GDPR

Vážený kliente,

naší firmě záleží na ochraně vašeho soukromí. Proto jsme sepsali tyto zásady ochrany osobních údajů, které vymezují, jakým způsobem budeme vaše údaje shromažďovat a používat.

V souladu s všeobecnými obchodními podmínkami je správcem a zpracovatelem provozovatel stránek www.skolapopulo.cz:

Vzdělávací centrum Populo, z.s.
Horní lán 1257/45
779 00 Olomouc
zastoupená Jakubem Rakušanem, ředitelem
IČ: 06746551

Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje poskytovatelům služeb:
• Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• Coadiuvare, s.r.o., IČ: 05933528, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• Collocutio, s.r.o., IČ: 05933633, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• Consecutio, s.r.o., IČ: 05928311, sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• Demonstratio, s.r.o., IČ: 05937426, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• Doučování Populo, s.r.o., IČ: 04948661, sídlem Tylova 1136/6, 779 00 Olomouc, zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• ETIAM group, s.r.o., IČ: 03870677, sídlem Přívozská 892/18, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• Exercitatio, s.r.o., IČ: 05937591, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• Exhoratio, s.r.o., IČ: 05933579, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• Gingylymos, s.r.o., IČ: 05937744, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• Opitulor, s.r.o., IČ: 05933471, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem,
• Scriptulum, s.r.o., IČ: 05933323, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, zastoupená Jakubem Rakušanem, jednatelem.

Dnem 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „ GDPR“).
GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností. Jde o čl. 2 odst. 2 písm. c) GDPR.

I.

SHROMAŽĎOVÁNÍ

Podle čl. 6 GDPR shromažďujeme tyto osobní údaje fyzických osob a toto shromažďování provádíme na základě níže uvedených právních předpisů.

1.1. Splnění právních povinností podle právních předpisů (čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR)
• zákon č. 563/1992 Sb., o účetnictví,
• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
• zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti,
• zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

Tento výčet zákonných předpisů není konečný. Pokud právní předpis ukládá shromažďování údajů, musí být námi shromažďovány.

Ve shromažďovaných údajích se z osobních údajů objevuje jméno, příjmení, sídlo firmy nebo bydliště včetně PSČ, IČ, DIČ, ve kterém je zjistitelné rodné číslo. Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5 až 10 let.

1.2. Oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR)

1.2.1. Fyzické osoby, které zastupují Vaši firmu

V rámci naší činnosti mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, Vašim zaměstnancům, příp. spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby a produkty.

Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresa, email. Tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete.

Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších dvou let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

1.2.2. Sledování Vaší obchodní aktivity – fyzických osob

V rámci naší činnosti jsou sledovány údaje, které se váží na odběry služeb, a to v množství i čase, abychom mohli lépe vystihnout Vaše potřeby, a tak lépe určili směr našeho podnikání.

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dvou let.

1.2.3. Cookies

Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat na webu preference návštěvníků a abychom mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky.
Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. Vedou k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na Vašem počítači. Používání cookies máte právo deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

1.2.4. Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email, telefon) využíváme za účelem přímého obchodního sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky. Kdykoli můžete zrušit zasílání těchto newsletterů, a to emailem i telefonicky. Za zákazníka je považován každý, kdo zakoupil náš produkt, službu nebo využil naše produkty zdarma.

1.3. Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy – fyzické osoby (čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR)

V návaznosti na naši smlouvu shromažďujeme osobní údaje fyzických osob, které jsou kontaktními osobami (dále jen „fakturační kontakt“) a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby (dále jen „student“). Smlouva je uzavřena uhrazením částky v hotovosti, na bankovní účet dle platebních údajů zaslaných emailem nebo nástupem studenta k výuce.

Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefon a email fakturačního kontaktu, příp. i studenta. Telefonní a emailový kontakt si určujete sami, a je třeba zvažovat, zda nám poskytnete tyto data pouze na fakturační kontakt nebo i na studenta.

1.3.1. Telefon

U fakturačního kontaktu, příp. studenta evidujeme telefon, na který odesíláme potvrzující SMS o konané výuce, SMS informující o dlužných platbách a dále, abychom Vás mohli kontaktovat v případě jakékoli komplikace, zrušení výuky, atd., která může vzniknout při užívání našich služeb (i zdarma).

1.3.2. Email

U fakturačního kontaktu evidujeme email, na který odesíláme platební údaje k uzavření smlouvy, zápisy z jednotlivých lekcí a upomínky o dlužných platbách.

1.3.3. Odběry služeb

Dále shromažďujeme údaje o odběrech služeb, abychom mohli vyčíslit bonusy za čerpání našich služeb a případné další slevy, které poskytujeme.

Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších dvou let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

1.4. Zájem, který je podrobený souhlasu – fyzické osoby (čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR)

Jako zájem, který je třeba podrobit souhlasu, je fotografování a natáčení fyzické osoby takovým způsobem, že lze osobu identifikovat. Fotografie slouží pro reklamní účely, tedy propagování daného produktu nebo Školy Populo, mohou být umístěny do reklamních produktů, na web, v prostoru firmy na zdech.

Natáčení slouží jako reklama produktu, může být použito v reklamních rozesílkách nebo přímo na webu Školy Populo.

Fotografie a natočené spoty budeme uchovávat po dobu pěti let.

II.

MLČENLIVOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

K Vašim datům se dostanou jen naši zaměstnanci, kteří pracují buď na hlavní pracovní poměr nebo na dohody konané mimo pracovní poměr. Všichni zaměstnanci jsou podrobeni
prohlášení o mlčenlivosti, a to po celou dobu trvání pracovního poměru, resp. dohod konaných mimo pracovní poměr a dále pak tato mlčenlivost trvá i po ukončení pracovního
poměru/dohod konaných mimo pracovní poměr. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o povinnostech ochrany osobních údajů, a to minimálně jednou ročně.

Každá osoba, která se dostane k osobním údajům, musí být zaměstnancem podle zákoníku práce, nebo s ní musí být sepsána Zpracovatelská smlouva.

III.

PRÁVO NA INFORMACE

Upozorňujeme, že podle GDPR, zejména celé kapitoly III., máte jako subjekt údajů svoje práva. Níže uvádíme zjednodušené citace Vašich práv z GDPR.

 •  Právo odvolat udělený souhlas – čl. 7 odst. 3 GDPR
  Subjekt údajů má́ právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který́byl dán před jeho
  odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován.
  Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
 • Informace a přístup k osobním údajům – čl. 13 GDPR
  Právo na informace znamená, že máte právo obdržet informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Tyto fakta se dozvíte v tomto sdělení, nebo Vám
  je rádi poskytneme na vyžádání.
 • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům – čl. 15 GDPR
  Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup
  k těmto osobním údajům.
 • Právo na opravu – čl. 16 GDPR
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má
  subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – čl. 17 GDPR
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje
  bez zbytečného odkladu vymazat.
 • Právo na omezené zpracování – čl. 18 GDPR
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování ve vyjmenovaných případech.
 • Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování – čl. 19 GDPR
  Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené
  v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
 • Právo na přenositelnost údajů – čl. 20 GDPR
  Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci podle uvedeného článku.
 • Právo vznést námitku – čl. 21 GDPR
  Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování v souladu s tímto
  článkem. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – čl. 22 GDPR
  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho
  právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 • Právo vznést stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – čl. 77 GDPR
  Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

 

NÁŠ KODEX – ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Osobní údaje shromažďujeme výhradně:
– od fyzických osob, které u nás zakoupily produkt,
– od fyzických osob, které se u nás zaregistrovaly z důvodů, že chtějí v budoucnu zakoupit nějaký produkt nebo od osob, které chtějí využít nějakého našeho zdarma poskytovaného produktu nebo služby,
– od fyzických osob, které uvedete jako svoje kontaktní osoby v rámci našeho smluvního vztahu, který vzniká úhradou zakoupeného produktu,
– od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů, jiných třetích stran.

2) Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou, jako například kupováním databází.

3) Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně postupovat.

4) Osobní údaje budou ochraňovat naši zaměstnanci, kteří mají podepsánu mlčenlivost a jsou pravidelně proškolováni i naši zpracovatelé, kteří pro nás pracují na základě zpracovatelských smluv.

5) Data nebudou předávána mimo EU a nejsou zpracovávána mimo EU.

6) Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.

7) Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizována.

8) Budeme respektovat Vaše přání zůstat našimi klienty, ale neodebírat naše newslettery.

9) Plníme dle čl. 13 GDPR informační povinnost.

Nezávazný kontaktní formulář

Na základě vyplněného kontaktního formuláře Vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. 730 701 601.

Beroun - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Brno - Škola Populo

Masarykova 506/37, 602 00 Brno-střed
(+420) 730 701 601 / brno@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: 8:00 – 20:00
SO–NE: zavřeno

Česká Lípa - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

České Budějovice - Škola Populo

Žižkova třída 12, 370 01 České Budějovice
(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Chomutov - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Chrudim - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Děčín - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Frýdek-Místek - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Hodonín - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Hradec Králové - Škola Populo

Nerudova 866/27, 500 02 Hradec Králové
(+420) 730 701 601 / hradeckralove@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: 8:00 – 20:00
SO–NE: zavřeno

Jablonec nad Nisou - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Jihlava - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Jindřichův Hradec - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Karlovy Vary - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Karviná - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Kladno - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Klatovy - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Kolín - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Kroměříž - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Liberec - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Mladá Boleslav - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Most - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Olomouc - Škola Populo

Horní náměstí 407/27, 779 00 Olomouc
(+420) 730 701 601 / olomouc@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: 8:00 – 20:00
SO–NE: zavřeno

Opava - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Ostrava - Škola Populo

Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava
(+420) 730 701 601 / ostrava@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: 8:00 – 20:00
SO-NE: zavřeno

Pardubice - Škola Populo

Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice I
(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Písek - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Plzeň - Škola Populo

Riegrova 5, 301 00 Plzeň
(+420) 730 701 601 / plzen@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: 8:00 – 20:00
SO–NE : zavřeno

Praha - Škola Populo

Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
(+420) 730 701 601 / praha@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO – PÁ: 8:00 – 20:00
SO – NE: zavřeno

Přerov - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Prostějov - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Šumperk - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Teplice - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Třebíč - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Uherské Hradiště - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Ústí nad Labem - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Vsetín - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Vyškov - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

Zlín - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE : zavřeno

Znojmo - Škola Populo

(+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

Otevírací doba

PO–PÁ: dle domluvy
SO–NE: zavřeno

+420 730 701 601