PŘIJÍMAČKY

Přestup ze základní na střední školu patří k nejobtížnějšímu typu zkoušek, které na každé dítě čeká. Žáci základních škol se totiž vůbec poprvé ve svém studijním životě setkají s testem, který zahrnuje všechny dosavadní vědomosti, a mnohdy po něm chce i znalosti látky, které ve škole dostatečně neprobrali. Žáci mohou na střední školu přestupovat už v 5. a 7. třídě, standardně však až v 9. třídě základních škol. Pro menší děti může být přestupová zkouška velmi náročná a pokud chcete mít jistotu, že se dítě dostane, je poměrně běžné najít si pro něj soukromé doučování, které je nutno soustředit přímo na modelové příklady, jež se objeví v testu. Náročnost přijímacích testů je dána omezenou kapacitou míst a zároveň zvýšeným zájmem o studium na středních školách, a to zejména u mladších dětí, které přestupují v 5. třídě.

JAKOU PODOBU MAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

Přijímací zkoušky na středoškolské obory s maturitou a pro víceleté obory připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). V tomto standardizovaném přijímacím testu naleznete didaktický test z předmětů český jazyk a literatura a matematika v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu (RVP).

Přes zavedení jednotných přijímacích zkoušek se může přijímací řízení na jednotlivých školách lišit. Ředitelé mají možnost didaktický test doplnit o vlastní část přijímací zkoušky, kterou může být test z cizího jazyka, rozhovor a další aktivity, např. test sportovní výkonnosti. Je proto na místě dobře se seznámit s požadavky zvolené školy a přípravu jim přizpůsobit.

Většina úloh v testech je uzavřených, tedy „kroužkovacích”, kdy si žák musí vybrat jednu ze čtyř variant možných odpovědí. Za nesprávnou odpověď se body neodečítají, proto se mnohdy, když dítě nezná tu správnou, vyplatí ji raději tipnout, než nechat otázku nezodpovězenou.

TEST Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Pořadí úloh v testech neodpovídá vždy pořadí probírané látky v rámci školních osnov a látka je tedy uváděna na přeskáčku. Mnoho otázek v testu je často postaveno také jen na tom, jak pozorně je žák schopen porozumět zadanému textu, v němž musí hledat příslušné slovní druhy nebo větné členy.

Dítě se musí připravit na otázky z okruhů jako je:

pravopis

tvarosloví

skladba

význam a tvoření slov

porozumění a analýza textu

TEST Z MATEMATIKY

Úlohy v testu z matematiky od žáka většinou vyžadují vedle správného výsledku i uvedení postupu, jak k výsledku dospěl. Některé z otázek jsou částečně uzavřené, kde musí žák vybírat jen jednu z uvedených odpovědí, k nimž však musí dospět vlastním výpočtem.

Úlohy jsou řazeny podle typu učební látky. Studenti se musí připravit na okruhy jako jsou:

celá čísla, zlomky, mocniny a odmocniny

jednotky délky, obsahu a objemu

tabulky, diagramy a procenta

algebraické rovnice a výrazy

slovní úlohy

geometrické výpočty

konstrukční úlohy

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

7 + 9 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA