Maturita

Maturitní zkouška je posunuta na pozdější termíny. Proto neváhejte čas navíc využít právě k přípravě. I v letošním školním roce budou žáci často odkázáni na samostudium, které ale není ideální pro každého. Rádi Vám připravíme individuální plán pro přípravu k maturitě. Momentálně máme vyčerpáno 90 % kapacit všech našich učeben a lektorů pro online výuku. 

Maturitní didaktické testy budou studenti psát v termínu 24. – 26. května. Období školních maturit a ústní části maturitní zkoušky proběhne od 1. června do 23. července. Konkrétní termín určí vždy daná škola.

Maturitě se s trochou nadsázky někdy říká „zkouška z dospělosti”. Je to totiž první velká zkouška, kterou musí každý středoškolák absolvovat, aby střední školu úspěšně dokončil a zároveň se mohl ucházet o studium na vysoké škole. Navíc, pokud se na nějakou univerzitu dostane, je maturita jen přípravou na podobný typ zkoušek.

Maturitní zkouška není pro většinu žáků snadná záležitost. Prvním problémem je její vyšší náročnost, protože je nutno zvládnout naučit se v krátkém čase velký objem látky. Druhým problém je nutnost vyšší míry samostatnosti při studiu a také schopnost umět věci interpretovat svými slovy, což se projeví zejména na ústní zkoušce před komisí.

Jakou podobu má maturitní zkouška?

 • Dnešní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové.
 • Student uspěje, pokud splní povinné zkoušky z obou těchto částí.


Společná (státní) část zahrnuje:

 • Český jazyk – didaktický test, slohová práce, ústní zkouška
 • Matematika nebo cizí jazyk
  • Matematika – didaktický test
  • Cizí jazyk – didaktický test, slohová práce, ústní zkouška
 • Maximálně 2 nepovinné zkoušky.

 

Profilová (školní) část zahrnuje:

 • 2–3 povinné zkoušky (počet stanovuje ředitel školy)
 • maximálně 2 nepovinné zkoušky

Společná část

 • Tuto část zadává MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), a společnost CERMAT, která sestavuje didaktické testy.
 • Tato část je pro všechny školy identická a pro všechny studenty povinná.
 • Studenty čeká test z českého jazyka a literatury, který musí absolvovat všichni povinně.
 • Volit mohou mezi zkouškou z matematiky nebo z jednoho z cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština).

Profilová část

 • Výběr předmětů pro profilovou zkoušku je plně v kompetenci střední školy a jejího ředitele (s dodržením požadavků RVP).
 • Pro mnohé specializované školy (přírodovědné, technické, ekonomické, zemědělské aj.) je tato část maturitní zkoušky velmi důležitá a žáci se na ni budou muset připravit stejně pečlivě jako na předměty z části společné.
 • Tyto zkoušky již nemají standardizovanou formu CERMAT testů, ale jsou vypracovávány školou samotnou. Většina z nich bude mít podobu zkoušky písemné, ústní nebo podobu maturitní práce.
 • V technických oblastech se může jednat i o zkoušky praktické.
 • Z přírodních věd si žáci nejčastěji volí zkoušky z fyziky, chemie či biologie, z věd společenských to je dějepis, zeměpis, základy společenských věd či ekonomie.
 • V rámci profilové části je umožněno konat až pět zkoušek.
  • Povinné jsou však jen dvě (u některých škol tři).
  • Je zde možnost dvou „nepovinných” zkoušek.

Test z českého jazyka a literatury

 • Zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze tří částí.
 • Písemná práce. Píše se v polovině dubna, a žák má na výběr jedno ze 6 tematických různorodých zadání a 110 minut na jeho vypracování.
 • Text musí obsahovat minimálně 250 slov a v rámci něj je hodnocen i pravopis. Studenti však mohou využít pomůcky v podobě Pravidel českého pravopisu.
 • Didaktický test se píše začátkem května. Testuje znalost pravopisu a schopnost analyzovat text (lingvisticky i literárně).
 • Na jeho vypracování mají žáci 75 minut a setkají se v něm s uzavřenými i s otevřenými otázkami, které vyžadují stručnou odpověď.
 • Ústní zkouška se koná až koncem května. Je de facto rozhovorem o literatuře, kterou student přečetl. Seznam konkrétních literárních děl, ze kterých si student může vybírat, si škola sestaví sama, musí však vycházet ze seznamu okruhů vytvořených MŠMT: česká a světová literatura před 18. stoletím, česká a světová literatura 19. století a česká a světová literatura 20. století.
 • Pokud student neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu část zkoušky, u které neuspěl.

Test z matematiky

 • Zkouška má podobu didaktického písemného testu, který obsahuje základní učivo středoškolské matematiky (číselné obory, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti, finanční matematika, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnosti a statistiky).
 • Časový limit pro napsání didaktického testu z matematiky je 120 minut.
 • Stejně jako všechny CERMAT testy obsahuje i tento většinu otázek s jednou správnou odpovědí a několik otázek otevřených.

Test z cizího jazyka

 • Pokud student nechce maturovat z matematiky, může si vybrat z nabídky cizích jazyků. V současnosti je k dispozici celkem pět jazyků, z nichž je jednoznačně nejčastější angličtina, a dále němčina, francouzština, španělština a ruština.
 • Cítí-li se student dostatečně jistý i v dalším jazyce, může si zvolit zkoušku z druhého cizího jazyka. Takové případy jsou nejčastější na jazykových gymnáziích a v bilingvních rodinách. Jedinou podmínkou je, aby byl zvolený jazyk na dané škole vyučován.
 • Zkouška má podobu komplexní jazykové zkoušky, proto má tři povinné složky.
 • První z nich je písemná práce v rámci níž musí žák vypracovat dva texty v daném jazyce. Píše se v polovině dubna, stejně jako písemná práce z českého jazyka.
 • Druhý je didaktický test, který prověří schopnost porozumět psané i mluvené podobě jazyka. Obsahuje proto dva subtesty – poslech a jazykovou kompetenci. Didaktický test tvoří 50 % celkového hodnocení. Opět se píše začátkem května.
 • Třetí částí je ústní zkouška, kdy student musí prezentovat aktivní schopnost jazyk prakticky používat a operativně reagovat. Ústní zkoušky se zpravidla konají ke konci května.

Opravná maturita

 • Ti, kterým se nepodařilo absolvovat maturity na jaře, mají druhou šanci ještě na začátku září. To se týká jednak studentů, kterým se zkoušky nepodařilo absolvovat, ale i studentů, kteří si požádali o odklad.
 • Na maturitu budou mít v září identické podmínky jako na jaře. Zkoušky budou probíhat tedy po dobu tří týdnů a čeká na ně jak společná, tak profilová část.
 • Student má na přípravu na maturitní zkoušky celé letní prázdniny. To je sice dostatek času, nicméně většině studentů se do učení v krásných letních dnech chtít nebude. Pokud chcete mít jistotu, že zrovna vaše dítě nezačne prokrastinovat a zanedbávat prázdninovou přípravu, přihlaste jej k nám na doučování a my mu připravíme doučování v takové podobě, aby si mohlo letních dnů alespoň trochu užít.

Online výuka

 • doučování online je dostupné kdekoliv v ČR i v zahraničí
 • časová flexibilita (zejména místa a času doučování)
 • vyučování v pohodlí vašeho domova nebo kanceláře
 • úspora času a peněz za cestování na pobočku
 • kameru Vám na dobu doučování zapůjčíme domů
 • kromě vlastního počítače s připojením k internetu tak nepotřebujete žádné jiné speciální vybavení.
 • více informací naleznete zde

Příprava na maturitní zkoušky ve Škole Populo

Ve Škole Populo každoročně připravíme na maturitní zkoušky přibližně 400 studentů. Za poslední roky jsme proto systém přípravy vypilovali k dokonalosti a chceme jej poskytnout i Vám. Pokud se ptáte, jak naše příprava probíhá, připravili jsme pro Vás malé shrnutí:

