zaslání jejich aktuální verze v listinné podobě na korespondenční adresu zákazníka, přičemž volba způsobu oznámení přísluší poskytovateli.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2024.

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzdělávací centrum Populo, z.s.
IČ: 06746551
Horní lán 1257/45
Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Jméno a příjmení:
Adresa:
Kontakt:
Věc: Odstoupení od smlouvy
Já ________________________________ (jméno a příjmení) jakožto zákazník, oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14 dnů odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:
doučování s variabilním symbolem: ________________________________, uzavřené dne ________________________________.
V ________________________________ dne ________________________________.
S pozdravem
________________________________
(vlastnoruční podpis)

REKLAMAČNÍ ŘÁD – VYTKNUTÍ VADY A UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

I. OBECNÉ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované v oblasti nezávislého a neformálního vzdělávání poskytovateli níže uvedenými.
 2. Zkratka „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 1. Zákazník (smluvní strana), případně uživatel (osoba třetí, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena) mohou vytknout vadu a uplatnit právo z vadného plnění v kterékoliv provozovně případně i sídle poskytovatele, kterým je Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected].
 2. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme kontaktovat poskytovatele, se kterým je přímo uzavřena smlouva o poskytování služeb, a to provozovnu, která je místem plnění smlouvy.

III. ZPŮSOB VYTKNUTÍ VADY A UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Vytknutí vady a zvolení práva z vadného plnění, které zákazník či uživatel uplatňuje, je potřeba uplatnit písemnou formou, a to buď v listinné podobě, doručené na některou z výše uvedených adres, nebo v elektronické podobě e-mailovou zprávou zaslanou na jednu z výše uvedených e-mailových adres, a to bez zbytečného odkladu (vykládáno zpravidla do 7 dnů), kdy měl možnost vadu plnění zjistit. V případě, že není vada vytknuta bez zbytečného odkladu, soud zákazníkovi k námitce poskytovatele nepřizná práva z vadného plnění.
  1. Zákazník či uživatel je povinen sebe či smluvní vztah nějakým způsobem identifikovat, například uvedením jména, příjmení nebo uvedením přiděleného variabilního čísla.
  2. Poskytovatel je povinen spotřebiteli (zákazníku/uživateli) vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
 2. Vytknutí vady musí obsahovat označení vady, nebo jak se vada projevuje. Plnění je vadné zejména pokud plnění neodpovídá účelu smlouvy.
 3. Zákazník či uživatel je povinen bez zbytečného odkladu (do 3 dnů) od vytknutí vady, pokud již tak neučinil, zvolit jaké právo uplatňuje. Těmito právy jsou:
  1. Při vadném plnění, které je podstatným porušením smlouvy (výklad dle § 2002 OZ):
   • poskytnutí náhradního předmětu plnění (lekce),
   • výměnou lektora či jeho proškolením pro budoucí lekce,
   • přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
   • odstoupit od smlouvy.

   První tři způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně, to platí i pro uplatnění práva 3. a 4. způsobem.

  2. Při vadném plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy:
   • přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
   • výměnu lektora pro budoucí lekce.
   Oba způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně.
  3. Změna volby práva bez souhlasu poskytovatele je možná jen tehdy, žádal-li zákazník/uživatel nápravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  4. Dokud zákazník či uživatel neuplatní (nezvolí) právo na slevu či neodstoupí od smlouvy, může poskytovatel napravit vadu sám od sebe vhodným způsobem, nesmí tím však způsobit nepřiměřené náklady zákazníku či uživateli.
  5. Nezvolí-li zákazník/uživatel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE – ZPŮSOB, LHŮTY, PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem/uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 2. V případě oprávněné reklamace má reklamující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.
 3. V případě, že poskytovatel shledá reklamaci neoprávněnou, není tím dotčeno jeho právo využít ochrany svého práva u příslušného orgánu veřejné moci.
 4. Poskytovatel vydá (v písemné formě) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 8. 2023.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Vzdělávací centrum Populo, z.s.
IČ: 06746551
Horní lán 1257/45
Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Jméno a příjmení:
Adresa:
Kontakt:
Věc: Reklamace
Já ________________________________ (jméno a příjmení) jakožto zákazník, tímto reklamuji vadné plnění ze smlouvy o poskytnutí těchto služeb:
doučování s variabilním symbolem: ________________________________, uzavřené dne ________________________________.
Důvod reklamace:
Požadovaný způsob vyřízení1:
poskytnutí náhradního předmětu plnění (lekce)2,
výměnou lektora či jeho proškolením pro budoucí lekce,
přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
odstoupit od smlouvy3.
V ________________________________ dne ________________________________.
S pozdravem
________________________________
(vlastnoruční podpis)
1 První tři způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně, to platí i pro uplatnění práva 3. a 4. způsobem.
2 Při vadném plnění, které je podstatným porušením smlouvy (výklad dle § 2002 OZ).
3 Při vadném plnění, které je podstatným porušením smlouvy (výklad dle § 2002 OZ).

Obchodní podmínky Antecellere, s.r.o.

I. ÚDAJE O PROVOZOVATELI A POSKYTOVATELÍCH SLUŽEB

 1. Provozovatelem stránky www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, e-mail: [email protected] (dále jen „provozovatel“).
 2. Poskytovatelem služeb Testování nanečisto (dále zejména jen jako „poskytovatel“) níže specifikovaných je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, e-mail: [email protected].

II. CHARAKTER POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

 1. Předmětem plnění je možnost zákazníka/uživatele využít služby nebo zakoupit produkty v oblasti nezávislého a neformálního vzdělávání v ujednaném termínu (případně ujednaném během trvání smluvního vztahu), a to zejména v oblasti testování nanečisto, tedy cvičného testování, které slouží jako příprava k přijímacím a maturitním zkouškám (dále také jen jako „služby“):
 2. Další informace jsou poskytnuty na stránkách provozovatele https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto.
 3. V případě zásahu vyšší moci, případně v případě jiné překážky, která má za následek nemožnost poskytovatele poskytnout službu prezenční formou, je poskytovatel oprávněn poskytnou náhradní plnění ve formě produktu Testování nanečisto - na doma, které je považováno za plnohodnotnou náhradu prezenční formy. Pro tyto účely se za zásah vyšší moci považuje jakákoliv mimořádná a neodvratitelná okolnost, která znemožňuje uskutečnění prezenční formy služby nezávisle na vůli poskytovatele a kterou nemůže poskytovatel jakýmkoliv způsobem ovlivnit, tj. zejména, nikoliv však výlučně, živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, výskyt pandemie, uložení plošného zákazu státními orgány nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
 4. Poskytovatel těchto služeb neposkytuje záruku a nepřebírá odpovědnost za to, že uživatel či zákazník vykoná jakékoli testy či zkoušky úspěšně. Předmětem plnění je tedy pouze poskytnutí možnosti využít činnosti spočívající ve cvičném testování.

III. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

 1. Testování nanečisto v prezenční formě:

  Objednávka prezenčního termínu Testování nanečisto probíhá přes webové rozhraní https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto. Zákazník může nahlédnout do seznamu termínů testování nanečisto vypsaných pro jednotlivá města. Testování nanečisto probíhá v 9 vybraných městech (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín, Hradec Králové, Liberec, Plzeň, České Budějovice). Po vyplnění fakturačních údajů, výběru požadovaného města a potvrzení objednávky bude zákazník přesměrován na platební bránu prostřednictvím které provede úhradu objednávky. Po provedení úhrady a připsání částky na účet Poskytovatele bude objednávka Zákazníkovi potvrzena.

 2. Testování nanečisto - na doma (produkt):

  Objednávka produktu Testování nanečisto probíhá přes webové rozhraní https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto. Zákazník si vybere požadovaný produkt z nabízených produktů Testování nanečisto a po potvrzení objednávky bude přesměrován na platební bránu prostřednictvím které provede úhradu objednávky. Po provedení úhrady a připsání částky na účet Poskytovatele bude objednaný produkt zaslán zákazníkovi prostřednictvím e-mailu.

  Produkt je považován za doručený zasláním e-mailu, jehož přílohou je požadovaný produkt nebo e-mailu, jehož součástí je odkaz pro stažení objednaného produktu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

IV. ZMĚNA TERMÍNU A NEÚČAST NA PREZENČNÍM TERMÍNU

 1. Změnu termínu Testování nanečisto lze provést nejpozději 14 dnů před termínem konání Testování nanečisto.

  V případě, že zákazník/uživatel zruší svou objednávku prezenčního termínu Testování nanečisto nejpozději 14 dnů před termínem Testování nanečisto, bude uživateli umožněno účastnit se Testování nanečisto v jiném z nabízených termínů v daném období, pokud budou další termíny pro dané období vypsány. Pokud této možnosti Zákazník/uživatel nevyužije, termín propadá a peníze Zákazníkovi nebudou vráceny.

 2. Nezúčastní-li se zákazník/uživatel závazně rezervovaného prezenčního termínu, má možnost změnit čerpání tohoto termínu na formu Testování nanečisto na doma (Přijímačky nanečisto na doma, Maturity nanečisto na doma). V takovém případě obdrží příslušnou variantu testů e-mailem (test, záznamový arch, postup řešení a klíč správného řešení testu včetně Pokynů pro zadávání testu). Tuto změnu může učinit v době, kdy již není možné stornovat závaznou rezervaci termínu (tedy 14 dní před termínem testování až po termín testování).
 3. Pokud se účastník neúčastnil testování nanečisto ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit na e-mail [email protected] a následně bude rozhodnuto, zda mu bude umožněno účastnit se náhradního prezenčního termínu Testování nanečisto, či zda to již např. z kapacitních důvodů není možné a bude mu nabídnuta možnost Testování nanečisto na doma.
 4. Jestliže si daný termín rezervuje nedostatečný počet účastníků (0-2), vyhrazuje si Škola Populo právo zrušit tento termín a již přihlášeným účastníkům nabídnout termíny náhradní. O této skutečnosti bude zákonný zástupce účastníka informován nejpozději tři dny před rezervovaným termínem. K tomuto přistupujeme z důvodu zachování autenticity přijímacích zkoušek. V jeden termín skládá zkoušku větší množství uchazečů, což může ovlivnit soustředění. Mimo jiné i na tuto situaci chceme naše studenty připravit.

V. PRO SPOTŘEBITELE

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem, tedy za použití prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (internet – přijetím nabídky e-mailem), má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy.
 2. Toto právo na odstoupení od smlouvy nemá, pokud v přijaté nabídce je po výslovném souhlasu zákazníka služba plněna dříve, nežli 14denní lhůta uplynula. Za výslovný souhlas se považuje přijetí nabídky, která obsahuje první termín plnění v této lhůtě, nebo pokud termín prvního plnění byl domluven mezi stranami či uživatelem po uzavření smlouvy.
 3. Odstoupení od smlouvy a poučení pro spotřebitele
  1. Testování nanečisto - prezenční forma

   Odstoupit je možné dle obchodních podmínek standardně 14 dnů od objednávky bez sankcí.

   V případě, že zákazník při objednávce zvolí prezenční termín Testování nanečisto dříve než po uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu předchozího odstavce Obchodních podmínek, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, aby poskytovatel započal s plněním dle Objednávky před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. a) občanského zákoníku za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

  2. Testování nanečisto - na doma (produkt)

   V případě, že dojde k doručení produktu dříve než po uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odstavce 1. tohoto článku Obchodních podmínek, vyjadřuje tím Zákazník výslovný souhlas s tím, aby poskytovatel započal s plněním dle objednávky před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. l) občanského zákoníku za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.

  3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, a to jakýmkoli prokazatelným způsobem (např. e-mailem, přes který proběhlo uzavření smlouvy, více v bodě 7.3.3.).
  4. Pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy a odstoupí od této smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu platby, vztahující se k neposkytnutým službám a vrácenému zboží včetně nákladů na dodání, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovateli došlo oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud nebylo výslovně určeno jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.
  5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat poskytovatele služeb, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na [email protected]). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí přílohy č. 1 těchto obchodních podmínek, není to však povinnost.
 4. Poučení spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu, a to podáním stížnosti dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, subjektem, který je oprávněn spor řešit, je dle stejného zákona Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 – Nové Město. Více informací je k nalezení na http://www.coi.cz./.

Tím není dotčeno zákazníkovo právo uplatnit svůj nárok u příslušného orgánu veřejné moci (soudu).

VI. REKLAMACE POSKYTNUTÉHO ZBOŽÍ A SLUŽEB

 1. Zákazník má právo uplatnit vady u poskytovatele zboží a služeb. Blíže o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, dostupné v příloze č. 2 těchto obchodních podmínek – reklamační řád.
 2. Poskytovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaného zboží a služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Poskytovatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení nápravy.
 3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží a služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

VII. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku na služby vyplývající z uzavřené smlouvy na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele.
 2. Z jiných než zákonných důvodů a důvodů uvedených v těchto podmínkách či smlouvě nelze jednostranným právním jednáním (odstoupením od smlouvy, výpovědí) zrušit tento závazek (smluvní vztah). Tím není vyloučena oboustranná dohoda stran.

VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Poskytovatel shromažďuje a vede aktuální evidenci svých zákazníků (uživatelů) obsahující osobní údaje (včetně data narození a rodného čísla, bylo-li přiděleno). Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje manuálně i automatizovaným způsobem sám nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovenými a/nebo dovolenými, pro účely plnění smlouvy, ochrany svých zájmů a pro další dohodnuté účely.
 2. Zákazník předložením objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel zpracuje jeho osobní údaje, příp. osobní údaje třetích osob jím poskytnuté, v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytovatel zpracovává pouze ty osobní údaje zákazníka (uživatele), které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo v materiálech určených k poskytnutí služby a/nebo ve kterém je zákazník v rámci plnění smlouvy poskytovateli následně poskytne.
 3. Tyto údaje budou poskytovatelem využity k jeho oprávněným zájmům a za účelem plnění smlouvy.
 4. Zákazník zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel je v přiměřené míře oprávněn zasílat obchodní sdělení a informovat jej o produktech ze své nabídky a z nabídky svých sesterských a spolupracujících společností, tyto produkty mu nabízet a případně zjišťovat jeho spokojenost se stávajícími produkty.
 5. Zákazník bere na vědomí, že může kdykoliv bez udání důvodů zrušit zasílání obchodních sdělení a je seznámen se svými právy, především pak
  • právem na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou poskytovatelem zpracovávány,
  • právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
  • právem vznést u poskytovatele námitku týkající se zpracování osobních údajů,
  • právem podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Zákazník zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Pravidly zpracování osobních údajů poskytovatelem na stránkách poskytovatele.
 7. Zákazník bere na vědomí, že má v případě dotazů ke zpracování osobních údajů poskytovatelem možnost kontaktovat poskytovatele na e-mailové adrese [email protected].

IX. PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICH SPRÁVA, ZPRACOVÁNÍ A POUČENÍ O PRÁVECH)

 1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“). Správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytnutých přes „nezávazný formulář“ na stránkách www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je jejich provozovatel, a to společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, e-mail: [email protected]. V případě osobních údajů poskytnutých přes výše uvedené stránky za účelem vyhotovení nabídky je správce oprávněn poskytnout tyto údaje poskytovateli služeb (doučování) pro vyhotovení nabídky. Těmito poskytovateli („příjemci osobních údajů“) jsou:
  • Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, e-mail: [email protected].
 2. V jiném případě, kdy jsou osobní údaje poskytnuty jiným způsobem, je správcem a zpracovatelem ten subjekt, který je uveden v listinném poučení či uveden v nabídce jako poskytovatel zboží nebo služby. Zájemce (zákazník) a případně uživatel, který není stranou smlouvy (dále také jako „subjekt údajů“):
  • Bere na vědomí zpracování osobních údajů a v případě, že je jeho souhlas vyžadován, tak i souhlasí se zpracováním těchto svých a případně osobních údajů třetí osoby „uživatele“ služeb, který není stranou smlouvy v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mailová adresa), telefonní číslo a případně i identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále vše vyjmenované jen jako „osobní údaje“).
  • Poskytnutím údajů o třetí osobě má poskytovatel za to, že je zákazník oprávněn tyto údaje poskytnout a případně udělit souhlas s jejich užitím. Předpokládá se, že zákazník jedná zpravidla v rámci zákonného zastoupení. Bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a potvrzuje správnost a pravdivost uvedených údajů. Bere na vědomí zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb, realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy a pro dodržení právní povinnosti správce. Souhlasí s využitím e-mailové adresy pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a nabídek zákazníkovi (zájemci). Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, a to prostou odpovědí na e-mail, ze kterého mu obchodní sdělení přišlo, případně na kontakt, který je v obchodním sdělení uveden. Souhlasí s využitím telefonního čísla a e-mailové adresy ke komunikaci s poskytovatelem ohledně plnění služby plynoucí ze smlouvy.
 3. Pokud se zájemce (zákazník, uživatel) domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má tato práva:
  • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména těmito způsoby: blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, je-li žádost subjektu údajů podle výše uvedených bodů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 4. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (občanského zákoníku).
 5. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů o vysvětlení a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
 6. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, příjemci, případně kategoriích příjemců.
 7. Subjekt údajů má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný orgán veřejné moci k uplatnění a domožení se ochrany svých práv. Údaje mohou být zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům poskytovatele za účelem uskutečnění práv a povinností ze smlouvy, tito zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí, případně třetím osobám na základě zákona. Údaje a dokumenty s nimi spojené budou uchovány a zpracovány nanejvýše po dobu 5 let od uzavření smlouvy, resp. po dobu nutnou ke splnění zákonných povinností a ochraně svých práv.
 8. Toto se netýká e-mailu, který slouží k zasílání obchodních sdělení, zde je tento údaj uchován a zpracováván do doby, než subjekt údajů odvolá souhlas.
 9. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 10. Poskytovatel zajistí takovou ochranu dat, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů nebo náhodnému zpřístupnění.
 11. Poskytovatel může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, o čemž uživatele vyrozumí.

X. COOKIES

 1. Cookie je malý datový soubor tvořený písmeny a číslicemi, které navštívená stránka ukládá do počítače prostřednictvím prohlížeče. Slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti, tedy k identifikaci vašeho prohlížeče nebo zařízení.
 2. Kromě vlastních souborů cookie (soubory cookie první strany), používáme v některých případech také soubory cookie třetích stran. V případě souborů cookie třetích stran je správa cookies realizována na jejich straně. Udělením souhlasu dáváte souhlas k ukládání cookies první (provozovateli stránek) i třetí strany a jejich využití.
  • Na internetových stránkách www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto používáme nástroje a služby poskytované společnostmi Google, Inc., a to Google Universal Analytics a Google AdWords, včetně remarketingu/retargetingu, a přehledů o demografii a zájmech uživatelů a od společnosti Seznam.cz, a.s. využíváme Sklik.
 3. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, tato možnost však může omezit funkčnost našich stránek.

XI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V souladu s všeobecnými obchodními podmínkami je správcem a zpracovatelem provozovatel stránek www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto: Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje poskytovatelům služeb:
  • Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected]
 2. Dnem 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“). GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností. Jde o čl. 2 odst. 2 písm. c) GDPR.

XII. SHROMAŽĎOVÁNÍ

 1. Podle čl. 6 GDPR shromažďujeme tyto osobní údaje fyzických osob a toto shromažďování provádíme na základě níže uvedených právních předpisů.
  1. Splnění právních povinností podle právních předpisů (čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR)
   • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
   • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
   • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
   • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
   • zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti,
   • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

  Tento výčet zákonných předpisů není konečný. Pokud právní předpis ukládá shromažďování údajů, musí být námi shromažďovány.

