Obchodní podmínky

Aby všechno fungovalo tak, jak má. Abychom věděli, co od sebe můžeme čekat. K tomu slouží obchodní podmínky. Ve většině případů se snažíme našim klientům vyjít vstříc. Omlouváme neomluvitelné, prodlužujeme výuku, zkracujeme výuku, měníme, přehazujeme, staráme se. Základy spolupráce je ale nutné přesně definovat a k tomu slouží obchodní podmínky. Věřte, že s námi se dá domluvit skoro na všem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran a práva třetích osob, v jejichž prospěch se smlouva uzavírá. Na jedné straně vždy stojí jeden z poskytovatelů níže specifikovaných a na straně druhé zákazník, jež je označován před uzavřením smlouvy jako „zájemce“. Třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, není smluvní stranou a je dále označována jako „uživatel“, pokud zde není třetí osoby, tak se za uživatele služby považuje zákazník, který je smluvní stranou. Lektorem je myšlena fyzická osoba, zpravidla zaměstnanec poskytovatele, který fakticky vykonává smluvenou službu.

I.

ÚDAJE O PROVOZOVATELI A POSKYTOVATELÍCH SLUŽEB

1.1. Provozovatelem stránek http://www.skolapopulo.cz je spolek Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,
email: info@skolapopulo.cz (dále jen „provozovatel“).

1.2. Poskytovatel služeb (dále zejména jen jako „poskytovatel“) níže specifikovaných je:

1.2.1. Ve smluvních vztazích jejímž předmětem je poskytnutí služeb níže specifikovaných dětem a mládeži, je poskytovatelem spolek Vzdělávací centrum Populo, z. s., IČ: 06746551, sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.cz, podrobnější kontakty naleznete v příloze č. 2.

II.

CHARAKTER POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

2.1. Předmětem plnění je možnost zákazníka/uživatele využít služby v oblasti nezávislého a neformálního vzdělávání v ujednaném termínu (případně
ujednaném během trvání smluvního vztahu), a to zejména v oblastech (dále také jen jako „služby“):
• doučování předmětů základních a středních škol,
• výuka jazyků pro jednotlivce,
• výuka jazyků pro firmy,
• vzdělávací kurzy pro firmy.

2.2. Další informace jsou poskytnuty na stránkách provozovatele www.skolapopulo.cz a bližší informace v samotné nabídce zaslané poskytovatelem zájemci o uzavření
smlouvy.

2.3. Poskytovatel těchto služeb neposkytuje záruku a nepřebírá odpovědnost, za to, že uživatel či zákazník vykoná jakékoli testy či zkoušky úspěšně. Předmětem plnění
je tedy pouze poskytnutí možnosti využít činnosti spočívající ve vzdělávání a doučování.

III.

ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

3.1. Služby uvedené na stránkách www.skolapopulo.cz jsou pouze orientační a nepovažují se za nabídku v právním smyslu, to potvrzuje fakt, že zde nejsou uvedeny ceny. Stejně tak není nabídkou či přijetím nabídky odeslání „nezávazného formuláře“ zájemcem, v tomto případě se jedná pouze o výzvu zájemce k podání nabídky poskytovatelem.

3.2. Smlouva se uzavírá:

 3.2.1. Vyjádřením souhlasu, resp. přijetím nabídky, která byla poskytovatelem zaslaná v elektronické podobě či poskytnuta v listinné podobě zájemci a obsahuje alespoň tyto náležitosti: určení předmětu plnění (zvolený předmět), frekvence výuky, ujednání, jak se určí místo a čas výuky, určení ceny a vyjádření vůle poskytovatele být v případě přijetí nabídky být vázán. Tento souhlas lze udělit:
• jednoduchou odpovědí zájemce (např.: souhlasím, přijímám) na emailovou zprávu, která obsahuje nabídku poskytovatele, zaslanou elektronickou poštou (emailem), z emailové adresy zájemce, kterou uvedl ve výzvě k podání nabídky či na listinném formuláři v provozovně poskytovatele, tak, že obsahem odpovědi zájemce je i původní nabídka s těmito obchodními podmínkami,
• podpisem listinné nabídky v provozovně poskytovatele,
• připsáním celé ceny za službu na bankovní účet poskytovatele nebo byla-li smluvena splatnost jednotlivých lekcí ve formě splátkového kalendáře, tak připsáním první splátky na bankovní účet poskytovatele, pokud neproběhlo přijetí nabídky jiným způsobem.

3.2.2. Nabídku lze přijmout a založit tak smluvní vztah ve lhůtě 7 dnů. Nabídka je v této lhůtě 7 dnů odvolatelná, a to do doby, než ji zájemce přijme.

IV.

CENA SLUŽEB A ÚHRADA CENY

4.1. Cena služby je vždy určena individuálně v nabídce. Zájemce si může ceny v nabídce uvedené porovnat s jinými poskytovateli obdobných služeb a rozhodnout se, zda nabídku příjme.

4.2. Poskytovatel Vzdělávací centrum Populo, z. s. není plátcem daně z přidané hodnoty, a tudíž cena v jeho nabídce je bez této daně.

4.3. Cenu služby lze uhradit následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na účet poskytovatele uvedený ve faktuře,
• hotově v provozovně poskytovatele, při úhradě v hotovosti bude plátci vystaven doklad o zaplacení.

4.3.1. V případě bezhotovostní platby se cena služby považuje za zaplacenou připsáním částky na účet poskytovatele či prokázáním provedené platby (např.: výpisem z účtu).
4.3.2. Zákazník se zavazuje nést náklady, které by mohly vzniknout v souvislosti s úhradou ceny služby.

4.4. Zákazník je povinen uhrazovat cenu služby s uvedením variabilního symbolu, který mu byl přidělen v zaslaných platebních údajích.

4.5. Zákazník je povinen uhradit cenu služby řádně a včas podle zaslaných platebních údajů.

4.6. V případě, že zákazník nesplní svou povinnost uhradit cenu za služby řádně a včas a nemá právo zrušit závazek ze zákonných důvodů nebo důvodů vyplývajících z ujednání stran, nezbavuje jej jeho prodlení povinnosti uhradit cenu služby, která spočívá v poskytnutí možnosti využití služeb doučování či lekcí. Důvodem k takovému ujednání je zamezení možnosti vzniku újmy poskytovatele spočívající v ušlém zisku, kdy by musel odmítnout nové zákazníky z důvodu nedostatku lektorů pro ujednané termíny. Právo na využití již proběhlých termínů doučování/lekcí zaniká bez náhrady, pokud poskytovatel služeb se se zákazníkem nedomluví jinak.

V.

PRO SPOTŘEBITELE

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním
jinak jedná.

5.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem, tedy za použití prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (internet – přijetím nabídky emailem) má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy.

5.2. Toto právo na odstoupení od smlouvy nemá, pokud v přijaté nabídce je po výslovném souhlasu zákazníka služba plněna dříve, nežli 14denní lhůta uplynula. Za výslovný souhlas se považuje přijetí nabídky, která obsahuje první termín plnění v této lhůtě, nebo pokud termín prvního plnění byl domluven mezi stranami či uživatelem po uzavření smlouvy.

5.3. Odstoupení od smlouvy a poučení pro spotřebitele

5.3.1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, a to jakýmkoli prokazatelným způsobem (např. emailem, přes který proběhlo uzavření smlouvy, více v bodě 5.3.3.)

5.3.2. Pokud máte právo na odstoupení od smlouvy a odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu platby, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, které jsme od Vás obdrželi vztahující se k neposkytnutým službám, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

5.3.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat poskytovatele služeb, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na klient@skolapopulo.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

5.4. Poučení spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu, a to podáním stížnosti dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele § 20d, subjektem, který je oprávněn spor řešit, je dle stejného zákona § 20e písmene d) Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 – Nové Město, více informací jsou k nalezení na http://www.coi.cz.
Tím není dotčeno zákazníkovo právo uplatnit svůj nárok u příslušného orgánu veřejné moci (soudu).

VI.

REKLAMACE POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

6.1. Zákazník má právo uplatnit vady u poskytovatele služby. Blíže o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit v příloze č. 2 těchto obchodních podmínek – reklamační řád.

6.2. Poskytovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Poskytovatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení nápravy.

6.3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená
podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

VII.

OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

7.1. Poskytovatel není povinen poskytnout službu, nebyla-li dle ujednání řádně a včas zaplacena.

7.2. Služby lze využít jen ve smluvených termínech, pokud nejsou služby využity do tohoto termínu z důvodu na straně zákazníka či uživatele, tak plnění poskytnuté zákazníkem se nevrací a zákazník je stále povinen uhradit smluvenou cenu.

7.3. Zákazník má právo omluvit se z výuky (konkrétní lekce), nejpozději však 24 hodin před jejím začátkem s tím, že poskytovatel je povinen zajistit náhradní adekvátní výuku (lekci) v co možná nejbližším možném termínu. Pokud tak zákazník/uživatel do 24 hodin před začátkem výuky neučiní, propadá mu daná výuka (lekce) bez náhrady a je stále povinen ji uhradit. Z tohoto pravidla je výjimka, prokáže-li zákazník nepochybně, že se uživatel/zákazník nemohl omluvit včas z důvodu spočívajícího v události vyšší moci či nemoci, v případě nemoci je potřeba doložit lékařské potvrzení.

7.3.1. Za včasné oznámení se považuje i oznámení omluvy 24 hodin před začátkem výuky uživatelem, který není stranou této smlouvy.

7.4. Poskytovatel je oprávněn v průběhu výuky vyměnit lektora, avšak pouze za takového, který je schopen vyučovat látku, jež byla předmětem probíhající lekce.

7.5. V případě, že poskytovatel resp. lektor se nedostaví na danou lekci a absence lektora či nemožnost poskytnout službu nebyla oznámena 24 hodin před konáním lekce oprávněnému nebo lektor nebyl adekvátně nahrazen, má zákazník právo na náhradní lekci zdarma nebo vrácení poměrné části (připadající poměrně na danou lekci k celku) smluvené ceny zpět.

7.6. Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku na služby vyplývající z uzavřené smlouvy na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele.

7.7. Z jiných než zákonných důvodu a důvodu uvedených v těchto podmínkách či smlouvě nelze jednostranným právním jednáním (odstoupením od smlouvy, výpovědí) zrušit tento závazek (smluvní vztah). Tím není vyloučena oboustranná dohoda stran.

VIII.

OSTATNÍ INFORMACE

8.1. Při výuce v provozovně poskytovatele může výuka probíhat v místnosti s probíhající paralelní výukou jiného zákazníka a lektora, avšak u oddělených pracovních stolů.

8.2. Plánování lekcí se řídí docházkovým listem, komunikace přes SMS a email má pouze informativní a podpůrnou váhu.

IX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICH SPRÁVA, ZPRACOVÁNÍ A POUČENÍ O PRÁVECH

9.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobu, je poskytována Nařízením GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „ GDPR“).

9.1.1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytnutých přes „nezávazný formulář“ na stránkách www.skolapopulo.cz je jejich provozovatel, a to spolek Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.cz.

9.1.2. V případě osobních údajů poskytnutých přes výše uvedené stránky za účelem vyhotovení nabídky je správce oprávněn poskytnout tyto údaje poskytovateli služeb (doučování) pro vyhotovení nabídky. Těmito poskytovateli („příjemci osobních údajů“) jsou:
• Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, email: info@skolapopulo.cz,
• Coadiuvare, s.r.o., IČ: 05933528, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, email: info@skolapopulo.cz,
• Collocutio, s.r.o., IČ: 05933633, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, email: info@skolapopulo.cz,
• Consecutio, s.r.o., IČ: 05928311, sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, email: info@skolapopulo.cz,
• Demonstratio, s.r.o., IČ: 05937426, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.cz,
• Doučování Populo, s.r.o., IČ: 04948661, sídlem Tylova 1136/6, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.cz,
• ETIAM group, s.r.o., IČ: 03870677, sídlem Přívozská 892/18, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, email: info@skolapopulo.cz,
• Exercitatio, s.r.o., IČ: 05937591, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.cz,
• Exhoratio, s.r.o., IČ: 05933579, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, email: info@skolapopulo.cz,
• Gingylymos, s.r.o., IČ: 05937744, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.cz,
• Opitulor, s.r.o., IČ: 05933471, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, email: info@skolapopulo.cz,
• Scriptulum, s.r.o., IČ: 05933323, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, email: info@skolapopulo.cz.

9.1.3. V jiném případě, kdy jsou osobní údaje poskytnuty jiným způsobem, je správcem a zpracovatelem ten subjekt, který je uveden v listinném poučení či uveden v nabídce jako poskytovatel služby.

9.2. Zájemce (zákazník) a případně uživatel, který není stranou smlouvy (dále také jako „subjekt údajů“):

9.2.1. Bere na vědomí zpracování osobních údajů a v případě, že je jeho souhlas vyžadován, tak i souhlasí se zpracováním těchto svých a případně osobních údajů třetí osoby „uživatele“ služeb, který není stranou smlouvy v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mailová adresa), telefonní číslo a případně i identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále vše vyjmenované jen jako „osobní údaje“).
• Poskytnutím údajů o třetí osobě má poskytovatel za to, že je zákazník oprávněn tyto údaje poskytnout a případně udělit souhlas s jejich užitím. Předpokládá se, že zákazník jedná zpravidla v rámci zákonného zastoupení.

9.2.2. Bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a potvrzuje správnost a pravdivost uvedených údajů.

9.2.3. Bere na vědomí zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb, realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy a pro dodržení právní povinnosti správce.