 • 1Jako první vše společně zkonzultujeme. Rodiče znají své dítě nejlépe, proto jsou Vaše postřehy velice cenné pro následné nastavení studijního plánu.
 • 2Student u nás zdarma absolvuje vstupní test. Ten následně vyhodnotíme, abychom viděli, který předmět a která látka studentovi činí největší potíže.
 • 3Všechny informace obdrží také lektor či lektorka, aby s nimi mohli pracovat a přizpůsobovat náplň lekcí.
 • 4Lektoři nejprve doplní základy z minulých let a procvičí problematickou látku.
 • 5Následně se zaměří na práci s tou částí maturitní zkoušky, na kterou se u nás student připravuje.
 • 6Pro každého žáka máme připravenou sadu testů z minulých ročníků, se kterými bude v průběhu kurzu pracovat. Jeden didaktický test zpravidla vystačí na 2 lekce.
 • 7Lektoři žáky seznamují s podobou didaktického testu a dopodrobna rozebírají jednotlivé úlohy. Během výuky si tak vytvářejí postupy, jak pracovat s úlohami, které mají podobné vzorce.
 • 8Ke konci kurzu si pak žáci zkoušejí napsat didaktický test v časovém limitu, aby se naučil s ním pracovat i pod stresem, který je čeká na reálných maturitních zkouškách.
 • 9Mimo jiné se žák učí pracovat se záznamovým archem a správně do něj zapisovat odpovědi, aby si pak během zkoušek počínal sebejistě.
 • 10Důraz je kladen také na strategii vyplňování testu, tedy poučení o tom, které úlohy řešit jako první, které si naopak nechat nakonec, a jak postupovat v případě, že žák nezná řešení.
 • 11Pokud se u nás student připravuje na písemnou práci (sloh), je kladen důraz na seznámení se všemi funkčními styly a typy slohových útvarů.
 • 12Následně společně s lektory studenti zpracovávají různé typy slohových prací, společně je rozebírají a analyzují nedostatky, které je třeba odstranit.
 • 13Pokud se student připravuje na ústní zkoušku, musí si vypracovat osnovu ke svému výkladu o tématu, kterou následně s lektorem strukturuje, upravuje, doplňuje.
 • 14Před ústní zkouškou je třeba vypilovat ústní projev a prezentační dovednosti.
 • 15Pokud pak doplníte přípravu na maturitní zkoušky našimi maturitami nanečisto, které simulují autentický průběh reálné zkoušky, má Vaše dítě velkou šanci na úspěšné složení maturity.

Perfektní přístup, mohu jen doporučit.

Dorota Folwarzcná

Nemohu říct nic jiného než jenom to, že mi neskutečně pomohli, v podstatě zachránili. Perfektní přístup zejména od mojí lektorky angličtiny Lucie B. Můžu zodpovědně doporučit.

Určitě doporučím tuhle zkušenost každému, kdo ji bude potřebovat.

Marie Korusová

S pomocí lektorky Ljuby K. a Lucie B. jsem úspěšně složila maturitní zkoušku. Doučování probíhalo v pohodě, neměla jsem žádný problém spíš naopak, jsem velice ráda za pomoc. Určitě doporučím tuhle zkušenost každému, kdo ji bude potřebovat.

Velký dík patří Populu.

Eva Gerstnerová

Děkuji lektorce Natalii L. , která připravila mého syna na opravný didaktický test z českého jazyka. Výuka probíhala online, komunikace byla skvělá.

Máte super lektory.

Radka Mráčková

Ráda bych Vám tímto velice poděkovala za přípravu na didaktický test z českého jazyka. Úspěšně jsem tuto zkoušku zvládla. Velice vás prosím mé velké díky předejte lektorce p. Blance R., byla velice úžasná a hodně mi pomohla s přípravou.

Děkuji mnohokrát.

Šárka Ambrozková

Chtěla bych Vám a slečně lektorce Z. tímto moc poděkovat za přípravu k opravné zkoušce - didaktickému testu z ČJ. Dnes jsem se dověděla, že syn Adam úspěšně tuto zkoušku složil. Děkuji mnohokrát i za syna. Jsme moc rádi a do další práce přejem hodně

Doučování s lektorkou Petrou jí vrátilo sebevědomí.

Jiří Ch.

Zprvu jsem váhal, zda právě zvolit Školu Populo pro přípravu mé dcery. Nicméně teď nelituji svého rozhodnutí ani vynaložených peněz, neboť dcera s přehledem zvládla opravný maturitní didaktický test z češtiny, a to zvláště zásluhou lektorky Petry Z.

Kdo u nás učí?

PaedDr. Yveta H.

lektorka českého jazyka

Celý můj profesní život mi naplňovala práce s dětmi s mozkovými dysfunkcemi různě vyjádřenými. Škála tohoto vyjádření je široká a každé dítě s těmito drobnými odchylkami je něčím mimořádně zajímavé. Detailně rozklíčovat tuto škálu, poznat individuální mimořádnost každého dítěte a následně mu správně pomoci, byla velká výzva.

Ilona P.

lektorka českého jazyka, matematiky, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, ZSV a ekonomie

Ilča vystudovala UMPRUM a 36 let se věnovala tanci. Součástí týmu Školy Populo se stala v květnu 2017. Kromě toho, že navrhuje interiérový design, se zajímá o architekturu, světovou ekonomiku, právo a psychologii. Ale nejvíce ji naplňuje práce s dětmi. V roce 2017 vypracovala studii pro vládu ČR na téma NRP, výživné, soudnictví a školství. Studie zaujala, což je dobré posunutí u nás v republice ohledně těchto témat, která snad zajímají každého z nás.

Mgr. Karolína K.

lektorka německého jazyka

Karolína přišla do Olomoucké pobočky před pár měsíci a výuku si ihned zamilovala. Jejím hlavním oborem je německý jazyk, vedle kterého ale vyučuje i češtinu pro cizince. Do České republiky se vrátila po třech letech studia v rakouském Innsbrucku, kde studovala germanistiku na místní univerzitě. Jako hlavní cíl svých hodin vidí nejen výuku jazyka jako takového, ale především zprostředkování celkového obrazu a kontextu společnosti, zvyků a tradic země, ve které se jazyk používá.

Bc. Jessica D.

lektorka německého jazyka

Jessica vyučuje německý a anglický jazyk. V Německu se i narodila, takže německý jazyk ovládá na úrovni rodilého mluvčího. Mohla by doučovat i polský jazyk, vzhledem ke své národnosti. Momentálně dokončuje magisterské studium na UP v Olomouci, a to obor Německý a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ve svých hodinách klade důraz na rozvíjení komunikačních kompetencí zábavnou formou.

Mgr. Jiřina M.

lektorka matematiky

Jiřina věnovala celý svůj dosavadní život pedagogické činnosti jako středoškolská učitelka matematiky a jako výchovná poradkyně. Již druhým rokem nabízí své dlouholeté zkušenosti ze školského prostředí i osobního života Vám, klientům Školy Populo.

PaedDr. Pavla B.

lektorka českého jazyka

Pavla vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obory český jazyk a literatura, hudební výchova a historie a zakončila studium rigorózní zkouškou – PaedDr. Dále studovala na Karlově univerzitě v Praze psychologii. Z rodinných důvodů se vrátila do Brna. Učila na základních školách i na středních školách, kde pokračuje doposud. Připravuje žáky ke studiu na střední školy, na přijímací zkoušky a na maturitní zkoušky.

Mgr. Alena N.

lektorka českého jazyka, matematiky a fyziky

Alena pracuje v Populu od září 2017 a připravuje žáky především na Cermat testy. Individuálnímu doučování se profesně věnuje více než 11 let, tedy již od dokončení svých studií Demografie na PřF UK. Později si udělala kurz Montessori pedagogiky a v současnosti dokončuje pedagogické minimum pro učitelství 2. stupně. Dlouhodobě spolupracovala mj. i se společností Scio.

Pavla K.

lektorka českého, ruského a anglického jazyka

Vystudovala gymnázium v Kroměříži a nyní je studentkou Firemní ruštiny na Masarykově univerzitě. V Populu pracuje od září 2018 a práce se studenty ji baví a naplňuje. Doučuje jazyky, a to ruštinu, angličtinu a češtinu, ze kterých maturovala a kterým se věnuje na vysoké škole. Učení bere především jako možnost posunout dál studenty i samu sebe. Se studenty ráda udržuje přátelský a pohodový vztah a látku se snaží předávat zábavnou formou pro obě strany.

Nezávazný kontaktní formulář

Na základě vyplněného kontaktního formuláře Vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. 730 701 601.

  Beroun - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Brno - Škola Populo

  Masarykova 506/37, 602 00 Brno-střed
  (+420) 730 701 601 / brno@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Česká Lípa - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  České Budějovice - Škola Populo

  Žižkova třída 12, 370 01 České Budějovice
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Chomutov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Chrudim - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Děčín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Frýdek-Místek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hodonín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hradec Králové - Škola Populo

  Nerudova 866/27, 500 02 Hradec Králové
  (+420) 730 701 601 / hradeckralove@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Jablonec nad Nisou - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jihlava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jindřichův Hradec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karlovy Vary - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karviná - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kladno - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Klatovy - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kolín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kroměříž - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Liberec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Mladá Boleslav - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Most - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Olomouc - Škola Populo

  Horní náměstí 407/27, 779 00 Olomouc
  (+420) 730 701 601 / olomouc@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Opava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Ostrava - Škola Populo

  Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava
  (+420) 730 701 601 / ostrava@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO-NE: zavřeno

  Pardubice - Škola Populo

  Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice I
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Písek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Plzeň - Škola Populo

  Riegrova 5, 301 00 Plzeň
  (+420) 730 701 601 / plzen@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE : zavřeno

  Praha - Škola Populo

  Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
  (+420) 730 701 601 / praha@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO – PÁ: 8:00 – 20:00
  SO – NE: zavřeno

  Přerov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Prostějov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Šumperk - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Teplice - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Třebíč - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Uherské Hradiště - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Ústí nad Labem - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Vsetín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Vyškov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Zlín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Znojmo - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  +420 730 701 601