  Ve shromažďovaných údajích se z osobních údajů objevuje jméno, příjmení, sídlo firmy nebo bydliště včetně PSČ, IČ, DIČ, ve kterém je zjistitelné rodné číslo. Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5 až 10 let.

 2. Oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR)
  1. Fyzické osoby, které zastupují Vaši firmu

   V rámci naší činnosti mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, Vašim zaměstnancům, příp. spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby a produkty.

   Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresa, e-mail. Tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete.

   Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších 2 let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

  2. Sledování Vaší obchodní aktivity – fyzických osob

   V rámci naší činnosti jsou sledovány údaje, které se váží na odběry služeb, a to v množství i čase, abychom mohli lépe vystihnout Vaše potřeby, a tak lépe určili směr našeho podnikání.

   Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu 2 let.

  3. Cookies

   Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat na webu preference návštěvníků a abychom mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. Vedou k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na Vašem počítači. Používání cookies máte právo deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

  4. Marketing – zasílání newsletterů

   Vaše osobní údaje (e-mail, telefon) využíváme za účelem přímého obchodního sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky. Kdykoli můžete zrušit zasílání těchto newsletterů, a to e-mailem i telefonicky. Za zákazníka je považován každý, kdo zakoupil náš produkt, službu nebo využil naše produkty zdarma.

  5. Reference – zpětný názor

   Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme za účelem zjišťování spokojenosti zákazníků, zasílání dotazníků spokojenosti, žádostí o referenci a jiných způsobů, na základě kterých získáváme informace, které poté slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

 3. Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy – fyzické osoby (čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR)

  V návaznosti na naši smlouvu shromažďujeme osobní údaje fyzických osob, které jsou kontaktními osobami (dále jen „fakturační kontakt“) a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby (dále jen „student“).

  Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail fakturačního kontaktu, příp. i studenta. Telefonní a e-mailový kontakt si určujete sami, a je třeba zvažovat, zda nám poskytnete tato data pouze na fakturační kontakt nebo i na studenta.

  1. Telefon

   U fakturačního kontaktu, příp. studenta evidujeme telefon, na který odesíláme informativní SMS, případně voláme.

  2. E-mail

   U fakturačního kontaktu evidujeme e-mail, na který odesíláme, potvrzení, objednané sady testů nebo jiné informace týkající se poskytovaných/objednaných produktů a služeb.

  3. Odběry služeb

   Dále shromažďujeme údaje o odběrech služeb, abychom mohli vyčíslit bonusy za čerpání našich služeb a případné další slevy, které poskytujeme.

   Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších 2 let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

 4. Zájem, který je podrobený souhlasu – fyzické osoby (čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR)

  Jako zájem, který je třeba podrobit souhlasu, je fotografování a natáčení fyzické osoby takovým způsobem, že lze osobu identifikovat. Fotografie slouží pro reklamní účely, tedy propagování daného produktu nebo Školy Populo, mohou být umístěny do reklamních produktů, na web, v prostoru firmy na zdech.

  Natáčení slouží jako reklama produktu, může být použito v reklamních rozesílkách nebo přímo na webu Školy Populo.

  Fotografie a natočené spoty budeme uchovávat po dobu 5 let.

XIII. MLČENLIVOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

K Vašim datům se dostanou jen naši zaměstnanci, kteří pracují buď na hlavní pracovní poměr nebo na dohody konané mimo pracovní poměr. Všichni zaměstnanci jsou podrobeni prohlášení o mlčenlivosti, a to po celou dobu trvání pracovního poměru, resp. dohod konaných mimo pracovní poměr a dále pak tato mlčenlivost trvá i po ukončení pracovního poměru/dohod konaných mimo pracovní poměr. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o povinnostech ochrany osobních údajů, a to minimálně jednou ročně.

