Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

Přijímací zkoušky jsou posunuty na pozdější termíny. Proto neváhejte čas navíc využít právě k jejich přípravě. I v letošním školním roce budou žáci často odkázáni na samostudium, které ale není ideální pro každého. Na jaře se totiž poprvé ve svém studijním životě setkají s testem, který zahrnuje všechno probrané učivo, a mnohdy po nich chce i znalosti látky, které ve škole dostatečně neprobrali. Momentálně máme vyčerpáno 90 % kapacit všech našich učeben a lektorů pro online výuku. 

Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se uskuteční 5. a 6. května.

Nabízíme Vám individuální přípravu na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. K dispozici jsou Vám zkušení lektoři a moderní systém výuky.

Připravíme Vás na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka, cizích jazyků a oborových předmětů. Vyzkoušet můžete také naše testování nanečisto.

Doučujeme prezenční i online formou.

Co byste měli vědět?

 • Přijímací zkoušky připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). 
 • Testy jsou tvořeny v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu (RVP).
 • Ředitelé škol mají možnost jednotnou přijímací zkoušku (didaktické testy) doplnit o vlastní část přijímací zkoušky a přidat tak další kritéria hodnocení:
  • test z cizího jazyka
  • test sportovní výkonnosti
  • předchozí studijní výsledky
  • účast na soutěžích a olympiádách
  • zákon však stanovuje, že výsledek jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení uchazeče podílí min. 60 %, u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %
 • Do výsledku přijímacího řízení se započítává pouze lepší výsledek z prvního a druhého termínu přijímacích zkoušek. 
 • Minimální hranice úspěšnosti není stanovena. Nerozhoduje tedy počet bodů, kolik žák v testu získá, ale to, kolik žáků napíše test lépe, než on. 

Přihlášení a termín konání

 • Žáci píší testy přímo na školách, na kterých podali přihlášky ke studiu. V případě, že podali přihlášku na dvě různé školy, konají testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. 
 • Je důležité uvádět na obou přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.
 • Pořadí škol na přihlášce určuje pouze místo konání zkoušek. Nejedná se o určení preference jedné školy před druhou. 
 • V případě, že se uchazeč hlásí navíc i na obor, kde se koná talentová zkouška, využívá pro ni jeden ze dvou termínů jednotné přijímací zkoušky. Poté pak na jedné ze škol testy fyzicky nekoná, výsledky se ale do přijímacího řízení standardně započítávají.

Jakou podobu mají přijímací zkoušky?

 • Přijímací zkoušky jsou jednotné a mají formu standardizovaných didaktických testů.
 • Žáci skládají didaktický test z předmětů
  • český jazyk a literatura
  • matematika a její aplikace
 • Většina úloh v testech je uzavřených, tedy ။křížkovacích”, kdy si žák musí vybrat jednu ze čtyř variant možných odpovědí.
 • Za nesprávnou odpověď se body neodečítají, proto se vyplatí odpovědi tipovat, než nechat otázku nezodpovězenou.

Test z českého jazyka a literatury

 • Didaktický test trvá 60 minut.
 • Povolenými pomůckami jsou pouze modře nebo černě píšící propisovací tužka, nikoliv fixa nebo gumovací pero.
 • Děti se musí připravit na otázky z těchto okruhů:
  • pravidla českého pravopisu
  • slovní zásoba, tvoření slov
  • skladba
  • tvarosloví
  • porozumění textu
  • slohová výchova
  • literární výchova

Test z matematiky

 • Didaktický test trvá 70 minut.
 • Povolenými pomůckami jsou: modře nebo černě píšící propisovací tužka (nikoliv fixa nebo gumovací pero), obyčejná tužka, rýsovací potřeby
 • Děti se musí připravit na tyto okruhy:
  • Čísla a proměnná
  • Závislosti, vztahy a práce s daty
  • Geometrie v rovině a prostoru
  • Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Pro uchazeče z 9. třídy (čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou)

 • Nejvíce žáků 9. tříd se zpravidla hlásí na střední odborné školy, dále pak na gymnázia a střední odborná učiliště.
 • V minulém roce podalo přihlášku na 4 letý obor zhruba 63 000 uchazečů.
 • V českém jazyce se průměrné skóre u žáků 9. tříd pohybuje následovně:
  • Žáci hlásící se na gymnázia: 77,5 %
  • Žáci hlásící se na střední odborné školy: 62 %.
  • Žáci hlásící se na střední odborné učiliště: 52 %.
  • Uchazeči o nástavbové studium: 43 %.
 • V matematice se průměrné skóre žáků 9. tříd pohybuje následovně:
  • Žáci hlásící se na gymnázia: 50 %.
  • Uchazeči o SOŠ: 35 %.
  • Na SOU: 8 %.
  • V nástavbovém studiu pak 17 %.

Pro uchazeče ze 7. třídy (šestileté obory)

 • Žáci, kteří se hlásí na šestileté obory, mají zpravidla velké šance na přijetí.
 • Na šestileté obory se hlásí nejméně uchazečů – v loňském roce to bylo zhruba 5 100 žáků.
 • Uchazeči ze 7. třídy často také skládají kromě jednotné přijímací zkoušky i jazykové testy.
 • V českém jazyce se průměrné skóre uchazečů pohybuje na úrovni 60 %.
 • V matematice se průměrné skóre uchazečů pohybuje na úrovni 46 %.

Pro uchazeče z 5. třídy (osmileté obory)

 • Žáci 5. tříd jsou při snaze dostat se na osmileté gymnázium zkoušení nejen jednotnou přijímací zkouškou, velkou překážkou bývá také množství uchazečů a tedy vysoká konkurence.
 • V loňském roce se na osmiletá gymnázia hlásilo téměř 19 000 žáků.
 • V českém jazyce se průměrné skóre uchazečů o studium pohybuje na úrovni 53,5 %
 • V matematice se průměrné skóre uchazečů o studium pohybuje na úrovni 42 %.

Online příprava

 • příprava na přijímací zkoušky může probíhat i online z pohodlí domova
 • lektor se s dítětem pravidelně spojuje v domluvený čas
 • k dispozici jsou online verze didaktických testů, které spolu procvičují
 • kameru Vám na dobu doučování zapůjčíme domů
 • kromě vlastního počítače s připojením k internetu tak nepotřebujete žádné jiné speciální vybavení.
 • více informací naleznete zde

Příprava na přijímací zkoušky ve Škole Populo

Ve Škole Populo každoročně připravíme na přijímací zkoušky přibližně 500 studentů. Za poslední roky jsme proto systém přípravy vypilovali k dokonalosti a chceme jej poskytnout i Vám. Pokud se ptáte, jak naše příprava probíhá, připravili jsme pro Vás malé shrnutí:

 • 1Jako první vše společně zkonzultujeme. Rodiče znají své dítě nejlépe, proto jsou Vaše postřehy velice cenné pro následné nastavení studijního plánu.
 • 2Vaše dítě u nás zdarma absolvuje vstupní test. Ten následně vyhodnotíme, abychom viděli, který předmět a která látka žákovi činí největší potíže.
 • 3Všechny informace obdrží také lektor či lektorka, aby s nimi mohli pracovat a přizpůsobovat náplň lekcí.
 • 4Lektoři napřed doplní základy z minulých let a procvičí problematickou látku.
 • 5Následně se zaměří na práci přímo s didaktickými testy, která je hlavní náplní kurzu.
 • 6Pro každého žáka máme připravenou sadu testů z minulých ročníků, se kterými bude v průběhu kurzu pracovat. Jeden didaktický test zpravidla vystačí na 2 lekce.
 • 7Lektoři žáky seznamují s podobou didaktického testu a dopodrobna rozebírají jednotlivé úlohy. Postupně si tak vytvářejí postupy, jak pracovat s úlohami, které mají podobné vzorce.
 • 8Ke konci kurzu si pak žáci zkoušejí napsat didaktický test v časovém limitu, aby se naučil s ním pracovat i pod stresem, který ho čeká na reálných přijímacích zkouškách.
 • 9Mimo jiné se žák učí pracovat se záznamovým archem a správně do něj zapisovat odpovědi, aby si pak během zkoušek počínal sebejistě.
 • 10Důraz je kladen také na strategii vyplňování testu, tedy poučení o tom, které úlohy řešit jako první, které si naopak nechat nakonec, a jak postupovat v případě, že žák nezná řešení.

Pokud pak doplníte přípravu na přijímací zkoušky našimi přijímačkami nanečisto, které simulují autentický průběh reálného přijímacího řízení, má Vaše dítě velkou šanci u zkoušek uspět.

Určitě dobrá investice do vzdělání

Jolana Beerová

Školu Populo jsem objevila náhodou v době, kdy děti nechodily do školy a moje dcera (11 let) projevila zájem o další studium na víceletém gymnáziu. Zaplatila jsem jí doučování matematiky a českého jazyka.

Syn se připravuje na přijímací zkoušky a doučování si velmi pochvaluje. Mohu opravdu doporučit!

Michaela Frdlíková

Chci velmi poděkovat škole Populo za profesionální přístup, vstřícnost a ochotu. Syn se připravuje na přijímací zkoušky a doučování si velmi pochvaluje. Mohu opravdu doporučit! Ještě jednou velké díky Vám všem!

Určitě doporučíme všem

Laura Duriqui

Děkujeme slečně Petře V. za perfektní doučování matematiky a to po všech stránkách. Určitě doporučíme všem.

Mohu jen doporučit, profesionální přístup byl samozřejmostí

Emílie Pechová

Dcera byla s výukou českého jazyka a matematiky velice spokojená. Dohnala to, kde škola selhala. Mohu jen doporučit, profesionální přístup byl samozřejmostí.

Moc děkujeme za super profesionální přístup

Barbora Matouchová

Barča je se slečnou lektorkou Dominikou H. moc spokojená. Oceňuje, že když Barča řekne správnou odpověď, např. v ČJ, tak lektorka potvrdí a zároveň zopakuje vysvětlení, proč tomu tak je. Celkově výuku Barča vnímá pozitivně.

Určitě Školu Populo doporučuji

Erika Navrátilová

Využili jsme doučování v době koronavirové pro přípravu na testy z angličtiny i přijímací testy. Výsledky jsou znatelné a viditelné už po prvních hodinách. Lektor nám byl vybrán na míru, přesně dle našich požadavků. Určitě Školu Populo doporučuji.

Kdo u nás učí?

PaedDr. Yveta H.

lektorka českého jazyka

Celý můj profesní život mi naplňovala práce s dětmi s mozkovými dysfunkcemi různě vyjádřenými. Škála tohoto vyjádření je široká a každé dítě s těmito drobnými odchylkami je něčím mimořádně zajímavé. Detailně rozklíčovat tuto škálu, poznat individuální mimořádnost každého dítěte a následně mu správně pomoci, byla velká výzva.

Ilona P.

lektorka českého jazyka, matematiky, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, ZSV a ekonomie

Ilča vystudovala UMPRUM a 36 let se věnovala tanci. Součástí týmu Školy Populo se stala v květnu 2017. Kromě toho, že navrhuje interiérový design, se zajímá o architekturu, světovou ekonomiku, právo a psychologii. Ale nejvíce ji naplňuje práce s dětmi. V roce 2017 vypracovala studii pro vládu ČR na téma NRP, výživné, soudnictví a školství. Studie zaujala, což je dobré posunutí u nás v republice ohledně těchto témat, která snad zajímají každého z nás.

Anna V.

lektorka matematiky, českého jazyka a českého jazyka pro cizince

Aničku baví pracovat s lidmi a otevírat se tak novým způsobům nahlížení na věci, vydávat se novými cestami. Učení je podle ní proces objevování a tvoření, který nikdy nekončí. Začíná u přirozené zvědavosti a provází nás všechny celým životem. Když má volno, tak si čte, jezdí na kole, cvičí jógu, kreslí, chodí na procházky, vymýšlí různé věci/„zlepšováky“ (na základní škole ve 3. třídě vymyslela boty z odpadkových pytlů + z papírové pásky), objevuje a jen tak odpočívá.

Mgr. Karolína K.

lektorka německého jazyka

Karolína přišla do Olomoucké pobočky před pár měsíci a výuku si ihned zamilovala. Jejím hlavním oborem je německý jazyk, vedle kterého ale vyučuje i češtinu pro cizince. Do České republiky se vrátila po třech letech studia v rakouském Innsbrucku, kde studovala germanistiku na místní univerzitě. Jako hlavní cíl svých hodin vidí nejen výuku jazyka jako takového, ale především zprostředkování celkového obrazu a kontextu společnosti, zvyků a tradic země, ve které se jazyk používá.

Bc. Jessica D.

lektorka německého jazyka

Jessica vyučuje německý a anglický jazyk. V Německu se i narodila, takže německý jazyk ovládá na úrovni rodilého mluvčího. Mohla by doučovat i polský jazyk, vzhledem ke své národnosti. Momentálně dokončuje magisterské studium na UP v Olomouci, a to obor Německý a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ve svých hodinách klade důraz na rozvíjení komunikačních kompetencí zábavnou formou.

Tomáš C.

lektor českého jazyka

Tomáše do Olomouce přivedla touha učit. Nejdříve ho zavedla na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého, kde studuje obor Anglický jazyk a matematika se zaměřením na vzdělávání, později samozřejmě i do Popula, kde žákům předává své znalosti českého a anglického jazyka a matematiky. Ve volném čase se zabývá mimo jiné vlastní tvorbou literatury žánru fantasy a stolním a deskovým hrám, i když žádný z jeho výtvorů zatím není připravený k publikaci.

Julie A.

lektorka českého jazyka a matematiky

Julie si naši brněnskou pobočku tak oblíbila, že zde se svými studenty tráví každé odpoledne. I když se nakonec rozhodla pro účetnictví, původně studovala český jazyk a matematiku na Masarykově univerzitě a právě tyto předměty u nás doučuje. Kromě samotného doučování školní látky se věnuje především pečlivé přípravě na přijímací nebo maturitní zkoušky.

Nezávazný kontaktní formulář

Na základě vyplněného kontaktního formuláře Vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. 730 701 601.

  Beroun - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Brno - Škola Populo

  Masarykova 506/37, 602 00 Brno-střed
  (+420) 730 701 601 / brno@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Česká Lípa - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  České Budějovice - Škola Populo

  Žižkova třída 12, 370 01 České Budějovice
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Chomutov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Chrudim - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Děčín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Frýdek-Místek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hodonín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hradec Králové - Škola Populo

  Nerudova 866/27, 500 02 Hradec Králové
  (+420) 730 701 601 / hradeckralove@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Jablonec nad Nisou - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jihlava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jindřichův Hradec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karlovy Vary - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karviná - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kladno - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Klatovy - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kolín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kroměříž - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Liberec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Mladá Boleslav - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Most - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Olomouc - Škola Populo

  Horní náměstí 407/27, 779 00 Olomouc
  (+420) 730 701 601 / olomouc@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Opava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Ostrava - Škola Populo

  Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava
  (+420) 730 701 601 / ostrava@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO-NE: zavřeno

  Pardubice - Škola Populo

  Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice I
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Písek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Plzeň - Škola Populo

  Riegrova 5, 301 00 Plzeň
  (+420) 730 701 601 / plzen@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE : zavřeno

  Praha - Škola Populo

  Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
  (+420) 730 701 601 / praha@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO – PÁ: 8:00 – 20:00
  SO – NE: zavřeno

  Přerov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Prostějov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Šumperk - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Teplice - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Třebíč - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Uherské Hradiště - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Ústí nad Labem - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Vsetín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Vyškov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Zlín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Znojmo - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  +420 730 701 601