Maturita

 

Maturitní zkouška

Maturita je první velkou státní zkouškou, kterou musí žák úspěšně absolvovat, aby získal úplné středoškolské vzdělání. Složením maturity člověk vstupuje do světa dospělých a není proto náhodou, že se jí říká “zkouška dospělosti”, která dnes navíc představuje povinnou vstupní bránu na vysokou školu. Maturita je modelovým typem zkoušky, se kterým se budou studenti univerzit následně pravidelně setkávat. K jejímu úspěšnému absolvování nestačí pouhé memorování látky. Každý student musí prokázat, že získané znalosti dokáže aplikovat na zadaných příkladech či je srozumitelně odpřednášet před zkušební komisí.

 

Podoba maturitní zkoušky

Současná podoba maturit má dvě části. První část je všem školám společná, zadává ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a využívá testy vytvořené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Druhá část zkoušky je profilová a zadává jí konkrétní střední škola podle svých potřeb a zvyklostí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). 

 

Společná část

Ve společné části studenty čeká zkouška z českého jazyka a literatury, kterou musí absolvovat všichni povinně, a dále povinně volitelná zkouška z matematiky nebo z jednoho z cizích jazyků.

 

Jak vypadají maturitní testy pro společnou část

Testy obsahují otázky s uzavřenými i otevřenými odpověďmi, na jejichž vypracování mají žáci 60 minut v případě didaktického testu z českého jazyka a 70 minut v matematice. 
Didaktický test z cizího jazyka se skládá ze dvou subtestů. Jedním je test poslechu a druhým čtení a jazyková kompetence. Na vypracování poslechu má žák 40 minut a na druhou část 60 minut.
V testech se objevuje několik typů otázek, s nimiž je dobré se dopředu seznámit. V některých student vybírá správnou odpověď z nabízených možností, zastoupeny jsou otázky na pravdivost tvrzení, na které se odpovídá jen “ano” či “ne” a v části úloh je odpověď otevřená, to znamená, že student správnou odpověď nevybírá, ale přímo zapisuje.

 

Český jazyk a literatura

Zkouška z českého jazyka a literatury a skládá se ze tří částí. První je didaktický test (tedy CERMAT test), který zkouší znalost pravopisu a schopnost analyzovat text (lingvisticky i literárně). Stejný den se píše i písemná práce (ta je opět zadaná MŠMT), kde má žák 25 minut na výběr tématu a 90 minut na jeho vypracování. Text musí obsahovat minimálně 250 slov a v rámci něj je hodnocen i pravopis. Třetí částí je ústní zkouška, jež je postavena na diskuzi o přečtené literatuře. Seznam konkrétních literárních děl, ze kterých si student může vybírat, si škola sestaví sama, musí však vycházet ze seznamu okruhů vytvořených MŠMT: česká a světová literatura před 18. stoletím, česká a světová literatura 19. století a česká a světová literatura 20. století.

 

Matematika

Přestože se stále zvažuje možnost udělat maturitu z matematiky povinnou pro všechny, v současnosti zůstává jako jedna z variant možné volby v rámci společné části.  

Součástí zkoušky je didaktický písemný test, který obsahuje základní učivo středoškolské matematiky, např. číselné obory, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti, finanční matematika, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnosti a statistiky. Stejně jako všechny CERMAT testy obsahuje i tento většinu otázek s jednou správnou odpovědí a několik otázek otevřených.

 

Cizí jazyky

Pokud žák z jakéhokoliv důvodu nechce maturovat z matematiky, může si vybrat z nabídky cizích jazyků. V současnosti je k dispozici celkem pět jazyků, z nichž je jednoznačně nejčastější angličtina, a dále němčina, francouzština, španělština a ruština. Cítí-li se student dostatečně jistý i v dalším jazyce, může si zvolit zkoušku z druhého cizího jazyka. Takové případy jsou nejčastější na jazykových gymnáziích a v bilingvních rodinách. Jedinou podmínkou je, aby byl zvolený jazyk na dané škole vyučován. 

Zkouška má tři fáze. První je písemný test, tedy CERMAT test, který prověří schopnost porozumět psané i mluvené podobě jazyka. Druhou je ústní zkouška, kdy bude muset žák prezentovat aktivní schopnost jazyk prakticky používat. Třetí je písemná práce v rámci níž musí žák vypracovat 2 texty v daném jazyce.

 

Profilová část

Výběr předmětů pro profilovou zkoušku je plně v kompetenci střední školy a jejího ředitele (s dodržením požadavků RVP). Pro mnohé specializované školy (přírodovědné, technické, ekonomické, zemědělské aj.) je tato část maturitní zkoušky velmi důležitá a žáci se na ni budou muset připravit stejně pečlivě jako na předměty z části společné. 

Z přírodních věd si žáci nejčastěji volí zkoušky z fyziky, chemie či biologie, z věd společenských to je dějepis, zeměpis, dějiny umění, občanská výchova, psychologie, sociologie či ekonomie
 
V rámci profilové části je umožněno konat až pět zkoušek. Povinné jsou však jen dvě (u některých škol tři) a je zde možnost dvou “nepovinných” zkoušek. Tyto zkoušky již nemají standardizovanou formu CERMAT testů, ale jsou vypracovávány školou samotnou. Většina z nich bude mít podobu zkoušky písemné, ústní nebo prostřednictvím maturitní práce. V technických oblastech se může jednat i o zkoušky praktické. Zkoušky mohou samozřejmě kombinovat jednotlivé formy (nejčastěji písemná a ústní nebo praktická a ústní). 

do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz