Reklamace

Někdy se stane, že ne všechno jde podle plánu. Ve Škole Populo pracují lidé, a že jich není málo. Snažíme se co nejvíc dbát na kvalitu našich lektorů i zaměstnanců. Jsou ale věci, které se nám nepodaří. V takových případech se snažíme klientovi maximálně vyjít vstříc a kompenzovat svou chybu. Vždy se k naší chybě stavíme čelem. Pokud jste s našimi službami nebyli spokojeni, zkuste nám dát ještě jednu šanci. Uděláme maximum pro to, aby se chyba už neopakovala. Rádi vám nabídneme různé formy kompenzace.

Pokud jste se přece jenom rozhodli s námi ukončit spolupráci, zde najdete vzor odstoupení od smlouvy.

REKLAMAČNÍ ŘÁD – VYTKNUTÍ VADY A UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

I.

OBECNÉ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované v oblasti nezávislého a neformálního vzdělávání poskytovateli níže uvedenými.

1.2. Zkratka „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

II.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zákazník (smluvní strana), případně uživatel (osoba třetí, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena) mohou vytknout vadu a uplatnit právo z vadného plnění v kterékoliv provozovně
případně i sídle níže uvedeného poskytovatele či poskytovatele uvedeného na stránkách www.skolapopulo.cz v sekci „kontakty“. Tímto poskytovatelem je:

• Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.cz,

výše uvedený poskytovatel provozuje svoji činnost na těchto adresách a lze jej kontaktovat:

• Jindřišská 901/5, III. schodiště, 3. patro, Nové Město, 110 00 Praha 1, telefon:
(+420) 777 782 870,
e-mail: praha@skolapopulo.cz, e-mail: lektorpraha@skolapopulo.cz,

• Masarykova 506/37, 4. patro, 602 00 Brno-město,
telefon: (+420) 777 828 776,
e-mail: brno@skolapopulo.cz, e-mail: lektorbrno@skolapopulo.cz,

• Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava,
telefon: (+420) 778 062 555,
e-mail: ostrava@skolapopulo.cz, e-mail: lektorostrava@skolapopulo.cz,

• Horní náměstí 407/27, 3. patro, 779 00 Olomouc,
telefon: (+420) 777 798 394,
e-mail: olomouc@skolapopulo.cz, e-mail: lektorolomouc@skolapopulo.cz,

pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme kontaktovat poskytovatele, se kterým je přímo uzavřena smlouva o poskytování služeb, a to pro provozovnu, která je místem plnění
smlouvy.

III.

ZPŮSOB VYTKNUTÍ VADY A UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Vytknutí vady a zvolení práva z vadného plnění, které zákazník či uživatel uplatňuje, je potřeba uplatnit písemnou formou, a to buď v listinné podobě, doručené na nějakou z výše uvedených adres, nebo v elektronické podobě emailovou zprávou zaslanou na jednu z výše uvedených e-mailových adres, a to bez zbytečného odkladu, (vykládáno zpravidla do 3 dnů) kdy měl možnost vadu věci zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od přijetí plnění. Pokud tak v této reklamační lhůtě neučiní, nemá poskytovatel služeb povinnost se reklamací zabývat či ji vyhovět.

3.1.1. Zákazník či uživatel je povinen sebe či smluvní vztah nějakým způsobem identifikovat, například uvedením jména, příjmení nebo uvedením přiděleného variabilního čísla.

3.1.2. Poskytovatel je povinen spotřebiteli (zákazníku/uživateli) vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

3.2. Vytknutí vady musí obsahovat označení vady, nebo jak se vada projevuje. Plnění je vadné zejména pokud plnění nemá vlastnosti vymíněné, obvyklé, a to tak, že předmět plnění nelze použít podle smlouvy, případně je-li stranám znám, tak i podle účelu smlouvy.

3.3. Zákazník či uživatel je povinen bez zbytečného odkladu (do tří dnů) od vytknutí vady, pokud již tak neučinil, zvolit jaké právo uplatňuje. Těmito právy jsou.:

3.3.1. Při vadném plnění, které je podstatným porušením smlouvy (výklad dle § 2002 OZ):
• poskytnutí náhradního předmětu plnění (lekce),
• výměnou lektora či jeho proškolením pro budoucí lekce,
• přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
• odstoupit od smlouvy,
první tři způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně, to platí i pro uplatnění práva 3. a 4. způsobem.

3.3.2. Při vadném plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy:
• přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
• výměnu lektora pro budoucí lekce,
oba způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně.

3.3.3. Změna volby práva bez souhlasu poskytovatele je možná jen tehdy, žádalli zákazník/uživatel nápravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3.3.4. Dokud zákazník či uživatel neuplatní (nezvolí) právo na slevu či neodstoupí od smlouvy, může poskytovatel napravit vadu sám od sebe vhodným způsobem, nesmí tím však způsobit nepřiměřené náklady zákazníku či uživateli.

3.3.5. Nezvolí-li zákazník/uživatel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

IV.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE – ZPŮSOB, LHŮTY, PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem/uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.2. V případě oprávněné reklamace má reklamující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

4.3. V případě, že poskytovatel shledá reklamaci neoprávněnou, není tím dotčeno jeho právo využít ochrany svého práva u příslušného orgánu veřejné moci.

4.4. Poskytovatel vydá (v písemné formě) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 28. února 2018.

Nezávazný kontaktní formulář

Na základě vyplněného kontaktního formuláře Vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. 730 701 601.

  Beroun - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Brno - Škola Populo

  Masarykova 506/37, 602 00 Brno-střed
  (+420) 730 701 601 / brno@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Česká Lípa - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  České Budějovice - Škola Populo

  Žižkova třída 12, 370 01 České Budějovice
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Chomutov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Chrudim - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Děčín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Frýdek-Místek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hodonín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hradec Králové - Škola Populo

  Nerudova 866/27, 500 02 Hradec Králové
  (+420) 730 701 601 / hradeckralove@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Jablonec nad Nisou - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jihlava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jindřichův Hradec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karlovy Vary - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karviná - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kladno - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Klatovy - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kolín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kroměříž - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Liberec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Mladá Boleslav - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Most - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Olomouc - Škola Populo

  Horní náměstí 407/27, 779 00 Olomouc
  (+420) 730 701 601 / olomouc@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Opava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Ostrava - Škola Populo

  Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava
  (+420) 730 701 601 / ostrava@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO-NE: zavřeno

  Pardubice - Škola Populo

  Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice I
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Písek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Plzeň - Škola Populo

  Riegrova 5, 301 00 Plzeň
  (+420) 730 701 601 / plzen@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE : zavřeno

  Praha - Škola Populo

  Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
  (+420) 730 701 601 / praha@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO – PÁ: 8:00 – 20:00
  SO – NE: zavřeno

  Přerov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Prostějov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Šumperk - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Teplice - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Třebíč - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Uherské Hradiště - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Ústí nad Labem - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Vsetín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Vyškov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Zlín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Znojmo - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  +420 730 701 601