PŘIJÍMAČKY

Přestup ze základní na střední školu patří k nejobtížnějšímu typu zkoušek, které na každé dítě čeká. Žáci základních škol se totiž vůbec poprvé ve svém studijním životě setkají s testem, který zahrnuje všechny dosavadní vědomosti, a mnohdy po něm chce i znalosti látky, které ve škole dostatečně neprobrali. Žáci mohou na střední školu přestupovat už v 5. a 7. třídě, standardně však až v 9. třídě základních škol. Pro menší děti může být přestupová zkouška velmi náročná a pokud chcete mít jistotu, že se dítě dostane, je poměrně běžné najít si pro něj soukromé doučování, které je nutno soustředit přímo na modelové příklady, jež se objeví v testu. Náročnost přijímacích testů je dána omezenou kapacitou míst a zároveň zvýšeným zájmem o studium na středních školách, a to zejména u mladších dětí, které přestupují v 5. třídě.

JAKOU PODOBU MAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

Přijímací zkoušky na středoškolské obory s maturitou a pro víceleté obory připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). V tomto standardizovaném přijímacím testu naleznete didaktický test z předmětů český jazyk a literatura a matematika v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu (RVP).

Přes zavedení jednotných přijímacích zkoušek se může přijímací řízení na jednotlivých školách lišit. Ředitelé mají možnost didaktický test doplnit o vlastní část přijímací zkoušky, kterou může být test z cizího jazyka, rozhovor a další aktivity, např. test sportovní výkonnosti. Je proto na místě dobře se seznámit s požadavky zvolené školy a přípravu jim přizpůsobit.

Většina úloh v testech je uzavřených, tedy „křížkovacích”, kdy si žák musí vybrat jednu z pěti variant možných odpovědí. Za nesprávnou odpověď se body neodečítají, proto se mnohdy, když dítě nezná tu správnou, vyplatí ji raději tipnout, než nechat otázku nezodpovězenou.

TEST Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Pořadí úloh v testech neodpovídá vždy pořadí probírané látky v rámci školních osnov a látka je tedy uváděna na přeskáčku. Mnoho otázek v testu je často postaveno také jen na tom, jak pozorně je žák schopen porozumět zadanému textu, v němž musí hledat příslušné slovní druhy nebo větné členy.

Dítě se musí připravit na otázky z okruhů jako je:

pravopis

tvarosloví

skladba

význam a tvoření slov

porozumění a analýza textu

TEST Z MATEMATIKY

Úlohy v testu z matematiky od žáka většinou vyžadují vedle správného výsledku i uvedení postupu, jak k výsledku dospěl. Některé z otázek jsou částečně uzavřené, kde musí žák vybírat jen jednu z uvedených odpovědí, k nimž však musí dospět vlastním výpočtem.

Úlohy jsou řazeny podle typu učební látky. Studenti se musí připravit na okruhy jako jsou:

celá čísla, zlomky, mocniny a odmocniny

jednotky délky, obsahu a objemu

tabulky, diagramy a procenta

algebraické rovnice a výrazy

slovní úlohy

geometrické výpočty

konstrukční úlohy

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

3 + 5 =

PRAHA
BRNO
OLOMOUC
OSTRAVA