9.2.4. Souhlasí s využitím emailové adresy pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a nabídek zákazníku (zájemci). Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, a to prostou odpovědí na email, ze kterého mu obchodní sdělení přišlo případně na kontakt, který je v obchodním sdělení uveden.

9.2.5. Souhlasí s využitím telefonního čísla a emailové adresy ke komunikaci s poskytovatelem ohledně plnění služby plynoucí ze smlouvy.

9.2.6. Pokud se zájemce (zákazník, uživatel) domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má tato práva:
• požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména těmito způsoby: blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů,
je-li žádost subjektu údajů podle výše uvedených bodů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (občanského zákoníku).

Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů o vysvětlení a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, příjemci, případně kategoriích příjemců.

9.2.7. Subjekt údajů má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný orgán veřejné moci k uplatnění a domožení se ochrany svých práv.

9.2.8. Údaje mohou být zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům poskytovatele za účelem uskutečnění práv a povinností ze smlouvy, tito zaměstnanci jsou vázání mlčenlivostí, případně třetím osobám na základě zákona.

9.2.9. Údaje a dokumenty s nimi spojené budou uchovány a zpracovány nanejvýše po dobu 5 let od uzavření smlouvy resp. po dobu nutnou ke splnění zákonných povinností a ochraně svých práv. Toto se netýká emailu, který slouží k zasílání obchodních sdělení, zde je tento údaj uchován a zpracováván do doby, než subjekt údajů odvolá souhlas.

9.2.10. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.3. Poskytovatel zajistí takovou ochranu dat, aby nedošlo k zneužití osobních údajů nebo náhodnému zpřístupnění.

9.4. Poskytovatel může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, o čemž uživatele vyrozumí.

X.

COOKIES

10.1. Cookie je malý datový soubor tvořený písmeny a číslicemi, které navštívená stránka ukládá do počítače prostřednictvím prohlížeče. Slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti, tedy k identifikaci vašeho prohlížeče nebo zařízení.

10.2. Kromě vlastních souborů cookie (soubory cookie první strany), používáme v některých případech také soubory cookie třetích stran. V případě souborů cookie třetích stran je správa cookies realizována na jejich straně. Udělením souhlasu dáváte souhlas k ukládání cookies první (provozovateli stránek) i třetí strany a jejich využití.

10.2.1. Na internetových stránkách skolapopulo.cz používáme nástroje a služby poskytované společnostmi Google, Inc., a to Google Universal Analytics a Google AdWords, včetně remarketingu/retargetingu, a přehledů o demografii a zájmech uživatelů a od společnosti Seznam.cz, a.s. využíváme Sklik.

10.3. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, tato možnost však může omezit funkčnost našich stránek.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smluvní vztah se řídí právními předpisy České republiky, k řešení sporů jsou příslušné orgány veřejné moci České republiky.

11.2. Smlouva se uzavírá výhradně v českém jazyce.

11.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, která na tyto podmínky odkazuje. Pokud se v těchto obchodních podmínkách mluví o smlouvě, je tím myšlena smlouva, která odkazuje na tyto podmínky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. května 2018

Nezávazný kontaktní formulář

Na základě vyplněného kontaktního formuláře Vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. 730 701 601.

Brno - Škola Populo

Masarykova 506/37, 602 00 Brno-střed
(+420) 730 701 601 / brno@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: 8:00 – 20:00
SO–NE: zavřeno

České Budějovice - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Chomutov - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Děčín - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Frýdek-Místek - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Havířov - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Hradec Králové - Škola Populo

Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové
(+420) 730 701 601 / hradeckralove@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Jablonec nad Nisou - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Jihlava - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Karlovy Vary - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Karviná - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Kladno - Škola Populo

Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno
(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Kroměříž - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Liberec - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Mladá Boleslav - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Most - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Olomouc - Škola Populo

Horní náměstí 407/27, 779 00 Olomouc
(+420) 730 701 601 / olomouc@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: 8:00 – 20:00
SO–NE: zavřeno

Opava - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Ostrava - Škola Populo

Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava
(+420) 730 701 601 / ostrava@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: 8:00 – 20:00
SO-NE: zavřeno

Pardubice - Škola Populo

17.listopadu 0278, 530 02 Pardubice
(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Písek - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Plzeň - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Praha - Škola Populo

Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
(+420) 730 701 601 / praha@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO – PÁ: 8:00 – 20:00
SO – NE: zavřeno

Přerov - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Prostějov - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Teplice - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Ústí nad Labem - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Zlín - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

+420 730 701 601