Každá osoba, která se dostane k osobním údajům, musí být zaměstnancem podle zákoníku práce, nebo s ní musí být sepsána Zpracovatelská smlouva.

XIV. PRÁVO NA INFORMACE

Upozorňujeme, že podle GDPR, zejména celé kapitoly III., máte jako subjekt údajů svoje práva. Níže uvádíme zjednodušené citace Vašich práv z GDPR.

 1. Právo odvolat udělený souhlas – čl. 7 odst. 3 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který́ byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
 2. Informace a přístup k osobním údajům – čl. 13 GDPR
  1. Právo na informace znamená, že máte právo obdržet informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Tato fakta se dozvíte v tomto sdělení, nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání.
 3. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům – čl. 15 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 4. Právo na opravu – čl. 16 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – čl. 17 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.
 6. Právo na omezené zpracování – čl. 18 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování ve vyjmenovaných případech.
 7. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování – čl. 19 GDPR
  1. Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
 8. Právo na přenositelnost údajů – čl. 20 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci podle uvedeného článku.
 9. Právo vznést námitku – čl. 21 GDPR
  1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování v souladu s tímto článkem. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 10. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – čl. 22 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 11. Právo vznést stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – čl. 77 GDPR
  1. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

XV. NÁŠ KODEX – ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje shromažďujeme výhradně:
  • od fyzických osob, které u nás zakoupily produkt nebo službu,
  • od fyzických osob, které se u nás zaregistrovaly z důvodů, že chtějí v budoucnu zakoupit nějaký produkt nebo od osob, které chtějí využít nějakého našeho zdarma poskytovaného produktu nebo služby,
  • od fyzických osob, které uvedete jako svoje kontaktní osoby v rámci našeho smluvního vztahu, který vzniká úhradou zakoupeného produktu,
  • od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů, jiných třetích stran.
 2. Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou, jako například kupováním databází.
 3. Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně postupovat.
 4. Osobní údaje budou ochraňovat naši zaměstnanci, kteří mají podepsanou dohodu o mlčenlivosti a jsou pravidelně proškolováni i naši zpracovatelé, kteří pro nás pracují na základě zpracovatelských smluv.
 5. Data nebudou předávána mimo EU a nejsou zpracovávána mimo EU.
 6. Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.
 7. Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizována.
 8. Budeme respektovat Vaše přání zůstat našimi klienty, ale neodebírat naše newslettery.
 9. Plníme dle čl. 13 GDPR informační povinnost.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud smlouva a tyto VOP nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy se zákazníkem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními platnými právními předpisy a dále bez ohledu na to, zda jsou ke smluvnímu textu připojeny, těmito VOP, které jsou k dispozici v sídle poskytovatele a na internetových stránkách https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto.
 2. Vyplněním objednávky či uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s VOP v aktuálním znění a že s těmito souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a smlouvou či objednávkou poskytnutou poskytovatelem zákazníkovi, má přednost smlouva či objednávka.
 3. V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
 4. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné a tvoří nedílnou součást objednávky či každé jednotlivé smlouvy uzavřené mezi účastníky dle čl. III těchto VOP.
 5. Zákazník podpisem a/nebo uzavřením smlouvy potvrzuje, že obsah všech výše uvedených materiálů, jakož i jinde v těchto VOP označených materiálů, je mu znám.
 6. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Aktuální znění platných a účinných VOP pro zákazníka jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele. Jakékoliv změny či doplnění těchto VOP nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních VOP a jejich zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.
 7. Dojde-li ke změně VOP, je poskytovatel povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat zákazníka, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména:
  1. zveřejnění na internetových stránkách poskytovatele www.skolapopulo.cz,
  2. oznámení o jejich zveřejnění na e-mailovou adresu zákazníka,
 8. zaslání jejich aktuální verze na e-mailovou adresu zákazníka.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2023.

Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář
Zavolejte nám
Aktuálně nejsme u telefonu. Vyplňte kontaktní formulář a ozveme se vám co nejdřív.
Konzultace zdarma – Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.